عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1728

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در منطقه دشت اشتهارد پنبه، گندم و جو به صورت کشت آبی عمل می آیند. در این بررسی سعی بر این است که با مطالعات خاکشناسی منطقه و استفاده از آمار اطلاعات هواشناسی و اقتصادی مربوط به محل، بهترین اراضی برای کشت هر یک از محصولات نام برده (تیپ های بهره برداری اراضی) در واحدهای اراضی مشخص شده تعیین گردد که از نظر خصوصیات اراضی (آب و هوا، توپوگرافی، خصوصیات فیزیکی خاک، خصوصیات حاصلخیزی و وضعیت رطوبتی خاک) و اقتصادی برای کشاورزان منطقه جوابگو باشد. ...
نمایه ها:
پنبه | 
گندم | 
جو | 
گیاه | 

این طرح به منظور تعیین تناسب اراضی جنوب دهلران با وسعتی حدود 15000 هکتار برای محصولات عمده زراعی منطقه (شامل گندم، جو و ذرت) اجرا شد. پس از جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و تعیین نیازهای اقلیمی منطقه و همچنین با بررسی مطالعات خاکشناسی انجام شده قبلی و مشاهدات صحرائی تناسب کلی برای کشت گندم، جو و ذرت مشخص شد. گزارش این طرح توسط مجری مسئول تهیه و جهت بررسی به موسسه تحقیقات خاک و آب ارسال شده است. ...
نمایه ها:
گندم | 
جو | 
گیاه | 
ذرت | 
ایلام | 

هدف از انجام این طرح شناسائی خاکها و تعیین تناسب اراضی برای زراعتهای عمده منطقه گرگان بوده است . جمع‌آوری و تهیه اطلاعات انجام شده و پردازش کامپیوتری آن بدلیل نقص نرم‌افزار به اتمام نرسیده است . ...

در این تحقیق به منظور مقایسه اثر روش تراکم بر روی خصوصیات مکانیکی خاکهای ریز دانه سه نوع خاک با بافتهای رسی سلیتی (CI-MI) رسی با خمیرایی کم (I) و رسی با خمیرایی زیاد (CH) تهیه گرید و پس از انجام آزمایشهای شناسائی نظیر دانه‌بندی، حدود اتربرگ ، تراکم و آزمایشهای شیمیایی نظیر تعیین اسیدیته (PH) شوری (EC)، درصد کربن آلی و درصد گچ، نمونه‌هایی در تراکم‌های نسبی مختلف با رطوبتهای متفاوت ، با دو روش تراکم استاتیکی و دینامیکی تهیه گردید. کلیه نمونه‌های تهیه شده مورد آزمایش‌های تورم‌پذ ...

تعداد100 نمونه با استفاده از سیستم مکان یاب جغرافیایی (GPS) تعیین و پس از ثبت اطلاعات در نرم افزار مربوطه به همراه یک عدد دیسکت به بخش GlS موسسه ارسال گردیده همچنین تعدادی نمونه دیگر در دست بررسی و ثبت اطلاعات موجود در نرم افزار مربوطه بوده که در آینده نزدیک به موسسه خاک و آب ارسال می گردد. ...

نتیجه: انجام مطالعات صحرائی و حفر پروفیل و مته در واحدهای مختلف خاک و تهیه نمونه از هر افق جهت انجام تجزیه های مورد نیاز مطالعات تناسب اراضی و خاکشناسی از قبیل بافت خاک، کربنات کلسیم، گچ، هدایت الکتریکی، واکنش خاک و ماده آلی، تعیین حداکثر عملکرد واحدهای مختلف خاک جهت تصحیح جداول چشم انداز خاک برای محصولات عمده منطقه، محاسبه پارامترهای هواشناسی از جمله تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه همچنین جمع آوری اطلاعات مربوط به طول دوره رشد محصولات عمده منطقه شامل: گندم، جو، ذرت و لوبیا، این ن ...
نمایه ها:
گندم | 
جو | 
گیاه | 
ذرت | 
لوبیا | 

پیدایش و تکوین خاک شاخه‌ای از علم خاکشناسی است که به بررسی و مطالعه عوامل و فرایندهای موثر بر تشکیل و تکامل خاک می‌پردازد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی همیشه مبتنی بر آزمایش‌ها و تجربه-های آزمایشگاهی بوده‌اند که نتایج این آزمایش‌ها مهر تاییدی بر روابط و فرایندهای مربوط به این علوم است. در این پژوهش، با هدف بررسی فرایندهای موثر در تکامل خاک‌های تحت تاثیر شوری، نمونه‌های خاک با بافت‌های مختلف (رسی، لومی و شنی) از منطقه باجگاه (دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز) جمع آوری شد و پس از ان ...

هدف این پژوهش ، شناسایی ،رده بندی خاکها و ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی دشت چاه شور واقع در غرب شهرستان ایرانشهر برای کشت آبی گندم ، جو و یونجه در سطح 10340 هکتار است . مراحل اجرای آن شامل مطالعات خاکشناسی و نمونه برداری خاک و آب ، تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب ، جمع آوری اطلاعات اقلیمی ، زراعی و اقتصادی برای محصولات مورد نظر ، رده بندی خاکها و تهیه نقشه خاک و ارزیابی کیفی ، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای تیپهای بهره وری مورد نظر در منطقه بوده است . مبنای ارزیابی اراضی ...

افزایش فرسایش تراکم خاک به واسطه کشت مداوم محصولات ردیفی و خاک ورزی فشرده از دلایلی است که سبب نگرانی و توجه بیشتر به روش های کم خاک ورزی شده است. اهداف اصلی خاک ورزی کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک مخلوط کردن کودهای استفاده شده بقایای گیاهی و مواد بهساز با خاک سطحی می باشد. خاک ورزی همچنین یک بستر مناسب بذر ایجاد می کند و در کنترل آفات و علف های هرز مفید می باشد. موفقیت عملیات کم خاک ورزی بستگی به شرایط آب و هوایی و تاثیر آنها بر ویژگی های خاک دارد. در ایران نتایج نامطلوبی از عملیا ...