عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درحوزه رفاه اجتماعی بامجموعه ای ازمفاهیم سروکارداریم که صاحبنظران ومکاتب نیز،آن هاراموردبررسی قرارداده اند.مفاهیمی همچون آزادی،عدالت ،حقوق وبرابری که همواره مورد نیازبشربوده و مشخصه های اصلی رفاه رادرحوزه برنامه ریزی تبیین می کنند.اما بامشاهده این مفاهیم دربین مکاتب اصلی حوزه رفاه وبرنامه ریزی،یعنی لیبرالیسم وسوسیالیسم در می یابیم که به یک نظام پیوستاری به شکلی که تامین کننده نیازها درزمان هاومکان های مختلف باشد،نرسیده ایم وهمچنان انسان امروزبه دنبال دریافت معانی حقیقی آزادی، ...

هدف مطالعه حاضر بررسی ادراک عدالت آموزشی و عوامل تبیین‌کننده‌ی آن در بین دانشجویان مشهد است. ادراک عدالت آموزشی در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی سنجیده شد. روش تحقیق پیمایش و واحد تحلیل آن فرد است. نمـونه مـورد بررسی شامل 340 دانشجو هست که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب‌شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، میانگین ادراک ...

عدالت از جمله والاترین آرمان های انسانی است که دارای سابقه ای همپای قدیمی ترین جوامع انسانی می باشد. گفتمان های لیبرالیستی، نئولیبرالیستی ، سوسیالیستی ، جان راولزی ، جامعه گرایان و اسلامی جزء گفتمان های مطرح درباره عدالت اجتماعی هستند. چگونگی ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی در هر یک از این گفتمان ها متفاوت بوده و هرکدام نسبت به عدالت اجتماعی نگاه خاصی دارند. اینکه اساتید جامعه شناسی ما در حال حاضر چه تلقی و برداشتی از عدالت اجتماعی دارند و نظرشان به کدام یک ازگفتمان های مطرح در ...

چکیده اصلی ترین معیار در بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع خدمات و تسهیلات شهری است. توزیع مناسب خدمات عمومی شهری در سطح محلات می تواند نقش موثری در کاهش نابرابری های شهری داشته باشد، این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در محلات شهرکرد با تاکید بر توزیع خدمات عمومی در سطح محلات ۳۵ گانه شهرکرد می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار نقشه و پرسشنامه و با مراجعه به محلات و سازمانها و اد ...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می‌باشد. ضرورت اصلاح در سیاست‌ها بیش از آنکه در سیاست‌های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست‌هاست که به نوعی در سیاست‌های دیگر نیز انعکاس می‌یابد. هر حکومتی و جامعه‌ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه‌های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست‌های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، ا ...

یکی از مهمترین پیامد‌های رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه‌ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده‌است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه‌ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان-های « برابری فرصت‌ها» در دسترسی گروه‌های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت‌ها و خدمات آموزشی، بهداشتی، فضای سبزو مانند آن است. زیرا عدم توزیع عادلانه‌ی خدما ...

این نظام به لحاظ محتوایی مبتنی بر اعتقادات دینی است و از آخرین دستاوردهای بشری در عرصه حکومت بهره‌ برده است و با تلفیقی از نظریات سیاسی و اجتماعی مدلی را ارائه کرده است که به مردم سالاری دینی شهرت یافته است. که بر اساس قانون اساسی، سیستم حکومت به گونه‌ای طراحی شده است که حرکت در چارچوب آن به خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم نمایند تا از فساد حکومت بکاهد (اصل تفکیک قوا) دموکراسی مورد نظر ایشان دموکراسی اسلامی است که بر اساس قوانین و احکام شرع پایه‌ریزی شده است. ایشان به ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با الگوی کیفیت زندگی کاری مبتنی بر آموزه‌های نهج البلاغه در میان کارکنان شرکت فکور بوده است. در این پژوهش ابتدا به بیان دیدگاه امام علی (علیه السلام) راجع به عدالت پرداخته شده سپس ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی برمبنای آموزه‌های نهج البلاغه استخراج گردیده است. در نهایت رابطه ابعاد عدالت سازمانی با مولفه‌های کیفیت زندگی کاری مستخرج از آموزه‌های نهج البلاغه مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش، ...

اعتماد ايجاد ارتباط با ديگري و درخواست پذيرش و حمايت آشكار از ديگران، خود تكميلي در روابط و انطباق با انتظارات ديگران است. اعتماد مهمترین مؤلفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان پلدختر است. چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه‌های دورکیم، پارسنز، گیدنز، دیگو گامبتا، جان رالز می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، افراد 18 سال و بالاتر شهرستان پلدختر بوده، که تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه ا ...