عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جهان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تولید | 
خطر | 
جهان | 
حقوق | 
بررسی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
جهان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جهان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
تولید | 
علم | 
جهان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جهان | 
صنعت | 
دولت | 
توسعه | 

رساله حاضر به بحث هایدگر درباره معرفت به عنوان دیدگاهی جدید می‌پردازد. هایدگر از معرفت به عنوان یکی از وجوه هستی انسان و به تعبیر او دازاین بحث می‌کند. دازاین تنها از طریق بودن و حضور در جهان است که به معرفت می‌رسد. این ویژگی از دازاین جدایی ناپذیر است. بودن در جهان یک ویژگی ذاتی و وجودی است که وجود دازاین و جهان را در رابطه با یکدیگر قرار می‌دهد. این ویژگی ذاتی در جهان بودن، عنصر اساسی اندیشه هایدگر است که دیدگاه او را در باب معرفت به عنوان یک دیدگاه جدید در تقابل با دو دیدگ ...

پرسش از سرشت انسان و جایگاه او در هستی و روابطش با سایر اجزای هستی، یکی از مهم-ترین و کلیدی‌ترین پرسش‌های بشر است. از آن‌جایی‌که زندگی انسان معاصر به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب این پرسش دچار فقدان معنای وجودی شده، پرداختن به آن ضروری می‌نماید. در این پژوهش به دنبال پاسخ دو تن از متفکران معاصر، گابریل مارسل و علامه جعفری در باب جایگاه انسان در ارتباط با خویشتن، دیگران، جهان هستی و خداوند هستیم. علامه جعفری اصل بنیادین حیات دینی را زندگی در حیات معقول دانسته و با طرح ابعاد مختل ...

نقد و بررسی اندیشه های گوناگون بشری، نقد و یا همان سنجش نکات مثبت و منفی اندیشه های گوناگون افراد و مکاتب گوناگون و به کار گیری آن در نظام تعلیم و تربیت بومی از جمله اموری است که مورد توجه می باشد. هدف از این تحقیق بررسی پیامدهای تربیتی حوزه مربوط به خدا، انسان و جهان از دیدگاه نیچه و نقد آن بر پایه نظرات علامه طباطبایی است. بر این اساس از دیدگاه نیچه مبانی تربیتی چون اراده معطوف به قدرت، منظرگرایی، عزت آدمی، کم اهمیت بودن جایگاه خداوند، نیهیلیسم، تغییر، محدود شدن جهان به طبی ...
نمایه ها:
جهان | 
خـدا | 
انسان | 
تربیت | 
نیچه |