عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح درصدد آنست که به این مهم دست یابد تا چه حد شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تاسیس تا کنون در جهت تحقق وظایف و کارکردهایی که بروی ایفای آنها تشکیل شده، موفق بوده است با دلایل موفقیت با عدم توفیق چه بوده ، برای موفقیت آتی با توجه به وظایف و ساختار و تشکیلات آن چه باید کرد ، چه راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد تا شورا با شناخت نقاط ضعف وقت اجتماعی و موانع موجود بر سه راه تحقق مطلوب و بهینه اهداف وظایفش بتواند برای مرتفع ساختن این موانع و بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی آنها ...

این مطالعه از دی ماه سال 1372 آغاز شد و هدف آن ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود شرایط حمل و نقل در شهر تهران و نواحی اطراف آن بود. فعالیتهای این مطالعه را می توان به چهار بخش عمده تقسیم کرد. 1- ارزیابی شرایط اطلاعاتی موجود درزمان آغاز مطالعه و تعیین اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل اطلاعات موجود 2- برنامه ریزی برای گردآوری اطلاعات تکمیلی و تحلیل آنها 3- مدلسازی برای برآورد نیازهای حمل ونقل منطقه مورد مطالعه در سالهای برنامه ریزی 4- ارزیابی گزینه های بهبود دهنده شرایط حمل ونقل ...

طرح تحقیقات اقتصادی انجام چند فعالیت را در بر می گرفت. این فعالیتها عبارت بودند از : تهیه الگوی بلند مدت کلان اقتصادی، بررسی الگوهای اقتصاد سنجی مربوط به بخشهای کلان، تهیه یک بانک اطلاعات آماری کامپیوتری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور، تهیه بانک اطلاعات مربوط به حوادث مهم اقتصادی اجتماعی کشور از سالهای 1353 تا کنون، بررسی مسئله فقر و بالاخره بررسی مسئله فساد اداری. ...

موضوع این طرح انجام مطالعات مربوط به تعیین هزینه های سرمایه گذاری طرحهای عمرانی شهرداری تهران در کوتاه مدت تا سال 1380 در خصوص اصلاحات و توسعه شبکه بزرگراه ها، حمل و نقل همگانی و توسعه و بهبود سیستمهای کنترل و مدیریت ترافیک و همچنین انجام مطالعات مربوط به برآورد منابع مالی، کمبودهای مالی و ارائه پیشنهاداتی در جهت برنامه ریزی منابع مالی برای سال 1380 بود. ...

برای بررسی روشهای مناسب تربیت درختان زیتون در رقم زرد آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 4 درخت در هر پلات اجرا شد که تیمار ها عبارت بودند از: - هرس جامی +3 بازو، هرس جامی +4 بازو، هرس هرمی+3 بازو،هرس هرمی+4 بازو . صفات یادداشت برداری عبارت بودند از: تعداد طول شاخه نورسته، عملکرد هر تیمار، وزن 50 میوه ، وزن 50 هسته، وزن تر میوه، نسبت گوشت به هسته، طول و قطر میوه، طول میانگره، درصد روغن، وزن شاخه های هرس شده . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از نظر آمار ...
نمایه ها:
زیتون | 
هرس | 

دراین طرح 8 رقم زیتون کنسروی از نظر عملکرد و سایر خصوصیات کیفی مورد بررسی قرار میگیرد. طرح آزمایش مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی در 8 تیمار و 3 تکرار میباشد. در هر پلات چهار درخت بفواصل 7*7 کاشته شده فاکتورهای اندازه گیری، عملکرد، اندازه و ابعاد میوه، فرم میوه، نسبت گوشت به میوه، میانگین وزن، استحکام بافت، درصد روغن، چسبندگی گوشت به میوه و غیره بود. ...

بمنظور تعیین بهترین گرده دهنده های درختان زیتون ارقام دزفول وزرد زیتون در استان فارس در این پژوهش وضعیت گرده افشانی درختان زیتون ارقام دزفول و زرد زیتون بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طرح آزمایشی مور استفاده بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار میباشد و هر درخت به منزله یک بلوک بوده و مورد تیمارهای خود گرده افشانی، دگر گرده افشانی با دانه گرده درختان زیتون ارقام زرد، دزفول، روغنی، فیشمی، شنگه و دهقان و همچنین گرده افشانی آزاد قرار خواهد گرفت. عملیات اخته کردن گلها و گرده ...

بمنظور تعیین مناسبترین رقم گرده دهنده برای زیتون محلی دزفول از این ارقام موجود در مرکز طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داده که گرده های رقم محلی گرگان 2 بطور معنی داری در سطح 1% سازگاری بیشتری با مادگی زیتون محلی دزفول دارند. به گونه ای که 3/25 درصد از گلهای کامل واخته شده زیتون محلی دزفول وقتی که با گرده های محلی گرگان 1 گرده افشانی شدند بارور شده و تشکیل میوه داند درصورتیکه تنها 3/7 درصد از مادگی های اخته شده و گرده افشانی شده زیتون ...

در این طرح به منظور کاهش مصرف آب در خیار گلخانه ای که از عمده محصولات گلخانه ای دراستان یزد می باشد و بررسی عملکرد آن در دوره های مختلف آبیاری با استفاده از پلاستیک، دلو جاذب الرطوبه سوپر اسلارپرز و ضایعات پنبه در عمق ریشه، دو عامل مهم هدر رفت یعنی تبخیر از سطح خاک و نفوذ عمقی تحت کنترل قرار گرفته و عملکرد گیاه و کاهش مصرف آب گلخانه تحت چنین شرایطی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تاثیر آن با شاهد در شرایط عادی مقایسه خواهد شد. ...