عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری نوین امکان رایانه ای کردن آزمونهای زبان دوم / خارجی را ممکن نموده است. از انواع این آزمونها می توان آزمونهای بین المللی مشهور از جمله TOEFL و BULATS را نام برد که از طریق تجهیزات رایانه ای برگزار می شوند. همچنین شبکه جهانی به طور روزافزون به منظور ارائه آزمونهای زبان به کاربران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. نسل جدید آزمون TOEFL و DIALANG نمونه های بارزی از آزمونهای شبکه ای هستند. استفاده از فناوری رایانه ای در اجرای آزمون عوامل جدیدی را وارد حیطه ارزشیابی می ...

اگرچه فرسودگی به یک مسأله ی مهم در حوزه ی آموزشی تبدیل شده است. با این حال، تاکنون تلاش چندانی برای بررسی آن درمیان دانشجویان زبان انگلیسی و ارتباط اش با دیگر متغییرهای موثر درکاهش منشا های آن نظیر هوش هیجانی صورت نگرفته است. بدین جهت، تحقیق پیش رو برای بررسی اهداف زیر طراحی شد: (الف) تعیین میزان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانشجویان زبان انگلیسی، (ب) بررسی رابطه ی میان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی در این دانشجویان و(ج) بررسی عوامل هوشی پیش بینی کننده ی فرسودگی تحصیلی ...

پژوهش حاضر تاثیر "بازخورد فرازبانی و بازنگری در صحت نوشتار زمان گذشته باقاعده و بی قاعده زبان آموزان ایرانی" بررسی کرده است. برای این منظور، ۵۶ زبان آموز ترکی زبان (۴کلاس دست نخورده) در این مطالعه شرکت کردند. در این پژوهش شبه تجربی یک پیش آزمون ، تیمار، و یک پس آزمون استفاده شده است. این تحقیق هفت جلسه بطول انجامید. در جلسه اول از تمامی زبان آموزان آزمون مهارت (KET) گرفته شد. بعد از آزمون مهارت هر کلاس بصورت تصادفی به گروهای بازخورد فرازبانی (۱۳نفر) ، بازخورد فرازبانی بهمر ...

این تحقیق در وهله ی اول سعی بر آن دارد تا تأثیر تقویت شنیداری دروندادی بر یادگیری و ماندگاری تشدید کننده های انگلیسی را بررسی کند. هدف دیگر این تحقیق، بررسی تاثیر غوطه ورسازی شنیداری دروندادی بر یادگیری و ماندگاری تشدید کننده ها است. شصت و سه دانش آموز سال دوم دبیرستان در این تحقیق شرکت کردند. شرکت کنندگان به دو گروه آزمایشی ) تقویت شنیداری دروندادی، غوطه ورسازی شنیداری دروندادی( و یک گروه کنترل تقسیم بندی شدند. سه دسته آزمون )پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون ماندگاری که مش ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی متقابل بین استراتژی های یادگیری واژگان و دامنه ی لغات در پنج رشته‌ی مختلف دانشگاهی از دانشگاه شهید با هنر کرمان است. بدین منظور،از پرسشنامه استزاتژی های یادگیری واژگان که توسط سودمندافشار و دیگران(2010)تهیه و مختص جامعه ایرانی است استفاده شد. این پرسشنامه براساس اکسفورد(1990); اشمیت و اشمیت (1993); وگو و جانسون(1996)تنظیم شده است.همچنین از تست دامنه لغات اشمیت (2001) استفاده شد.شرکت کنندگان، 190 دانشجوی دوره کارشناسی بودند که در رشته های مهندسی، پز ...

چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمد پنداری دبیران زبان و تمایل دانش آموزان آنها به برقراری ارتباط می باشد. برای نیل به این هدف 150 معلم زبان انگلیسی مرد و 1815 دانش آموز پسر در استان همدان در این پژوهش شرکت نمودند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه خودکارآمد پنداری معلمان و پرسشنامه تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان. داده های به دست آمده به وسیله ضرایب همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و ...

در سالهای اخیر، تحت تاثیر تئوری فرهنگی اجتماعی1، محققان بر اهمیت محیط در یادگیری و آموزش زبان تاکید کرده اند. این مطالعه عملکرد معلمان مدارس دولتی، معلمان آموزشگاه های خصوصی زبان و معلمانی که همزمان در هر دو محیط (مدرسه-آموزشگاه) تدریس می کنند را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه اهمیت نقش عوامل محیطی و اقداماتی که این معلمان برای مقابله با این عوامل انجام می دهند و میزان رفتار پایدار این سه گروه معلمان را مورد مطالعه قرار داد. معلمان مدارس شامل گروهی از معلمان می شوند که فقط ...

این تحقیق کارایی آموزشهای فوق زبانی به کمک کامپیوتر بر روی مهارت گرامر زبان آموزان سطح متوسط ایرانی را بررسی میکند. شصت دانش آموز از یک موسسه خصوصی در این تحقیق شرکت کردند. بعد از آزمون تعیین سطح ابتدا یک پیش آزمون از دانش آموزان گرفته شد. سپس دانش آموزان بطور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از طریق کامپیوتر آموزشهای فرازبانی دریافت میکردند (مثلا توضیحات جزیی راجع به نکات گرامری) . گروه دیگر همان آموزشها را دریافت میکردند ولی با روال همیشگی و سنتی کتاب و معلم و در ...

مطالعه حاضر به بررسی نیازهای زبان آموزان در محیط آموزشی بر اساس هرم نیازسنجی مازلو می پردازد. از آنجا که پیشینه ای برای این نیاز سنجی در محیط آموزشی وجود ندارد، محققین در این مطالعه با بررسی و سپس بازنویسی پرسشنامه ی موجود مازلو برای نیاز سنجی، پرسشنامه ای جدید طراحی و اعتبار سنجی کرده اند. فرایند اعتبار سنجی نیز با بررسی عوامل مختلف موثر به صورت کامل با همکاری بیش از ۲۵۰ زبان آموز نیز انجام گردیده و تایید شده است. به دلیل نوین بودن موضوع تحقیق و عدم موجود پرسشنامه ای مشابه ...