عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمانها ، برای نگهداری نیروهای پرتوان و متخصص که سودآوری آنان برای سازمان محرز شده ، از پاداشهای نقدی و غیرنقدی استفاده می نمایند، همچنین برای خارج کردن کارکنان ضعیف و خاطی که رفتار آنان در سازمان ، ضرر و زیان است ، متوسل به تنبیه می شوند. تحقیق حاضر با عنوان اثرات نظام پاداش و تنبیه موجود ، بر رضایت شغلی کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به بررسی چند عامل موثر ( همکاران ، سرپرستان ، حقوق و مزایا و شغل ) ، بر رضایت شغلی آنان پرداخته است. ...

در شرکت های تولیدی ، قیمت به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی ، نقش به سزایی در تدوین استراتژی های بازاریابی بر عهده دارد و از اینرو همواره سازمان ها سعی دارند ، با کنترل این عامل و سایر عوامل آمیخته بازاریابی ، مسیر دستیابی به اهداف خود را هموار سازند. در همین راستا ، پیش بینی قیمت به عنوان یکی از ابزارهای مدیران برای کاهش عدم اطمینان موجود ، جهت برنامه ریزی های آتی می باشد . این در حالی است که پیچیدگی و ابهام ذاتی موجود در سیستم های اقتصادی ، ناکارآمدی روش های پیش بینی م ...
نمایه ها:
طراحی | 
قیمت | 
خودرو | 

موضوع این رساله ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران است که یکی از مشکل ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ارزیابی عملکرد دارای فرآیند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل این فرآیند ، تعریف شاخص یا شاخص های ارزیابی است . مطالعات نشان می دهد که مدلهای ارزیابی عملکرد تحتت تاثیر شاخص های ارزیابی است و شاخص ها نیز براساس گرایش های نظری موجود شکل گرفته اند . بطور کلی سه گرایش اصلی دراین زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی براساس هر کدام از گرایش های نظری ، دارای مزایا و معای ...

دراین تحقیق ، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدلسازی ریاضی شده است . هدف از این تحقیق ، پاسخ دادن به این پرسش است که در سازمان ارتش بیست میلیونی کدام رویکرد ( قطعی یا فازی ) جواب بهتری برای برنامه ریزی نیروی انسانی خواهند داشت. ...

در سازمانهای امروزی داشتن کارکنانی مستعد و برانگیخته یک سرمایه با ارزش محسوب می شود. لکن برای مدیران طراحی مکانیزمهای انگیزشی در مقیاس بزرگ کاری بسیار دشوار و پیچیده است . تحقیق حاضر با هدف طراحی یک مکانیزم انگیزشی مقیاس بزرگ و تعیین ترکیب بهینه انگیزش کارکنان در شرکت صنایع مخابرات صا ایران طراحی و بدین منظور روش تحقیق تجربی - ریاضی مورد استفاده قرار گرفته است . مدل پیشنهادی شامل سه بخش نظری : 1- انگیزش 2 - تصمیم گیری 3 - مدل تجزیه دنتزیک-ولف می باشد. ...

مصرف کنندگان کالاهای مختلف در سه مرحله قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید ، از الگوی رفتاری خاص تبعیت می کنند. الگوی فراگیر رفتار مصرف کنندگان در قالب جعبه سیاه نمود پیدا می کند. به طوری که مجموعه ای از عوامل اثرگذار محیطی و انگیزاننده های بازاریابی وارد جعبه سیاه شده و در تعامل با خصوصیات مصرف کننده ، به یک دسته واکنش های قابل مشاهده مانند انتخاب محصول ، انتخاب نام تجاری ، انتخاب مکان و زمان خرید و ... تبدیل می گردند. شناسایی عوامل اثرگذار محیطی و بازاریابی و تعیین ضریب اهمی ...

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است . در مورد موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک های تجاری اهمیت آن دو چندان می شود. بانکهای تجاری بدلیل اهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود با شکل نقد به منظور پاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند که همین موضوع هزینه های فرصتی برای آن دارایی را از دست می دهد به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری ، بانک مرکزی ، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد و در عین ح ...

نتایج این پژوهش نشان می دهد که : 1 - عدم پیش بینی دقیق بودجه سالیانه توسط دستگاههای اجرایی از موانع بودجه بندی استان می باشد.2 - عدم وجود نیروی انسانی که از نظر تحصیلات و تجربه و تخصص در سطح مناسبی باشند از موانع بودجه بندی استان می باشد.3 - عدم وجود فرهنگ بودجه ریزی مناسب در دستگاههای اجرایی استان از موانع بودجه بندی در استان می باشد . 4 - عدم وجود مدیریت هزینه صحیح و عدم توجه به کارایی و اثربخشی از موانع بودجه بندی در استان می باشد. 5- عدم وجود ساختار و تشکیلات سازمانی مناس ...
نمایه ها:
بودجه | 

این تحقیق در دو بخش طراحی و اجرا گردیده است: بخش اول تحقیق، با هدف تعیین عوامل مهم موثر بر بهره برداری نیروی انسانی در شرکت ساپکو و تبیین میزان اهمیت هر یک از آنها طراحی و اجرا گردیده است .در بخش دوم با توجه به مبانی نظری اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات (که در این تحقیق مورد نظر است) شاخص بهره وری در بخشهای مختلف معاونت ساخت شرکت، با استفاده از روش ماتریس اهداف محاسبه شده است. ...