عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 337

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هنوز علت و چگونگی ایجاد بیماری‌های التهابی روده (کرون و کولیت اولسروز) علیرغم اطلاعات زیادی که در سال‌های اخیر در این مورد جمع‌آوری شده است ناشناته مانده است و صاحب‌نظران عقیده دارند که اختلالات ایمونولوژیک در سیستم ایمنی موضعی مخاطی اهمیت عمده‌ای در این مورد دارد. در شرایط عادی این سیستم روده‌ای بایستی روده را در مقابل تهاجم عوامل پاتوژن و پاسخ‌های غیرعادی به آنتی‌ژن‌های داخل مجرای روده محافظت کند. لنفوسیت‌های این سیستم ایمنی مخاطی، از جهات مختلفی با لنفوسیت‌های سایر قسمت‌ها ...

چکیده ندارد.

هیمنولپیازیک عفونت انگلی روده ای شایع در کودکان است . به منظور تعیین ارتباط سطح سرمی ایمونوگلبولین ها و ابتلا به هیمنولپیس نانا تعداد 100 بیمار آلوده در بیمارستان امام رضا مشهد که فاقد آلودگی انگلی دیگری بوده و از نظر کلینیکی سالم بودند به عنوان گروه مورد و 50 نفر از افراد سالم که نتیجه سه نوبت آزمایش مدفوع آنان از نظر انگل منفی بود به عنوان گروه شاهد ، مورد مطالعه قرار گرفتند . سطح سرمی ایمونوگلبولین های هر دو گروه با روش ‏‎srid‎‏ و ‏‎elisa‎‏ اندازه گیری و بااستفاده از آزمون ...

مطالعات آزمایشگاهی نمایانگر اثر هورمون های تیرویید بر سیستم ایمنی است. ارتباطی نیز بین بروز برخی از عفونت ها و هیپوتیروییدیسم نشان داده شده است. هدف این مطالعه بررسی برخی عوامل ایمونولوژیک در زنان هیپوتیرویید است. مواد و روش ها: نمونه های خون از 50 زن هیپوتیرویید و 50 زن هم سن یوتیرویید گردآوری شد. عمل تیرویید آنها براساس اندازه گیری هورمون های T3،T4 و TSH ارزیابی گردید. تعدادی از پارامترهای ایمونولوژیک شامل شمارش کلی و افتراقی گلبول های سفید (WBC)، غلظت سرمی ایمونوگلوبولین ...

هدف: بررسی اثر مصرف طولانی مدت وراپامیل با دوزهای مختلف روی عناصر خونی در موش صحرایی نر مواد و روشها: این تحقیق بر روی موش های صحرایی نر که مدت دو ماه دوزهای 10, 20 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن، وراپامیل را به صورت خوراکی دریافت کردند, انجام شد. شمارش گلبولهای خونی توسط لام نئوبار و میکروسکوپ نوری انجام شد و برای رنگ آمیزی جهت تعین درصد انواع گلبولهای سفید از محلول گیمسا استفاده شد. یافته‌ها: در شمارش گلبولهای سفید و قرمز تغییرات معنی‌داری نسبت به گروه کنترل مشاهده نش ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.