عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه گیری ضریب انتقال حرارت لحظه ای در سیلندر موتور بدون احتراق توسط دو سیلندر پیستون مشابه که همزمان با یکدیگر کار می کنند،می توان با اندازه گیری اختلاف فشار در دو سیلندر ضریب انتقال حرارت را در هر لحظه معین کرد.دراینجا فقط دمای آب خنک کن در دو سیلندر متفاوت است . ...

دراین بررسی سعی شده میزانهای جاری جمعیت شامل باروری و مرگ و میر و مهاجرت در مناطق شهری و روستایی استان فارس از طریق پیگیری (Follow up) محاسبه گردد برای این منظور خانوارهای نمونه که برای مرگ و میر قابل تعمیم بوده‌اند از کلیه شهرستانها انتخاب و درسه مرحله مراجعه (با فواصل شش ماهه یعنی در مدت 5ˆ1 سال) به این خانوارها میزانهای حیاتی و مهاجرت در آنها اندازه‌گیری شده است . روش نمونه‌گیری دراین بررسی روش طبقه‌بندی تصادفی بوده و درنیمی از خانوارهای موردمطالعه علاوه بر اطلاعات جمعیتی ...

بمنظور ارائه روشی جدید و حساس برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم مس در محیطهای بیولوژیک نظیر سرم و پلاسمای انسان و نیز بافتهای مختلف ، این طرح ارائه شده است . دراین کار تحقیقاتی از مصرف دی اتیل دی تیوکاربامات سدیم برای استخراج انتخابی مس در PH کنترل شده از محیطهای بیولوژیک استفاده شده و از روش پالس پلاروگرافی تفاضلی برای اندازه‌گیری کمپلکس مس در فاز مستخرجه کلرفرمی بهره گرفته می‌شود. تامین بلاتیت محیط بااستفاده از پی‌پریدینیوم پرکلرات +0/75M پی‌پریدین 0/25M انجام می‌گیرد. روش ب ...

دقت ابعاد بسیاری از قطعات ماشین در اثر سایش کاهش می‌یابد و در بسیاری موارد قطعه بلا استفاده می‌ماند . هدف اصلی در این تحقیق بررسی مکانیزمهای سایش راههای جلوگیری از آن ، اندازه‌گیری سایش و نهایتا مطالعه از روشهای ترسیمی سطوح می‌باشد . دستگاه تست سایش ، مطابق به کد ASTM در ایران ساخته خواهد شد و موارد استفاده آزمایشگاهی و صنعتی دارد. در این روش تست سایش بر اساس شبیه‌سازی شرایط سایش در مورد ادوات کشاورزی و معادن بکار گرفته می‌شود. و اندازه‌گیری سایش بر اساس کاهش وزن و تبدیل به ک ...

یکی از عوامل مهمی که در کارآیی تراکتور موثر می‌باشد عمق شخم در حین کار است .شاخص اصلی که در این رابطه سنجیده می‌شود نیروی کششی تراکتور می‌باشد ولی تنها عمق شخم نیست که در تغییرات نیروی کشش تاثیر می‌گذارد بلکه نوع خاک ، درصد رطوبت خاک ، عرض کار و دیگر عوامل نیز موثرند.لذا در این طرح مکانیزم و سیستمی طراحی خواهد شد که می‌توان عمق شخم را لحظه به لحظه ضبط کرد و سپس بررسی اثر عمق شخم در نیروی کششی در نهایت کارآئی تراکتور را بررسی کرد.در این طرح عمق شخم چند نوع خاک‌ورز اولیه با است ...

این بررسی روی نمونه خاکها تهیه شده از اراضی که در آینده زیر کشت نیشکر خواهد رفت به منظور انتخاب بهترین روش اندازه‌گیری سدیم تبادلی انجام می‌گیرد. برای حذف مزاحمت املاح محلول خاک در اندازه‌گیری سدیم تبادلی، املاح محلول را قبل از اضافه نمودن استات آمونیوم، توسط الکل سفید با رقتهای متفاوت 1: 1 و 2: 1 و خالص با استفاده از ستون شیشه‌ای خارج نمودیم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مقدار سدیم تبادلی خاکها با روش معمول در آزمایشگاه از دو روشی که املاح محلول را با الکل 1: 1 و 2: 1 خارج ...

ایجاد پیوند نسبتا پایدار بین مولکول‌های گلوگز و هموگلوبین (Hb) فرآیندی است که در بیماری دیابت ملیتوس اهمیت ویژه‌ای دارد. به این دلیل تلاش‌های وسیعی به منظور شناسایی و اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله با روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی همچون الکتروفورز، فلورسانس ، کالری‌متری، اسپکتروفتومتری، کروماتوگرافی و رامان صورت پذیرفته است . مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که این فرآیند، می‌تواند تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی سریع و یا کند گردد. در این مطالعات نقش ممانعت‌کننده ت ...

دستگاه مجهز به اندازه‌گیری و ثبت تحولات محفظه احتراق موتورهای درونسوز: هدف از اجرای این طرح ثبت و اندازه‌گیری تحولات محفظه احتراق موتورهای درونسوز و استفاده از این نتایج در جهت کنترل وضعیت احتراق می‌باشد. در این روش با استفاده از شمع خاصی فشار سر سیلندر در یک سیکل کامل اندازه‌گیری و بر روی صفحه مانیتور نشان داده می‌شود و توسط چاپگر نیز چاپ و جهت بررسی و مطالعه تهیه می‌گردد. این پروژه با موفقیت طراحی و ساخته شد و پس از آزمایشات مختلف و تهیه گزارش نهائی با موفقی ...

با توجه به شیوع بیماریهای تیروئید در ایران بکارگیری شیوه‌های آسان تشخیصی از اهمیت خاصی برخوردار است . اندازه‌گیری میزان درصد جذب ید 2 ساعته و 24 ساعته تیروئید از جمله این شیوه‌ها بوده و نظر به اینکه مقادیر طبیعی آن با شرایط جغرافیایی و تغذیه‌ای در کشوری تغییر می‌نماید بر آن شدیم که این مقادیر را در تهران اندازه‌گیری نمائیم. برای این منظور دو گروه جمعا" به تعداد 111 نفر یکی از ناحیه شمال‌شرق و دیگری از جنوب‌غرب تهران انتخاب گردیدند. پس از حصول اطمینان از سلامت بالینی آنان و عد ...