عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت آموزشی دانشجویان در یک دانشگاه به سه عامل استاد، امکانات (ساختمان، آزمایشگاه و ...) و دانشجو بستگی دارد. در این طرح فقط عامل دانشجو مورد نظر است، یعنی یا فرض اینکه دو عامل دیگر ثابت باشند، مجموعه متغیرهایی که کیفیت تحصیلی دانشجو به آن بستگی دارد، مورد شناسایی قرار گرفتند و میزان تأثیر هر یک از آنها بر کیفیت تحصیلی و نیز همبستگی شان با یکدیگر بررسی شد. همچنین توسط روابط رگرسیونی چند متغیره، الگوهای ریاضی مناسبی به متغیرها برازش گردید. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طراحی | 
آموزش | 
کشش | 

گزارش شامل قسمت‌های زیر خواهد شد: مقدمه 1 - نقش و اهمیت تحقیقات دانشگاهی 2 - وضعیت دانشگاهها از لحاظ فعالیت‌های تحقیقاتی در سال 1373-74 وضعیت کمی فعالیت‌های تحقیقاتی شامل: تعداد محققان، طرحهای تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها: کتب و مجلات علمی، مقالات و شرکت در مجامع علمی به تفکیک دانشگاهها در این قسمت بصورت جدول ارائه خواهد شد. 3 - نسبت‌های میزان مشارکت هیات علمی در فعالیت‌های تحقیقاتی به تفکیک دانشگاهها نیز بصورت جدول منعکس خواهد گردید. 4 - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...
نمایه ها:

هدف از انجام این تحقیق دفاع از نظام سهمیه بندی در زمینه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است که برای رسیدن به این هدف ، موضوعاتی، چون مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان سهمیه های مناطق مختلف (مناطق 1،2،3)در طی دوران تحصیلی و محاسبه تغییرات نتایج فوق نسبت به رشته، دانشگاه گروه آموزشی و سایر متغیرهای مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . ...
نمایه ها:

این گزارش که عملکرد آموزش عالی را در سالهای 1358-59 تا 1366-67 مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در یازده فصل تنظیم شده است . که فصل اول به تعاریف مفاهیم، فصل دوم به مراکز آموزش عالی، فصل سوم به رشته‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی، فصل چهارم به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، اختصاص دارد. در فصل هفتم از اعتبارات مالی و در فصل هشتم و نهم از عوامل برونی و عوامل درونی موثر بر عملکرد آموزش عالی بحث گردید. فصل دهم به آموزش عالی و جنگ اختصاص دارد و فصل یازدهم نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصا ...

در این گزارش که از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف توضیح معیار، ملاک و نرم برای تعیین میزان اعتبارات جاری مورد نیاز آموزش عالی در کلان و توزیع آن در بین واحدهای مختلف ، تهیه گردید، ضمن اشاره به روشهای تعیین اعتبارات جاری مورد نیاز آموزش عالی، یعنی روش جزء به کل و روش کل به جزء، ابتدا به بررسی روش اول، ملاکهای موجود و در حال اجرا برای آن پرداخته و نواقص احتمالی آن را شرح داده شده است . سپس برای کسب چهارچوب عملی قابل اجرا در روش دوم، نحوهء تعیین اعتبارات جاری مو ...

این گزارش را مدیریت داخلی معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف بررسی و ارائهء عملکرد حوزهء معاونت دانشجویی تهیه کرده است که عملکرد ادارهء کل دانشجویان داخل، شامل آموزش رایگان، ادارهء تسهیلات دانشجویی، شورای انتقال دانشجو از خارج به داخل ادارهء خدمات آموزشی و ادارهء وظیفهء عمومی و امور مربوط به دانشجویان خارجی، عملکرد ادارهء کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، عملکرد ادارهء کل فارغ‌التحصیلان، اعم از ادارهء امور فارغ‌التحصیلان خارج و داخل، عملکرد کمیتهء انضباطی دانشجوی ...

در این جزوه، سعی بر آن شده است تا ویژگیهای ادغام موسسات آموزش عالی برشمرده شود و روشی کلی جهت نحوهء اجرای آن ارائه گردد. در راستای هدف فوق، ابتدا فایده‌های ادغام موسسات یاد شده، به طور خلاصه، به شرح زیر بیان شده است : آسانتر شدن برنامه‌ریزی آموزشی و جمع‌آوری اطلاعات آماری برای هر گونه برنامه‌ریزی، تجهیز کتابخانه‌ها، آزمایشگاهها و نیز بهبود وضعیت رفت و آمد، صرف هزینهء کمتر و در عین حال، کارایی مطلوبتر، جذب کادر آموزشی با تجربه‌تر، ارتقای کیفیت علمی، امکان ارزیابی و نظارت بیشتر ...