عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر ضمن تبیین جهت‌گیریهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موثر در سیر تکوین آموزش و پرورش رسمی ایران، به بررسی چگونگی نفوذ اندیشه‌های تربیتی غرب در آن می‌پردازد. از آنجا که نظام آموزشی جدید از غرب اقتباس شده است ، ابتدا به سیر تکوین آموزش و پرورش جدید در جهان پرداخته و فلسفه انسان مدار عصر رنسانس به عنوان اساس فکری این نهاد و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرن 18 اروپا به عنوان شکل دهندهء ساختار و کارکردهای آن بررسی شده است . در ادامه بحث کارکردهای آموزش و پرورش جدید در کشوره ...
نمایه ها:
ایران | 
فرهنگ | 
سیاست | 
غرب | 
تفکر | 
تاریخ | 

آموزش همواره از دغدغه های دولتها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصص ها بوده است. هدف از این پژوهش، اندازه گیری سطح نسبی توسعه یافتگی نواحی آموزش و پرورش استان اردبیل با توجه به 34 شاخص آموزشی و رتبه بندی آنها است. این تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی می باشد. داده های این پژوهش از روش اسنادی و استفاده از آمار سالنامه های آماری کشوری و استانی و همچنین آموزش و پرورش بدست آمده است. هم چنین برای ارزش گذاری و رتبه بندی نواحی از نظر میزان توسعه آموزشی از مدل تصم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان شاغل در مدارس ابتدایی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 234 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخ ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کشور بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی ت ...

کيفيت مکان زندگی انسان، چه از منظر معماری و چه شهری، بخشی از «کيفيت زندگي» اوست که حداقل بعنوان بستر و زمينه، در «کمال» وی مؤثر است. عوامل گوناگونی در شکل گيری «مکان» مداخله دارند. در ميان اين عوامل، نقش «معمار» که موجد «معماري» است، بعنوان تصميم گيرنده نهايی، از اهميت بسزايی برخوردار است. از اينجاست که اهميت «آموزش معماري» و پرورش معماران شايسته در جامعه روشن می گردد. «انسان» در هر دو عرصه معماری و آموزش آن موضوع اصلی است و به هر ميزان که بتوان به شناخت جامعتری از انسان دست ...

هدف از این پژوهش بررسی عملکرد و مشکلات مراکز پیش دبستانی تحت پوشش آموزش و پرورش منطقه 17 تهران از نظر اولیا، مربیان و مدیران بوده و دیدگاه سیستمی، مبنای تحقیق قرار گرفته است. روشپژوهش کاربردی و توصیفی (پیمایشی) و ابزار پژوهش، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه ی اولیاء، مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی منطقه 17 تهران، در سال تحصیلی 92- 1391 و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 274 نفر بوده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته، مورد تایید استاد راهنما ...

گروهی از مردم ایران عشایرند که بصورت قبیله‌ای و کوچ نشینی زندگی میکنند . شغ اصلی آنها دامداری و گاه کشاورزی است . عشایر از طریق تولید فراورده‌های دامی و صنایع دستی نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفاء مینمایند . ساختار زندگی عشایر به گونه‌ای است که ویژه خود آنهااست . بنابراین بطورکلی از زندگی شهری و روستائی کاملا متمایز میباشد. این ویژه بودن، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را می‌طلبد . آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد رسمی میتواند در رشد و دگرگونی زندگی عشایرنقش بس موثر برعهده بگیرد . سابقه تاسیس چ ...

با توجه به اهمیت آموزش و پرورش ، پویائی و تحول آن، به سیاستگزاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری، هدایت و رهبری دقیق، سنجیده و منطقی مدیران در کلیه سطوح و زمینه‌های مدیریت بستگی دارد و مدیران جهت ایفای موفقیت آمیز نقش خود باید دارای‌دانش و تخصص لازمه بوده و در جریان آخرین یافته‌های علمی در زمینه مدیریت آموزشی قرار گیرند. جهت تجهیز مدیران آموزشی به امر فوق، ارائه دوره‌های آموزش مدیریت به عنوان یکی از راههای موثر بشمار میاید. دراین راستا، بررسی چگونگی کیفیت و میزان تاثیردور ...

تحقیق حاضر در پی شناخت نحوه ارزشیابی مدیران ارشد آموزش و پرورش از مدیران فرودست در استان فارس می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی است. این تحقیق به بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح ارزشیابی، عواملی از جمله: جامعیت و نظام بندی ارزشیابی، اعتیار و روایی ارزشیابی، میزان شایستگی ارزشیابان، تاثیر ارزشیابی بر رضایت کارکنان از جو سازمانی مدرسه، میزان مطلوبیت شیوه های معمول ارزشیابی، توجه به اهداف ارزشیابی و منابع جمع آوری اطلاعات پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 57 سوالی خود ...