عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش استفاده از نمودار زایمانی بر کیفیت مراقبتهای مامایی ارائه شده توسط ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب دولتی شهر تهران در سال 1381 بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین آموزش نمودار زایمانی و نحوه ثبت انقباضات رحمی، ثبت منحنی اتساع دهانه رحم، ثبت ضربانات قلب جنین ، ثبت وضع خونریزی واژینال ، وضع مایع آمینوتیک، علائم حیاتی مادر، مصرف داروها، آزمایشات ادراری، مناسب بودن تعداد توشه های واژینال ، ثبت زمان پارگی کیسه آب و زمان انجام آمینوتومی و ثبت وضع ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که با هدف تعیین عوامل موثر بر خودپنداری کودکان خیابانی سنین 12-6 سال مراجعه کننده به فرهنگسرای خواجوی کرمانی تهران در سال 1380 انجام شده است. بدین منظور و براساس معیارهای مورد نظر 140 کودک خیابانی سن 12-6 سال به صورت تمام شماری انتخاب شدند. نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که بیشترین تعداد واحدهای مورد پژوهش (50درصد ) خودپنداری خیلی منفی داشته و فقط 21 درصد آنها خودپنداری خیلی مثبت داشته اند. بنابراین کودکان خیابانی مورد پژوهش از خودپنداری پائ ...

هدف از تهیه این پایان‌نامه، مطالعه تئوری تغییرات میدان بطور اعم و تغییرات روزهای آرام بطور اخص و کاربردهای احتمالی این مطالعه است . پس از مطالعه تئوری تغییرات و ریشه میدان اصلی زمین در بخش دوم پایان‌نامه بصورت کلی آورده شده است . برای شناخت دقیق از تغییرات آرام روزانه باید دنبال عوامل تاثیر گذرانده بود. قدم اول شناخت کافی از یونسفر است در بخش سوم یونسفر و نقش آن در تغییرات آرام و در بخش چهارم به مگنتوسفر اشاره شده است . در واقع ابزارهای مطالعه و شناخت تغییرات روزهای آرام اینه ...

طی حدود 10 ماه از 27 اسفند ماه 1369 تا آذر ماه 1370 با استفاده از آزمایشات مختلف، وضعیت عفونتهای قارچی تنفسی در کارگران سیلوی تهران بررسی شد. با استفاده از 36 پلیت محتوی محیطی، فلور قارچی هوای سیلو در قسمت‌های مختلف بررسی گردید. تراکم اسپورها در هوای سیلو بسیار زیاد و حدود 9-5/2 برابر فضای معمولی شهرها بود. با استفاده از پرسشنامه، 195 نفر از کارگران سیلوی تهران که در مواجهه شغلی با غبار غلیظ گندم بودند. از نظر وجود علائم تنفسی بررسی شد. 5/21% تنگی نفس، 20% خس خس سینه، 8/33% ت ...

مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف زمینه را جهت بروز مقاومت داروئی میکروبها خصوصا ارگانیسم های بیمارستانی آماده می کند و تشخیص بیماریها را به تاخیر می اندازد و همچنین موجبات بروز عفونتهای اضافی با میکروبهای مقاوم به آنتی بیوتیکها را فراهم می آورد. این تحقیق با هدف ترسیم نمای کلی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکها در میکروبهای پاتوژن در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1376 انجام گرفته است. روش انجام تست روش Disk Diffusion بوده است و مطالعه بصورت گذشته نگر و با استفاده از اطلا ...

هدف اصلی این بررسی تعیین تأثیررفتارهای خانواده روی رشد و نمو کودکان تا سن یکسالگی می باشد. در این مطالعه مورد-شاهدی که بخشی از یک پروژه تحقیقاتی است که توسط دکتر حسن افتخار و دکتر فیروز آزردگان انجام گرفته، 1643 مادر دارای کودک یکساله که در 17 بیمارستان و زایشگاه شهر تهران زایمان کرده بودند انتخاب و تأثیر متغیرهایی مانند رفتاربهداشتی والدین از جمله سن ازدواج مادر، سن اولین حاملگی مادر، فاصله دو حاملگی آخر مادر، وضعیت حاملگی مادر یکسال پس از آخرین زایمان و سطح پوشش واکسیناسیون ...

میزان شیوع آژنزی عضله پالماریس لانگوس در 310 نفر دانش آموزان دبیرستانی 15، 16، 17 ساله منطقه 14 تهران پس از یک نمونه گیری بصورت تصادفی بررسی گردید. میزان آژنزی یکطرفه در کل نمونه ها 8/19% و میزان آژنزی دو طرفه عضله پارلماریس لانگوس در کل نمونه ها 44/20% بود. پس از بررسی آماری داده ها و انجام آزمون Paired T-Test نتیجه حاصل این بود که آژنزی عضله پالماریس لانگوس و یا وجود آن هیچ تأثیری بر روی قدرت گریپ دست ندارد. همچنین ‏‎Dominancy‎‏ تأثیری بر روی قدرت گریپ دست ندارد. در بررسی د ...

1 - ویژگی‌های مدیران زن در دبیرستانهای تهران با الگوی مورد انتظار آموزش و پرورش در انطباق است لیکن این انطباق در مواردی که به سوابق تحصیلی (دوره‌های آموزشی مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی) و سوابق تجربی (سابقه کار مدیری، سابقه کار دبیری) مربوط است در مقایسه با سایر موارد در کمترین حد می‌باشد. 2 - مدیران زن در دبیرستانهای دخترانه تهران ایجاد محیط دوستانه و صمیمانه مبتنی بر احساس احترام متقابل در مدرسه را بعنوان موفق‌ترین فعالیت خود از میان سوالات مطرح شده، برگزیده‌اند و موفقیت خود را ...
نمایه ها:
تهران | 
زنان | 

فرایند هضم بی هوازی (1) با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت زمین الگوی قدیمی و متغارب تثبیت لجن در اغلب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشورهای غربی می باشد. ‏‎]‎‏19‏‎[‎‏ این روش به تقلید از الگوهای غربی در اغلب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب لجن فعال در کشور از جمله طرح پیشنهادی تصفیه‌خانه جنوبی فاضلاب تهران ‏‎]‎‏10‏‎[‎‏ مورد توجه قرار گرفته است. تأسیسات هضم بی هوازی علاوه بر مشکلات راهبری حدود 40 تا 50 درصد از هزینه‌های سرمایه‌گذاری و راهبری تصفیه خانه‌های فاضلاب را به خود اختصاص می‌دهند از این ...