عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4278

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیچیدگی، توسعه فزاینده دانش و رشد سریع تکنولوژی اهمیت مدیریت را در عصر حاضر بیشتر نمایان ساخته است . و در این میان مدیران موفق دارای جایگاه ممتازی می‌باشند. امروز بدلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور شناسایی مدیران موفق و تبیین الگوی مدیریت موفق یک ضرورت می‌باشد. بمنظور ارائه الگوی مدیریت موفق، مطالعه میدانی در خصوص شناساییی مولفه‌های مدیریت موفق صورت گرفته است . با توجه به ادبیات تحقیق الگوی مدیریت موفق، شناسایی و الگوی موفقیت سازمانی و بالا بودن اثر بخشی شسازمان ارائه گردید ...
نمایه ها:
مدیر | 
الگو | 
ایران | 

ازآنجا که انسان همیشه بعنوان یکی از مهمترین و اساسیترین ارکان سازمان است برآن شدیم تا پژوهشی را در زمینه بررسی عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان مراغه درمورد بکاربردن مهارتهای روابط انسانی در مدیریت به انجام برسانیم . پژوهش حاضر ازاین نظردارای اهمیت است که در نهایت نگرش مدیران را در کار کردن با معلمان و برخورد آنها را با مسائل گوناگون و امور جاری مدرسه نشان می‌دهد. عنوان موضوع تحقیق عبارتست از : " بررسی نظرات معلمان مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مراغه درباره میزان انطباق عمل ...

مطالعه حاضر بمنظور بررسی ((وضعیت موجود سرمایه در گردش و تاثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکتها و همچنین شناخت سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکتها)) انجام شده است تاریخچه مطالعات قبلی در مورد روشهای مدیریت سرمایه در گردش کشورها جنبه توصیفی و جنبه تجربی داشته اند. در مطالعات تجربی تاثیر عواملی همچون اندازه شرکت ها و نوع صنایع و ساختار مالی شرکتها و... بر نقدینگی آنها تبیین شده است. در حالی که در مطالعه حاضر علاوه بر وضعیت مدیریت سرمایه در گردش رابطه وضعیت مزبور با وضعیت نقدینگی آنها نی ...

تحقیقی که در پیش روی دارید با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی تهیه و تدوین گردیده است. البته فرض بر این است که نظام های اطلاعاتی نسبتا پیشرفته در جامعه کنونی می تتواند بر تصمیم گیری مدیران نقش بسزایی را ایفا نماید. هر چند این امر در نزد متخصصان و اهل فن یک مسئله بدیهی و روشن است ولی در این پژوهش در نظر است که نشان داده شود در جامعه آماری مورد تحقیق، نیز این امر اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ یا به عبارتی می خواهیم تاثی ...

در دهه های اخیر اکثر علوم خصوصا علم مدیریت بیشتر رویکردی فرهنگی داشته است و این به علت اهمیت نقش فرهنگ خصوصا در تعامالات و ارتباطات افراد و اجتماعات می باشد . در بین علما و دانشمندان علم مدیریت ادگارشاین (1992) را می توان طلایه دار این حرکت دانست. از دیدگاه او فرهنگ سازمانی در سه سطح 1- مصنوعات و رفتارهای انسان 2- ارزشها و هنجارها 3- فرضیه ها و باورهای بنیادی قابل شناخت است. مدیریت فرهنگ سازمانی عبارت از شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ موجود، تغییر یا تصعیف باورها و هنجارهای ن ...
نمایه ها:
الگو | 

پژوهش حاضر به منظور بررسی پاره ای از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مدیریت که باید در گزینش آنان مد نظر قرار گیرد انجام پذیرفته است. با توجه به اهمیت گزینش دانشجویان رشته مدیریت و موفقیت تحصیلی آنها برای محقق این سوال مطرح است که چه عواملی باید در گزینش آنها مورد توجه قرار گیرند و آیا نوع دیپلم دانشجویان رشته مدیریت، میزان آشنایی آنها با زبان انگلیسی، میزان تجربه کاری قبل از ورود به دانشگاه، میزان علاقه مندی آنها به رشته تحصیلی خود، جنسبت آنها و شناخت اولیه آنها نسبت ب ...
نمایه ها:

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مشتق از سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بوده و آن نیز ینوبه خود زیرمجموعه‌ای از سیستم اطلاعاتی (IS) می‌باشد. پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراریشان، بافت متفاوتی از کارهای روزمره جاری سازمان‌ها دارند. بدین سبب مدیریت پروژه‌ها همواره مشکلتر از امور اداری و عادی بوده و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف کار را دارد وظیفه اصلی مدیریت تصمیم‌گیری است و وجود اطلاعات مناسب است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد. برای کسب اطلاعات احتیاج به برقراری ...

مدیر آموزشی نقش حساس و حیاتی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارد. مدیر باید دارای ویژگیها تواناییها شایستگیها و مهارتهای خاصی باشد تا بتواند موجب اثربخشی تحصیلی یا موفقیت آموزشی دانش آموزان شود. در این تحقیق که هدف آن بررسی مقایسه ایی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و اثربخشی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی و سایر مدیران در سطح مناطق آموزش و پرورش شهر تهران می باشد از طریق فرایند علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه استفاده از آزمون Mann Withney و t. studentدر سطح ...

در این پژوهش تحت عنوان "نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران شرکت ایران یاسا" سعی شده فرآیند تصمیم‌گیری بررسی شده و جایگاه اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در این فرآیند مشخص گردد. به همین منظور محیطهای موثر روی تصمیم‌گیری مدیران به دو دسته کلی یعنی محیط داخل سازمان و محیط خارج از سازمان تقسیم‌بندی شده و مبنای تدوین فرضیه‌های پژوهش قرار می‌گیرد. فرضیه اهم: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت موجب بهبود تصمیم‌گیری مدیران شرکت ایران یاسا می‌گردد. فرضیه‌های فرعی: -1 سیستمهای اطلاعا ...