عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل سه سطح پتاسیم، چهار سطح فسفر در سه تکرار و مصرف 30 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به طور یکنواخت در کلیه کرتها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد انجام شد. در سال 1376 جمعا 6 چین علوفه تر برداشت شد. در شرایط آزمایشی بین میانگین تیمارها اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد به وجود آمده است . به طوری که حداکثر عملکرد از تیمار P135K100 با میانگین 14/2 تن در هکتار حاصل شده که نسبت به شاهد 4/40 تن در هکتار اضافه عملکرد داشته است ...

این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در کرتهایی به اندازه 4/5×2 متر اجرا می‌شود. تیمارها شامل گندم، یونجه، ذرات ، آیش با انجام عملیات زراعی و شاهد (بدون هیچگونه عملیات زراعی) می‌باشد. در پائیز سال 1376 گندم در زمین کشت شده و عملیات آبیاری آن تاکنون سه بار انجام شده است . ...

این تحقیق به بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رشد اجتماعی و نوجوانان دوره راهنمایی (12 تا 15 سالگی) اختصاص دارد. جامعه آماری این تحقیق مدارس راهنمایی ناحیه 3 اصفهان و منطقه برخوردار می‌باشد که تعداد 49 مدرسه و 23 هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. از این جامعه به طور تصادفی یک مدرسه از ناحیه 3 و یک مدرسه از منطقه برخوار (یکی شهری و یکی روستایی) و از هر کلاس 10 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزنمون رشد اجتماعی واتیزمن و متغیر مستقل مشاوره گروهی بوده است . روش تحقیق روش شبه تجربی ...

بیشترین قدرت وسائل ارتباط جمعی جدا از جنبه خبردهی و اطلاع‌رسانی آنها، در مسئله آموزش نهفته است و این جنبه آموزش بطور مستقیم بر فرهنگها و به عبارت دیگر بر عناصر تشکیل‌دهنده افکار عمومی تاثیر می‌گذارد. رسانه‌ها را می‌توان دانشگاهی عمومی و جهانی دانست که مردم در آن، با حفظ آزادی و راحتی و بدون هیچگونه تلاش ، در کوتاهترین زمان، می‌تواند آموزش ببینند. رسانه‌ها، انحصارگرائی در امر دانش‌اندوزی را از بین بردند و این فرصت را در اختیار همگان قرار دادند تا بتوانند آنچه را که می‌ ...

هدف پژوهش بررسی میزان تاثیر تماشای برنامه‌های تلویزیونی بر روی وضعیت تحصیلی و نمرات دانش‌آموزان است و اینکه تلویزیون غیرآموزشی تا چه حدودی بر اطلاعات عمومی و میزان معلومات و آگاهی دانش‌آموزان تاثیر دارد. روش پژوهش پیمایشی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است . جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه تهران است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه‌های عمده مورد بررسی عبارتند از اینکه تماشای تلویزیون در خانه موجب فعالتر شدن دانش‌آموزان و در نتیجه ...

هدف عمده و اساسی ارزشیابی برنامه این است که اطلاعاتی درباره میزان تاثیر و جذابیتهای برنامه‌های رادیو تلویزیون برای تهیه‌کنندگان و مدیران فراهم آورد. اهمیت اهداف در ارزشیابی و کنترل روند تولید تعیین اهداف محتوای برنامه قدم مهمی است که از سوی مدیریت پخش یک شبکه باید برداشته شود. به بیانی ساده هدفهایی از نظر پخش مطلوب می‌باشند که از نقطه نظر نتایج، قابل اندازه‌گیری برای مخاطبین گاشته شده‌اند این گونه اهداف ابزار اساسی وادار ساختن مدیران و تهیه‌کنندگان به جوابگویی در ...

روشن است که ظهور هر پدیده و موقعیت انسانی، اجتماعی و فرهنگی از برآیند و تالیف مولفه‌ها و عوامل گوناگونی بر می‌خیزید حوزه‌ها و دارالترجمه‌ها و بالاخره دانشگاههای غرب از بدو پیدایش آنها تا بدین روز در شکل‌گیری و گسترش جنبه‌های مختلف فرهنگی و علمی و حتی فنی و صنعتی آن دیار محرز و قطعی بنظر میرسد در این زمینه تاثیر حکماء و دانشمندان مسلمان حداقل از نیمه قرن 12 میلادی به بعد در شکل‌گیری اولیه و زیربنائی این مراکز اصلی، مسلم و غیرقابل انکار است و بدون توجه به این تاثیر نه ت ...

این مجموعه که حاوی دو اثر پژوهشی و سه ترجمه است از نظر موضوعی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. در بخش اول ابتدا نگاهی مجمل به تاریخچه مطالعات و برخی نظریه‌های اساسی ارتباطی انداخته شده است و سپس در دنباله همین مبحث ترجمه دو فصل از کتاب "مقدمه‌ای بر مطالعاتی در زمینه ارتباطات " نوشته جان فیک آمده است که در آن الگوها و مدلهای اساسی ارتباطی مطرح شده‌اند. در بخش دوم این مجموعه ابتدا متن دو ترجمه ارائه شده است که در آنها به تاثیر تحولات اخیر ارتباطی و اطلاعاتی بر جوامع آی ...

هدف پژوهش بررسی و تعیین ضرورتهای توسعه جهانگردی در ایران از یک سو و مشخص نمودن تاثیر رشد آن بر روند توسعه اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی کشورمان از سوئی دیگر است . روش پژوهش کتابخانه‌ای با استفاده از منابع مطالعاتی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که جهانگردی یکی از غنی‌ترین منابع درآمدی برای کشور ماست و حداقل اثرات سازنده‌ای در برنامه‌های زیربنائی کشور، زیباسازی محیط های زیستی و تسهیل دستیابی به مناطق دارای طبیعت زیبا و حمل و نقل است . امکانات بالقوه جهانگردی ایران و توسعه ر ...