عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف کلي تعيين عوامل موثر بر تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني افراد شاغل جانباز در برخي از سازمان‌هاي شهر اصفهان به مرحله اجرا در آمد. اين پژوهش توصيفي و از نوع رابطه ای مي‌باشد. به منظور دستيابي به هدف پژوهش در مرحله مقدماتي با 30 نفر از جانبازان مصاحبه به عمل آمد. نتيجه مصاحبه‌ها نشان داد اکثر افراد عامل شخصيت را به عنوان مهمترين عامل تاثير‌گذار بر متغيرهاي مورد بررسي (رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني) معرفي نمودند. نمونه ‌اين پژوهش در بخش اصلي 141 نفر ...

این تحقیق به بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی ( 1389-90) می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی رشته های تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی پایه دوم است که در سال90- 1389 در مدارس عادی تهران مشغول به تحصیل می باشند. که از این میان 390 نفر به روش تصادفی خوشه ای برگزیده شده اند و به صورت گروهی توسط اجرای پرسشنامه پنج عاملی نئو و آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت عابدی ...

پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : این تحقیق با هدف مقایسه‌ی پنج عامل شخصیتی روان نژندی، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، سازگاری و وظیفه‌شناسی روی دانشجویان ورزشکار (n=263) و غیرورزشکار (n=263) انجام شد. برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه ی شخصیتی NEO-FFI (فرم کوتاه تجدید نظر شده‌ی پرسش‌نامه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت) کاستا و مک‌کری (1992)، استفاده شد. از آزمون t مستقل، برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافـته‌های تحتقیق نشان داد، در عوامل شخـصیتی ر ...

هدف پژوهش مطالعه رابطه بین درون گرایی-برون گرایی و روان رنجورخویی با خودشیفتگی دانشجویان هنر است.فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین ابزارهای مناسب برای این تحقق این هدف هستند که در مورد نمونه ای تصادفی از 196 دانشجوی هنر اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مطالعه گردید.نتایج نشان داده که:1)بین درون گرایی-برون گرایی با خودشیفتگی در دانشجویان هنر دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد.2)بین روان رنجورخویی با خودشیف ...

هدف پژوهش حاضر، تبیین و پیش‌بینی روشنی بیان معلم بر اساس اضطراب، پنج عامل بزرگ شخصیت (برون‌گرایی، گشودگی، روان‌رنجور خویی، مقبولیت، وظیفه‌شناسی)، سن و وضعیت شغلی بود. به همین منظور، 100 نفر از دبیران زن دبیرستان‌های شهر همدان از رشته‌های مختلف علوم‌انسانی به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های شخصیت گلدبرگ (1996) و اضطراب اشپیلبرگر (1972) بر روی آن‌ها اجرا شد. برای تعیین میزان روشنی بیان معلمان از نظر دانش-آموزان آن‌ها (اجرای پرسشنامه روشنی بیان لادکاوسکی در بین دان ...

مقدمه ارتباط از جمله پدیده هایی است که با همه جوانب زندگی انسان پیوند خورده و فقط از طریق نوعی ارتباط است که افراد می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سنخ های شخصیتی با سبک های ارتباطی معلمان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان شاعل به تدریس در مدارس متوسطه شاخه نظری شهرستان تالش در سال تحصیلی 90-89 است. نمونه آماری 120 نفر از معلمان که با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بخش ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی جزیره خارگ بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه‌ای به حجم 247 نفر انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی (NEO-FFI) و پرسشنامه ابهام و تعارض نقش ریزو، هاوس و لیتزمن و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش. پژوهش حاضر از نوع هم‌بستگی بوده و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16انجام شد. روش‌های آماری به کار رفته شامل ضریب هم‌بستگی پی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با گرایش به روابط خارج از ازدواج در زنان متأهل شهر بندرعباس بوده، ویژگی های شخصیتی شامل 5 خرده مقیاس، برون گرایی ، توافق پذیری ، وجدانی بودن ، روان رنجورخویی و باز بودن می‌باشد. نمونه ی پژوهش شامل 401 آزمودنی بوده است که با شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه ی ویژگی های شخصیتی 60 سوالی (NEO) و پرسش نامه ی مسائل رابطه ای (RIS) بوده است. هر دو ابزار از روایی و پایایی بالایی برخورداند. ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت مندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار شهر قشم می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه زنان شاغل و خانه دار شهر قشم بوده که 2 تا 3 سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و دامنه سنی20 تا 45 سالگی ودارای سواد از راهنمایی به بالا باشند. تعداد نمونه 200 نفر می باشد که 108 نفر زنان خانه دار و 92 نفر زنان شاغل بوده که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب ومورد پژوهش قرارگرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های رضایت ...