عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 622

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق پیشرو با هدف بهبودصفات رویشی نهال استبرق (CalotropisproceraAit) نسبت به تنش‌های غیر زیستی با استفاده از میکروارگانیسم‌های میکوریزا و سودوموناس پوتیدا در شرایط گلخانه در دو آزمایش مجزا انجام شده است. آزمایش تنش خشکی با چهار سطح تلقیحی (عدم تلقیح، میکوریزی آربسکولار Glomusintraradices ریزوباکتریاییS169Pseudomonasputidaو تلفیقی (G.intraradices+P.putida S169))و شش سطح تنش خشکی (3، 6، 9، 12، 15 و 18 روز دور آبیاری) درطول 180روزو آزمایش تنش شوری هم با چهار سطح تلقیح فوق‌الذکر ...