عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 969

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه 600 نمونه زخم بیماران مشکوک یا مبتلا به سالک شامل در طی 10 سال برای جستجوی لیشمانیاتروپیکا بررسی گردیده که با توجه به شرایط آب و هوای گرم جنوب کشور، جنگ تحمیلی و ساکنین اهواز نتایج حاصل از آزمایش مزبور از نظر شیوع سنی، جنسی و فصلی و توزیع موارد مثبت و منفی آن در خلال سالهای یاد شده بصورت سالیانه در جداول مربوطه تنظیم و مورد بحث قرار گرفته است . لیشمانیاتروپیکا عامل مولد زخم جلدی (سالک) در مناطقی که پشه خاکی از جنس فلبوتوموس دیده می شود نادر نیست . در شهرستان اهو ...

توکسوپلاسموز ناشی از تک یاخته Toxoplasma gondii بیماری مشترکی است که بطور وسیع در سراسر جهان و از جمله ایران انتشار دارد. از تیرماه 1370 تا خردادماه 1371 تعداد 592 نمونه خون گوساله‌ها و گاوان پرورش یافته در منطقه اهواز جمع‌آوری و با روش ایمنوفلورسانس غیرمستقیم ، با استفاده از سرم کونژوگه گاوی تهیه شده در انستیتو پاستور ایران آزمایش شد ، میزان موارد آنتی‌بادی مثبت 2ˆ16 درصد تعیین شد. گروه سنی 0-6 ماهه اعم از جنس نر و ماده نسبت به سایر گروههای سنی (6-12 ماهه ، 1-3 ساله ، 3-5 سا ...

طی یک بررسی گذشته نگر صد کودک مبتلا به تیفوئید اثبات شده که در بخش‌های کودکان بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (گلستان - ابوذر) بستری بودند مرود مطالعه قرار گرفتند. کشت خون، مدفوع و ادرار به ترتیب 71 درصد، 25 درصد و 2 درصد موارد مثبت بود. در موارد منفی از مغز استخوان کشت بعمل آمد که تا 14 درصد موارد تنها کشت مثبت بیماران بود. شکایت شایع بیماران در زمان بستری شامل تب ، سردرد، درد شکم، لرز، اسهال و یبوست بود. اسهال شیوع بیشتری از یبوست داشت . 50 درصد بیماران لکوپنی، 6 ...

برای بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز ‏‎،‎‏ به 400 نفر از دانش اموزان پایه های اول تا چهارم سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ، دو مقیاس علل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی داده شد . این دو پرسشنامه توسط پژوهشگران ساخته شده اند . در این پژوهش چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند که عبارتند از 1. عوامل مختلف حاصل از تحلیل عوامل با تعداد مردودیهای دوران تحصیل دانش آموزان همبستگی ساده دارند . 2. عوامل مختلف حاصل از تحلیل عو ...

این مطالعه از آذر ماه 1376 الی اردیبهشت 1378 بر روی 1200 نفر از تهیه کنندگان مواد غذایی شهرستان اهواز که در سنین 13 تا 77 ساله بودند، انجام شد. موارد آزمایش از دو جنس مرد و زن در 5 گروه سنی تقسیم شدند. از هر نفر یک نمونه مدفوع و یک نمونه خون گرفته شد. نمونه های مدفوع در محیط های سلنیت ‏‎F‎‏و سالمونلا - شیگلاآگار کشت و سویه های جدا شده با کمک محیطهای افتراقی تعیین هویت و در نهایت با آنتی سرم های سالمونلا تیفی تعیین تیپ شدندنمونه های خون بوسیله تست سرولوژیک ویدال به منظور شناسا ...

افزایش مقاومت استافیلوکوکها در برابر متی سیلین از لحاظ اپیدمیولوژیک حائز اهمیت بسزایی است. محققین هر منطقه لازم است همواره میزان اشاعه این سویه ها را بویژه در بین کارکنان بیمارستانها مطالعه و نتایج را گزارش نمایند تا با چاره اندیشیهای لازم از سرعت انتشار آنها جلوگیری به عمل آید. مطالعه حاضر در جهت نیل به همین هدف انجام گردید. در این مطالعه جمعاً تعداد 70 سویه استافیلوکوک جدا شده از نمونه های مختلف کلینیکی از آزمایشگاههای بیمارستانهای سطح شهر اهواز جمع آوری گردید. سویه های است ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط شاخص های پیکر سنجی WHR، BMI، %BF، WSR با عوامل خطرزای قلبی- عروقی و دیابت با هدف کلی هنجاریابی WHR در بین مردان 40 سال به بالای شهر اهواز انجام گرفت. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که: بین WHR و چهار عامل خطرزای قلبی- عروقی و دیابت شامل FBS، Tcho، ‏TG و VLDL ارتباط معنی داری وجود داشت. و بین BMI و دو عامل خطرزای قلبی- عروقی شامل Tcho و VLDL ارتباط معنی داری وجود داشت بین %BF و سه عامل خطرزای قلبی- عروقی شامل Tcho و VLDL ارتباط معنی دار ...

بمنظور بررسی میزان استریل اتاقهای عمل تعدادی از بیمارستانهای پرمراجعه شهرستان اهواز این طرح به اجراء درمی‌آید. درصورتی که اتاقهای عمل آلوده به میکروب باشد ،سعی می‌شود درحد امکانات تشخیص نوع میکروب تعیین شود. بررسی اتاق عمل روی وسایل مورداستفاده شامل تخت عمل ،چراغ سیالتیک ،ست جراحی ،دستگاه بیهوشی ،اروی لوله‌های تراشه ،زمین چراغ U. و فضای میانی اتاق عمل نمونه گرفته و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...

این طرح از مهرماه سال 67 بر روی 415 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه اهوازو حومه با تعداد 136168 دانش آموز و چهار آموزشگاه استثنایی با 420 دانش آموز (پس از تشکیل کلاسهای توجیهی) برای 150 نفر از مراقبین بهداشت مدارس اهواز و حومه شروع خواهد شد و در طی ماههای آبان - آذر - دی بتدریج دانش آموزانی که توسط مراقبین بهداشت انتخاب خواهند شد ، مورد معاینه قرار خواهند گرفت . ...