عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 699

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ادبیات برند، مطالعات کمی در رابطه با کارکردهای برند و موفقیت کسب ‌وکار به ویژه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ایجاد بینشی نسبت به نقش وفاداری به برند در تاثیرگذاری شخصیت برند بر بشارت برند می‌باشد. پژوهش حاضر، بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر ماهیت و رویکرد تحقیقاتی علی-معلولی، از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع داده‌ها نیز کمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مشتریان بانک ملت در سط ...

ارتقای انگیزش درکارکنان ورضایت شغلی آنها،ازجمله مباحث مدیریتی امروزاست که ازاهمیت خاصی برخورداراست.انگیزش ازدیدگاه علم مدیریت امروز،مهمترین زمینه وعامل انجام کاردرسازمانهاودرنهایت بهره وری به شمارمی‌رود. انگیزش کارکنان و افزایش تلاش و کوشش آنان در جهت افزایش عملکرد سازمانها همواره برای مدیران و مسئولان سازمانها مهم بوده است و سال‌هاست که تحقیقات متعددی روی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان انجام می‌شود و هم چنین شدت و تأثیر این عوامل نیز بررسی می‌گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر این اس ...

ارتباط دانشگاه و صنعت در همه‌ی کشورهای جهان یک مسئله‌ی پیچیده و مهم است و ارتباط و همسویی میان این دو بخش، می‌تواند یک مسیر هموار برای تحقق توسعه‌ی ملی و دستیابی به فناوری پیشرفته که امروزه برای هر کشوری یک ضرورت ملی است، ایجاد کند. هدف این تحقیق، مطالعه‌ی اثر اشتراک منابع بر اثربخشی انتقال دانش با در نظر گرفتن نقش واسط ویژگی‌های دانشگاه و صنعت و عوامل ارتباطی، از نگاه دانشگاهیان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را 185 نفر از اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد که حداقل در یک قر ...

برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انسانی، افراد بیش از هشتاد درصد اوقات بیداری خود را صرف برقراری ارتباط با دیگران می نمایند و این مسأله به ویژه در سازمان ها اهمیت ویژه ای می یابد تا جایی که سبک برقراری ارتباط مدیران با کارکنان تأثیر فراوانی بر روحیه کارکنان و رضایت شغلی آنان دارد. هدف اصلی این پژ‍وهش مطالعه رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود. و اهداف فرعی عبارت است از شناسایی رابطه بین مهارت های ارتباط کلامی مدیران و رضایت شغلی ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی گروه‌های سنی مختلف کارکنان به‌صورت مطالعه موردی در شرکت داروسازی اُسوه تهران است . جهت این امر با استفاده از مرور ادبیات پژوهش عواملی به‌عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی انتخاب و موردبررسی قرارگرفته‌اند . روش به‌کاررفته در این پژوهش برحسب هدف کاربردی وبر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی – پیمایشی است. جهت گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است .برای تعیین روایی ابزار گردآوری داده‌ها از نظرات اصلاحی ا ...

این تحقیق با عنوان بررسی تاثیر رفتار رهبری مدیران بر نگرش کارکنان در شرکت ایران خودرو صورت گرفته و جامعه آماری آن کارشناسان و کارکنان شرکت ایران خودرو می باشند که اندازه آنها طبق استعلام از شرکت 2000 نفر و اندازه نمونه طبق جدول مورگان322 نفر بدست آمده است . در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روایی پژوهش حاضر، در دو مرحله بررسی شده است. مرحله اول محتوایی بوده و مرحله دوم روایی همگرا با استفاده از نرم افزار PLS بدست آمده است. برای تعیین پایایی پژوهش ا ...