عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جوامع مختلف در جهت نیل به استقلال در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و نظامی و... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و از دیدگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخشهایی، در اولویت قرار می‌گیرد که نرخ بازدهی آن نسبت به سایر بخشها بیشتر باشد و زمانی نرخ بازدهی افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاری به صورت بهینه انجام گیرد و یکی از عواملی که موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در دانشگاهها یعنی این مراکز تامین نیروی انسانی متخصص جهت بخشها ...

این تحقیق با توجه به اینکه هدف تبیین و بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارشناسان دانشگاه تهران می باشد و این رابطه از دیدگاه خود کارشناسان بررسی می شود لذا با توجه به نوع تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش کارشناسان دانشگاه تهران می باشد براساس بررسیهای انجام شده در زمان تحقیق در دانشگاه 194 نفر کارشناس در پنج حوزه معاونت مشغول فعالیت بودند.روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای است. همچنین به دلیل اینکه سعی می شد این نمون ...

تامین سلامت روان و ارتقاء آن در سطح جامعه از مهمترین پیامها و وظایفی است که سازمان بهداشت جهانى بر عهده همه دولت هاگذاشته است. از سوى دیگر چنانکه بازرگان(1373) میگوید: بررسى موفقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان به منظور پی بردن به وضح موجود وتسهیل در امر تصمیم‌گیری مورد نیاز است. در هر سازمانى ارزیابى وضعیت موجود برای اخذ تصمیمات صحیح و ارتقاء و رشد آن سازمان نیاز ضروری مى باشد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به اهداف بالا جهت ارزیابی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشجویان ...

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که سازمان به عنوان یک وسیله و هدف گوناگون مورد توجه است و از آنجا که در سازمان روش و سیستم صحیح نقش مهمی ر ایفا می کند و توجه به آن یکی از مسائل مهم در عصر حاضر است ،بنابراین ارائه نمودن یک فرمول مشخص با توجه به حجم عملیاتی که در نتیجه تحولات اقتصادی و گسترش آن به وجود آمده،لازم و ضروری است .می دانیم که عصر حاضر با گذشته از نظر توسعه و تکنیکهای جدید و قابل کنترل تفاوت زیادی دارد،زیرا از یک طرف تامین نیازمندیهای داخلی و از طرف دیگر مسائل رقابت ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی پاره ای از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مدیریت که باید در گزینش آنان مدنظر قرار گیرد انجام پذیرفته است.با توجه به اهمیت گزینش دانشجویان رشته مدیریت و موفقیت تحصیلی آنها برای محقق این سوال مطرح است که چه عواملی باید در گزینش آنها مورد توجه قرار گیرند و آیا نوع دیپلم دانشجویان رشته مدیریت ، میزان آشنایی آنها با زبان انگلیسی ، میزان تجربه کاری قبل از ورود به دانشگاه ، میزان علاقمندی آنها به رشته تحصیلی خود، جنسیت آنها و شناخت اولیه آنها نسبت به ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنها می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است. و داده ها به وسیله پرسشنامه از 379 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران جمع آوری شده است. در این تحقیق از نظرات هانتینگتن ونلسون، گوئل و میلبراث، لیپست، براون و جامعه پذیری سیاسی استفاده شده است. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی و با تاکید بر جامعه پذیری سیاسی می باشد. نتایج تحلیل دو متغیره نشان می دهد که از میان 21 متغیرمستقل بین 16 متغیر (سن، ج ...

دلایل بسیاری برای اهمیت مطالعه درباره دانشجویان می توان برشمرد، آنها هم ذهنیت واقعی جامعه را منعکس می کنند و هم امور مهم و بعضا پستهای کلیدی آینده را اشغال خواهند کرد. این مطالعه جهت شناخت الگوی فرهنگ سیاسی حاکم بر کنش سیاسی دانشجویان و یافتن عوامل تاثیر گذار بر آن با هدف تعیین مهمترین متغیر، انجام گرفته است. جامعه آماری دارای فراوانی 16830 نفر در 5 شاخه، علوم ریاضی - کشاورزی - علوم پایه - هنر و علوم انسانی بوده که براساس فرمول کوکران نمونه ای معادل 376 نفر بصورت سهمیه ای در ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی فلور نرمال قارچی پوست دانشجویان پسر ساکن در خوابگاههای دانشجویی تهران است که در فاصله زمانی اسفند ماه 69 لغایت دیماه 70 بمدت ده ماه بر روی 100 نفر داوطلب انجام گرفت. بر این اساس از ده موضع پوست شامل پوست سر، پیشانی، کناره های بینی، زیربغل، ناحیه جناق سینه، پشت، چهارمین فضای بین انگشتی پای راست و چپ و کناره های ناخن شصت پا با روش تراشیدن پوسته و کانال گوش خارجی با آنس سرگرد نمونه گیری انجام شد. ...
نمایه ها:
پوست | 
قارچ | 

پژوهش حاضر مطالعه‌ای از نوع کارآزمایی بالینی میباشد که به منظور بررسی تاثیر وضعیت قرارگیری مادر نخست‌زا بر طول مدت مرحله دوم زایمان و آپگار نوزاد بر روی 80 مادر واجد شرایط بستری شده در بخش زایمان بیمارستان منتخب دانشگاه تهران در سال 1377 انجام شده است .واحدهای مورد پژوهش بطور تصادفی در دو گروه خوابیده و غیر خوابیده هر یک شامل 40 نفر تقسیم گردیده‌اند.وضعیتهای موجود در گروه خوابیده شامل سمی ریکامبنت و خوابیده به پهلو و در گروه غیر خوابیده شامل چمباتمه، زانو زدن و نشستن ...