عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزشیابی مجموعه برنامه تلویزیونی "بچه‌ها مواظب باشید" و همچنین گردآوری اطلاعاتی در مورد نوع حوادثی که برای کودکان پیش می‌آید از کودکان 4 تا 11 ساله بعد از تصادفی انتخاب و با مادران آنان مصاحبه به عمل آید. در مورد نوع حوادث و چگونگی آنها، نشان داده شده که پسران بیش از دختران دچار حادثه می‌شوند. همچنین سطح سواد مادر و شاغل بودن و نبودن او تاثیری در بوجود آمدن حادثه برای کودکان ندارد. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که در این گروه نمونه پسران بیش از دختران به ...

مروج عنصری بسیار مهم در فرآیند ترویج به حساب آمده و به عنوان عامل ایجاد تغییر نقش کلیدی در فرآیند تغییر ایفا می‌نماید. این پژوهش با هدف کلی ارزشیابی مروجان کل کشور به انجام رسیده و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفتند: الف) بررسی مشکلات و تنگناها ب) بررسی عملکرد و اثرات اقتصادی ج) بررسی دوره‌های آموزشی مروجان د)بررسی دیدگاه‌های مخاطبان در مورد مروجان مطلوب . این تحقیق از نوع توصیفی بوده و عملیات میدانی آن به وسیله پرسشنامه با 400 نمونه مروج و 650 نمونه بهره‌بردار و 40 نمونه از مس ...

بنا به 1 نوع چک لیست بهداشتیار کار در کارخانجات دارای خانه بهداشت کارگری با گروه شاهد (فاقد خانه بهداشت کارگری) از نظر سطح آگاهی بهداشتیاران، کارفرمایان، کارگران، میزان فعالیتهای بهسازی در محیط کار در مقایسه با گروه شاهد، رضایتمندی کارفرمایان، رضایتمندی کارگران از وجود خانه بهداشت کارگری و نحوه انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی، رسیدگی به حوادث و سوانح و ... مورد ارزشیابی قرار گرفتند. لازم به ذکر است این طرح در سطح کشور به اجرا درآمده بود. ...

ارزشیابی به جهت کنترل کیفیت یادگیری صورت می گیرد، به همین جهت بنا بر نظر متخصصین? یک ارزشیابی خوب باید میزان کیفیت یادگیری را نشان دهد. اما تنها ملاک ارزشیابی دانشجویان در ایران میزان اطلاعات منتقل شده بر روی برگه امتحان پایان ترم می باشد. بنابراین مقایسه تطبیقی نظام ارزشیابی در ایران و کشورهای موفق می تواند راهی برای حل این مشکل باشد. ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان، پی بردن به مشکلات آموزشی آنان، ارزیابی روشهای آموزشی به کار گرفته شده ...

این پزوهش به منظور بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده است.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامع آماری پژوهش را را معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار700 نفر(260 نفر در ناحیه یک و 440 نفر در ناحیه دو)و والدین دانش آموزان که بنابر آمار 16300 نفر(8600 نفر در ناحیه یک و 7700 نفر در ناحیه دو) تشکیل می داد.از این تعداد 300 نفر(150نفر مرد و 150 نفر زن)به طور تصادفی و با ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه نوع و شیوه‌های ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی، انگیزش و رضایت دانشجویان از دوره‌های مجازی در دانشگاه اصفهان بوده ‌است. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده ‌است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ‌ارشد در سالهای 1388 تا 1391 در دانشکده دانشگاه مجازی می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، 140 از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک اعضای هیأت علمی درباره ارزشیابی دانشجویان از عملکرد آن ها و تاثیر آن برروی فعالیت های آموزشی و اخلاقی بوده است. روش انجام این پژوهش توصیفی - پیمایشی می-باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش 297 نفر از اعضای هیأت علمی نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 170 نفراز اعضای هیأت علمی از طریق روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه‌ی کوگان (2010) و گال (2 ...

پژوهش حاضر تعیین وابستگی نتایج ارزشیابی اساتید از دانشجویان به استاد درس در دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران در نیمسال‌های سال تحصیلی 87 -88 و 88 -89 را بررسی نموده است. این پژوهش با توجه به هدف، از نوع مطالعات کاربردی و از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند از کلیه اساتید( هیئت علمی) دانشگاه تهران به حجم 30 نفر انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از دو ابزار 1- پرسشنامه وضعیت ارزشیابی که توسط محقق و بر اساس م ...

در این ارزشیابی برای دستیابی به میزان تحقق اهداف جشنواره، ازروش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و هدف محور استفاده شده است.جامعة آماری شامل 371بزرگسال و 171كودك و نوجوان بوده است . درمجموع، نتایج حاکی ازآن است که در جشنوارة پانزدهم قصه گویی در جهت تحقق هدف ها، تبادل تجربه، معرفی قصه های مناسب و بالا بردن رغبت مربیان برای قصه گویی، گام های مناسبي برداشته شده است.در پایان پیشنهاداتی برای موفقیت بیشتر جشنواره ارائه شده است. ...