عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمنظور بررسی ارگانوژنز (مراحل تشکیل گل) درچند رقم تجارتی بادام انجام گرفت . بدین منظور جهت تعیین زمان آغازش گل، تعیین فاصله زمانی بین آغازش گل با زمان گلدهی و همچنین بررسی رابطه بین نیاز سرمایی و زمان آغازش گل در ارقام تجارتی مورد مطالعه با توجه به مشخص بودن نیاز سرمایی ارقام آزمایش بصورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارقام تحت مطالعه عکس العمل های متفاوتی نسبت به شرایط آب و هوایی مختلف دا ...
نمایه ها:
بادام | 
رقم | 
گیاه | 
گلدهی | 

در این تحقیق اثرات تراکم های مختلف کاشت بر روی سه رقم ذرت علوفه ای در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد سه رقم شامل سینگل کراس 604، سینگل کراس 647 و تری وی کراس 647 بود. بعنوان عامل فرعی و سه سطح تراکم شامل 80، 100، 120 هزار بوته در هکتار بعنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند. نتایج سال 1380 حاکی از آن است که رقم سینگل کراس 604 با تراکم 120 هزار بوته در هکتار و میانگین عملکرد 99/58 تن در هکتار از بالاترین تول ...

این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل پنج تیمار و چهار تکرار اجرا گردید تیمارها عبارت بودند از رقم تلاش رقم cos16، توده محلی خمین، توده محلی لردگان و لاین 11816. نتایج بدست آمده در سال 1380 نشان داد که بطور کلی جمعیت کنه روی رقم تلاش پائین تر از سایر ارقام و میزان کاهش عملکرد محصول نسبت به شاهد در این رقم کمتر از بقیه بوده است و پس از آن به ترتیب ارقام 11816، cos16، توده محلی خمین و توده محلی لردگان قرار گرفته اند. ...

به منظور تعیین مقدار مناسب و بهینه ازت برای رقم جدید گندم (TR807020) و عرف محلی (زاگرس) اثر چهار سطح ازت خالص (صفر، 30، 60، 120) کیلوگرم در هکتار از منبع اوره بر روی دو رقم مذکور به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که اثر سطوح ازت روی عملکرد دانه و کاه در سطح یک درصد معنی دار بوده و سطح 60N بر روی عملکرد دانه و کاه بیشترین تأثیر را داشته است همچنین اثرات متقابل ازت و رقم روی عملکرد دانه تأثیر معنی دار وجود ند ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 

افزایش بهره وری از آب و نهاده های تولید در تولید محصولات کشاورزی با توجه به محدودیت آب اهمیت روز افزونی یافته است، بنابراین به منظور بهینه سازی تک آبیاری و تعیین برنامه زمانی مناسب آن برای ارقام مختلف گندم، تحقیقی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت اسپلیت پلات (کرت های دو بار خرد شده) در سه تکرار و به مدت دو سال زراعی (83-1381) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه به اجراء در آمد. سه تاریخ کاشت (کرت اصلی) شامل: اوایل مهر، اواسط مهر و اواخر مهر، سه میزان تک آبی ...

به منظور تعیین مناسبترین رقم و تاریخ کاشت کلزا این تحقیق به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد انجام شد. کرت های اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (اول آبان، ده آبان، بیست آبان و سی آبان ماه) و کرت های فرعی شامل سه رقم (اساره گل) PF 7045091، option 500، Hyola 401 بود. نتایج نشان داد که بین تاریخ هر کاشت اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین عملکرد با میانگین 2630 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کاشت اول آبان ...
نمایه ها:
کلزا | 
رقم | 
گیاه | 
منطقه | 

به منظور بررسی اثرات تراکم بذر بر روی عملکرد دانه و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرایط دیم، این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و بمدت سه سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این طرح عبارت بودند از: فاکتور A شامل ارقام گلرنگ در سه سطح a1=N.S.1016، a2=Isfahan و a3=CH.65 و فاکتور B شامل میزان های بذر که بر‌اساس فواصل بوته روی ردیف b1=5cm، b2=10cm و b3=15cm محاسبه و تنظیم شده بود. صفات مورد بررسی در این آز ...

این آزمایش به منظور بررسی فاکتورهای اثربخش بر خصوصیات مختلف فنولوژیک و مرفولوژیک مینی تیوبرهای تولید شده در شرایط گلخانه انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از فاکتور اصلی شامل پنج رقم سیب زمینی ساوالان، کلون امیدبخش 3-937009 آگریا، کایزر و مارفونا، فاکتور فرعی شامل شش سطح تراکم کاشت شامل 100و150و200و250و300و350 گیاهچه در مترمربع و فاکتور فرعی فرعی شامل سه سطح خاک دهی شامل تیمار شاهد (ع ...
نمایه ها:
رقم | 
تراکم | 

یکی ازعوامل مهم تعیین کننده برداشت حداکثر عملکرد ممکنه یک رقم دریک منطقه آگاهی اززمان مناسب کاشت آن رقم می باشد وبه خصوص درپنبه که گیاهی است بارشد نامحدود وچند ساله برای تولید محصول بیشتر احتیاج به تاریخ کاشت مناسب اهمیت فراوانی دارد. درهمین راستا به منظور بررسی اثرات زمان کاشت برپاره ای ازخصوصیات کمی سه رقم پنبه الیاف بلند شامل سیلند ،دکتر عمومی وترمز 14، درمنطقه دزفول آزمایشی به صورت کرت ها ی خردشده برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی باچهار تکراردرایستگاه تحقیقات کشاورزی صفی آ ...
نمایه ها:
پنبه | 
رقم | 
دزفول |