عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 444

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقصود از پژوهش حاضر، طراحی معماری مرکز حفظ و اشاعه هنر دستباف اردبیل می‌باشد. با توجه به اینکه فرش همیشه به‌عنوان یک اثر هنری دستباف در ایران مطرح بوده و به‌عنوان یکی از صنایع ارزآور کشور محسوب می‌شود، ازاین‌روی حمایت‌های همه‌جانبه دولت در صنعت فرش به‌وضوح قابل‌رویت است. فرش و قالی در شناسایی تاریخ، هنر، فرهنگ و تمدن ایران، نقشی جدی و معتبر ایفا نموده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که بیش از ده هزار نفر از اهالی استان اردبیل در صنعت فرش‌بافی اشتغال دارند. قالی‌بافی در استان ...

این پایان نامه طراحی معماری دانشکده معماری و شهرسازی مجتمع عالی هنر کرج را مورد بررسی قراقر داده است . ...

آنچه در این مطالعه مطلع نظر بوده است ، سعی در فررهم آوردن بخشی هر چند کوچک ، اما مدون در مورد سابقه ادارک سکونت در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف بینش سکنا در این مرز و بوم بوده تا پس ما حصل آنرا در سامان بخشیدن به سکنای امروز بررسی نمائیم، از آنجائیکه نامحدود بودن ابعاد مطالعه، می‌تواند نتایج حاصله را دستخوش ابهام و نقص نماید، در این مطالعه کوشیده‌ام که در مقایس کوچکتر به مطالعه پرداخته و اگر چه در مباحث پایه بررسی را منحصر ننموده و بستر موضوع را ایران قرار داده‌ام و در بخشهای ...
نمایه ها:
مسکن | 
بوشهر | 

مقصود از ارائه چنین طراحی، کاوش در حاشیه آن و نقدی بر تفکرات و هابیت عربستان، شناسایی مدفونین در قبرستان بقیع و اعتبارگذاری افراد براساس اصول عقاید اسلامی و نهایتا تصمیم‌گیری راجع به نتیجه تحقیقات خود و آن اینکه بالاخره طرح نهایی شامل چه عناصری است ؟ آیا دارای فضاهایی شبیه حرم پیامبر یا ائمه دیگر علیهم‌السلام است یا تنها عنصری بصری برای القاء بیانی خاص . پیرامون موضوع اول لازم است از دیدگاه جامعه‌شناسی و علم‌الادیان به این نکته اساسی پاسخ گفت که نظر وهابیت در مورد مقابر، ناشی ...
نمایه ها:
مدینه | 
حرم | 
امام | 
تشیع | 
اسلام | 

آنچه در این پروژه مورد مطالعه واقع می شود از دو دیدگاه بررسی شده است: دیدگاه اول مطالعات نظری مبانی فکری است. دیدگاه دوم موضوع طرح معماری است. در بحث اول مواردی بصورت زیر مطرح هستند. بررسی سوابق تاریخی ، اجتماعی به لحاظ واقع بودن بستر طرح در شهر یزد. تحلیل فرهنگ از دیدگاههای مختلف و نهایتا دستیابی به نتایج حاصل از مقوله فرهنگ و بدنبال آن پرداختن به فرهنگ معماری به مثابه ابزار و اندیشه فرهنگی و نتیجه گیری حاصل از آن . نگرش به معماری ایران جهت یافتن ارزشها و اصالت های فرهنگی ...
نمایه ها:
یزد | 

در این تحقیق نویسنده برآنست که در باب هویت و هویت معماری و شهرسازی ایرانی(میبد)تعمق نموده و با حفظ ارزش بافت، میدان مرکزی آن را ساماندهی نماید.بنابراین مطالعات به هفت فصل تقسیم شده است: فصل اول به معرفی کل میبد در وضع موجود پرداخته شده است. در فصل دوم پیشینه تاریخی هسته قدیم میبد را از زمانی که آثاری از زندگی در آن بوجود آمده تا دوره ساسانی که بافت فعلی شکل گرفته ، و از دوره اولیه اسلامی تا انقلاب اسلامی فعلی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم هویت و شخصیت را درکتابهای فلس ...
نمایه ها:
شهر | 
میبد | 

در حال حاضر با سرعت تمام در کشور ما ایران بناهای بسیاری ساخته میشود.اما علیرغم این شدت و سرعت رشد کالبدی شهرها و تولید احجام متنوعی از سیمان و سنگ ، ما امروز چیزی بنام معماری و شهرسازی ایرانی نداریم.سرعت شهرنشینی همه را غافل‌گیر کرده و کیفیتهای ساختمان‌سازی و رشد شهری تا حد بهره‌وری از سقف و رفت‌وآمد صرف تنزل کرده است .در این راه برای چارچوب و سرو سامان دادن به وضع آشفته رشد شهری و ضوابط ساختمان‌سازی به طرحها و برنامه‌های وارداتی متوسل شده‌ایم.طرحهایی مانند طرح هادی، ط ...
نمایه ها:
زنجان | 

پژوهش حاضر را می توان به سه بخش عمده تقسیم نمود. دفتر اول: به بررسی معنای قناعت از جهات مختلف آن می پردازد. بدین صورت که معنای قناعت را در به استناد لغتنامه ، آیات مبارکه قرآن کریم، احادیث نبوی و علوی و فرهنگ و ادب فارسی مورد بررسی قرار می دهد و سپس با توجه به نتایج حاصله، ابتدا به تبیین معنای قناعت، شرایط و در نهایت ثمرات قناعت می پردازد.دفتر دوم : خانه قناعتمندانه را به توجه به معنای قناعت، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج آن اصو ...
نمایه ها:
قناعت | 
خانه | 

در این رساله ایجاد یک حیات جدید با توجه به فرهنگ وتفکر روز و بر اساس پدیده های جدیدی که در زمینه تکنو لوژی به عرصه معماری وارد شده است و فرهنگ و تفکر معماری را دچار تحول نموده است،در سایتی که در مجاورت بازار و میدان گنجعلی خان و میدان ارگ واقع شده، مورد نظر بوده است. در اینجا ما با یک محدوده تخریب شده که به صورت خلائی در حال گسترش در درون بافت شهری می باشد ، روبرو هستیم. یکی موارد مهم در طراحی واقع شدن بین دو خط ،دو خط با ماهیت متفاوت: خط بازار و بافت اطراف آن به عنوان سمبلی ...