عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 705

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک سوپر زیست، بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل ماهی قزل آلای رنگین کمان، آزمایش حاضر طراحی گردید. بدین منظور در یک طرح کاملاً تصادفی 360 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن 100 گرم به 12 واحد آزمایشی با 4 تیمار ،3 تکرار و30 قطعه در هر تکرار تقسیم شدند. تیمار ها شامل جیره شاهد و جیره شاهد به علاوه سطوح 100، 200 و 300 گرم پروبیوتیک سوپرزیست در هر تن از خوراک بود. آزمایش به مدت 60 روز انجام شد. وزن و طول کلیه ماهی های هر واحد آزمایشی در روز صفر، 15، 30 ...
نمایه ها:
ماهی | 

تأثیر افزودن چهار سطح مختلف (صفر، 50، 100، 150 میکرولیتر به ازای 500 میلی گرم ماده خشک جیره گاو شیرده)، از عصاره‌ی گیاه چویر(Ferulago angulata) بر رشد کل جمعیت باکتریهای شکمبه و باکتریهای سلولایتیک و جمعیت گونه‌های غالب پروتوزوآی شکمبه، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، روند تخمیر و تولید گاز متان در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. افزودن سطوح 100 و 150 میکرولیتر از عصاره گیاه چویر به محیط انکوباسیون، باعث افزایش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و فاکتور تفکیک کننده شد( 05/0 P< ). هم ...

این پژوهش در سال های 1393 و 1394 در دانشگاه بوعلی سینا همدان در قالب 3 آزمایش انجام شد. آزمایش اول شامل بررسی تأثیر مکمل‌ معدنی کبالت (سولفات کبالت) و مکمل آلی (کبالت گلوکوهپتونات) در دو سطح بر فراسنجه های خون از جمله هماتولوژی، بیوشیمیایی سرم و غلظت ویتامین 12B سرم، همچنین عملکرد بزغاله ها بررسی شد. در آزمایش دوم اثر استفاده از مکمل‌های معدنی و آلی کبالت بر گوارش‌پذیری خوراک مصرف شده و ابقاء مواد معدنی بررسی شد. در آزمایش سوم تأثیر مکمل‌های کبالت بر تولید گاز و فعالیت آنزیمی ...
نمایه ها:
کبالت |