عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 505

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی و ارائه شیوه‌های موفق مختلفی است که توسط برخی از مربیان مدارس ، برای انتخاب مناسب‌ترین شیوه توسط سایر مربیان به کار رفته است . در این بررسی با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، جامعه نمونه از بیم مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها انتخاب شده سپس پرسش‌نامه‌ها به ستادهای تربیتی این نمونه‌ها ارسال گردید که به روش پیمایشی انجام شده است ، پس از مقدمه‌ای در خصوص نحوه اجرای طرح، ویژگی‌های نوجوانان، علل انحرافات ، پیش‌گیری از انحرافات ، درمان انحرافات یا شیوه‌های اصلاحی رفت ...

هدف این تحقیق بررسی شرایطی بوده که افراد ناآگاهاه در آن شرایط به انحطاطاهای موجود غلطیده‌اند و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای از بین بردن این شرایط بوده است . این بررسی با روش پیمایشی انجام پذیرفته و دو نوع پرسش‌نامه (370 پرسش‌نامه مربوط به پانک و 427 پرسش‌نامه مربوط به رفتار هنجارشکن) در میان افراد جامعه‌آماری توزیع شده و سپس به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است . نتایج حاصل از این طرح عبارتند از: -1 وجود خطر بالقوه گرایش دختران نسبتا مذهبی (راهنمایی و دبیرستانی) در شمال و جنوب شهر ...

بهداشت مدارس یکی از شاخه های مهم بهداشت جامعه است مدارس بعنوان یک نهاد سازمان یافته رسمی باید با فراهم نمودن محیطی سالم و بهداشتی با جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی بدهد. بمنظور تعیین وضعیت سلامت دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر سبزوار مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی انجام گرفت . نتایج نشان داد که بیش از 76% دانش آموزان بیشتر از یک دندان پوسیده دارند و 228% آنان دارای اختلالات بینایی می باشند و وزن و قد آنان از پرسنتایل های بین المللی بیشتر است . ...

هدف از این تحقیق بررسی و ارائه شیوه های موفق مختلفی است که توسط برخی از مربیان مدارس، برای انتخاب مناسب ترین شیوه توسط سایر مربیان به کار رفته است . در این بررسی با استفاده از نمونه گیری تصادفی ، جامعه نمونه از بین مدارس راهنمایی و دبیرستان ها انتخاب شده سپس پرسش نامه ها به ستاد های تربیتی این نمونه ها ارسال گردید که به روشی پیمایشی انجام شده است ، پس از مقدمه ای در خصوص نحوه اجرای طرح ، ویژگیهای نوجوانان ، علل انحرافات ، پیش گیری از انحرافات، درمان انحرافات یا شیوه های اصلاح ...

هدف کلی تحقیق: بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که موجب ضعف و عدم موفقیت برنامه آموزشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی پسرانه در شهرستان مشهد شده است . اهداف جزیی: 1 - شناخت کیفیت نیروهای درگیر در تربیت بدنی مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان مشهد. 2 - بررسی کمیت و کیفیت امکانات ورزشی مدارس راهنمائی پسرانه شهرستان مشهد. 3 - بررسی برخورد مدیران و معلمین ورزش مدارس راهنمایی شهرستان مشهد با دانش‌آموزان ورزشکار. 4 - بررسی نحوه اجرای برنامه‌های درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان مشه ...

بررسی رابطه بین پدیده چند شغلی با کارایی معلمان مرد مقطع راهنمایی شهر سنندج موضوع اصلی این پایان‌نامه است . در این پژوهش که از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است از جامعه آماری که تعداد آنها 469 نفر بوده با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات فردی استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله میانگین انحراف معیاری با ضریب همبستگی پیروس و ضریب همبستگی دورشته‌ای نقطه‌ای ان ...
نمایه ها:
شغل | 
معلم | 
مرد | 
سنندج | 
1377-1378 | 

این پژوهش در پی پاسخ گوئی به این سوال بوده است که سهم پیش بینی کنندگی عوامل انگیزشی و راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دروس تاریخ و ریاضی در بینایان و نابینایان چگونه است . ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران می باشد . برای بررسی ابعاد سلامت سازمانی ، از الگویی که سلامت سازمانی را به شش بعد ( یگانگی نهادی ، ملاحظه گری ، ساختدهی ، پشتیبانی منابع ، روحیه و تاکید علمی ) تقسیم کرده ، استفاده شده است و جهت بررسی اثربخشی از الگویی که اثربخشی را در شش بعد رهبری ، یاری رساندن به دانش آموزان ، روابط سازنده با اولیا برخورد شایسته با معلمین ، مهارت در ارزشیابی کارکنان و اداره امور مدرسه از دید دبیران می سن ...

نتیجه کلی اینکه مدیران مدارس راهنمایی در استفاده از الگوهای تصمیم گیری بیشترین اهمیت را به تصمیم گیری مشارکتی و کمترین اهمیت را به تصمیم گیری فردی می دهند . در ارتباط با متغیرهای تعدیل کننده ( جنسیت ، تحصیلات مدیریت و سابقه ) در مورد الگوی تصمیم گیری فردی تفاوت معنی داری بین مدیران مرد و زن مشاهده گردید . اما در الگوی های دیگر تفاوتی وجود نداشت . اما تحصیلات مدیریت در استفاده از الگوهای تصمیم گیری مشورتی ، مشارکتی و گروهی تاثیر داشت ، یعنی تحصیلات مدیریت باعث شده بود تا مدی ...