عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی سازگاری گیاه درختچه هوهوبا در جنوب استان فارس در شرایط آبی و دیم ، در سال 1372 تعداد 286 اصله در جهرم و در سال 1373 تعداد 225 اصله نهال در لارستان غرس و همه ساله درصد زنده مانی ، میزان رویش طولی و قطر تاج پوشش، فنولوژی، تفرق صفات در پایه های نر و ماده و سایر فاکتورها اندازه گیری و یادداشت برداری گردید. نتایج بدست آمده در جهرم حاکی از سازش گیاه با شرایط منطقه است و تولید بذر توسط پایه های ماده برای اولین بار در کشور در این آزمایش تحقق یافته است . میانگین بذر تول ...

این طرح خاتمه یافته است و در این طرح 198 گونه دارویی جمع آوری و شناسایی گردیده است خانواده های گیاهی که قسمت اعظمی از عناصر گیاهان دارویی استان را شامل می شوندبه ترتیب اهمیت از لحاظ تعداد گونه عبارتند از 13% کاسنی، 4/7% نعناع، 8/6% گل سرخ، 3/6 % حبوبات،7/4% گل چتریان، 2/4% اسفناجیان که این گیاهان بر اساس طبقه بندی رانکایر نیز تقسیم گردیدند. از مجموع گونه های گیاهی موجود در استان 38% آن جزء گونه های دارویی بوده که از این 3% گونه هایی است که اهالی آنها را بعنوان گیاه دارویی است ...

هدف طرح: کوشش جهت شناخت تاثیر درمانی گیاه اسفند برای درمان بیماری تیلریوز ناشی از تیلریا هیرسی که در صورت موثر نبودن بعنوان کاری بنیادی و علمی اعلام خواهد شد و در صورت موثر واقع شدن شروعی خواهد بود برای کارهای مهمتر (کاربردی و توسعه ای) در جهت استفاده عملی از دارو در مزرعه و نیز وسعت دادن کار در مورد پاره ای دیگر از بیماریهای تک یاخته ای دامی. شرح کارهای انجام شده نتایج حاصله: الف- تهیه نمونه های گیاه اسفند برای شناسایی و تعیین گونه ب- تهیه مقادیر قابل توجه از گیاه اسفند و ب ...

اقتصادی بودن تولید گیاهان دارویی «آویشن و بابونه» از مسائلی بوده که همیشه مدنظر پرورش دهندگان این دو محصول است. در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 8000 مترمربع این دو گیاه کشت شد و مسایل و تنگناهای موجود در سر راه تولید انبوه آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای کشت «آویشن» از قلمه ریشه دار شده و برای «بابونه» نیز از نشاهای بذری استفاده شد. برداشت «بابونه و آویشن» شروع شده و هم اکنون ادامه دارد. ...

با توجه به حساسیت گیاهان در ابتدای رویش و آسیب پذیر بودن آنها در این دوره، سعی می شود که با استفاده از پنی سیلین با خاصیت آنتی بیوتیکی اش به گیاه در مقابله با پاتوژنها کمک شود و به آنها این امکان داده شود که رشد بهتر و محصول بیشتری داشته باشند. قابل ذکر است که گیاهان انتخاب شده از گیاهانی هستند که در تغذیه و صنعت استفاده دارند بنابراین هر روشی که بتواند محصول و کیفیت آنها را بهبود ببخشد اثر مثبت و تعیین کننده ای بر منابع تغذیه ای و صنعتی مردم خواهد داشت و گامی در جهت خودکفایی ...

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه کنجد آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و به صورت بلوکهای کامل تصادفی در سال 1375 در مزرعه آموزشی - تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به مرحله اجرا در آمد سه رقم محلی بیرجند، ورامین 2822 و چینی در چهار تراکم 200000، 300000، 400000، 500000، بوته در هکتار کشت شدند بطور کلی قطر ساقه اصلی در تراکمهای مختلف تفاوت معنی داری را نشان نداد حال آنکه ارتفاع گیاه و تعداد شاخه های فرعی تحت تاثیر تراکم کاشت قرار گرفت با افزایش ت ...

رابطه همزیستی قارچهای میکوریزی از نوع سیکولار - آربوسکولار (VAMF) با گیاه لوپن (Lupinus sp.) هنوز به خوبی مشخص نگردیده است . به منظور روشن نمودن وضعیت مبهم کلونیزه شدن VAM در لوپن و بررسی تاثیرات احتمالی آن بر رشد گیاه یک آزمایش گلخانه‌ای صورت گرفت . در این آزمایش گیاهان لوپن با دو همزیست ریزوبیوم و قارچ میکوریزی (Glomus intaradix) مایه‌زنی شده و با سه رژیم مختلف غذائی که از نظر غلظت فسفر به مقدار 5، 50 و 500 میلی گرم در لیتر تنظیم شده بود تغذیه شدند. گیاهان پس از گذشت 4 و 7 ...
نمایه ها:
لوپن | 
گیاه | 
قارچ | 

اثرات متقابل Ca-Na روی رشد، جذب و انتقال عناصرMn,N,P,Ca,K,Na در دو رقم از گیاه جو در محیطهای غذائی با غلظت‌های مختلف NaCl همراه با کلسیم، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که افزایش تنش شوری، موجب کاهش جذب و انتقال Mn,N,P,K,Ca در هر دو رقم جو می‌شود. با وجود این، طیف اثر NaCl روی هر یک از عناصر فوق، متفاوت است ، افزودن کلسیم به محیط باعث کاهش اثرات تنش شوری بر رشد می‌شود و تا حد زیادی، کاهش در جذب و انتقال عناصر فوق‌الذکر را متوازن می‌سازد. دامنه اثر کلسیم در این دو رقم ا ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 

عصاره‌گیری از گیاه مورت با حلالهای مختلف پترلیوم اتر، اتر، هگزان، کلروفرم، اتانول، متانول و آب به صورت یک مرحله‌ای، و عصاره‌گیری دومرحله‌ای ابتدا بوسیله پترلیوم اتر و بعدا بوسیله متانول انجام گرفت و عصاره‌گیری دو مرحله‌ای بعنوان بهترین روش برای بدست آوردن ماده موثر انتخاب شد. و اثر عصاره بدست آمده، بر روی باکتریهای گرم مثبت استافیلوکک اورئوس ، استرپتوکوک پیوژن، باسیلوس سرئوس و باکتریهای گرم منفی گونه هموفیلوس ، پرتئوس میرابیلیس ، پودموناس ائروجینوزا، اشریشیاکلی، شیگلادیسانتری ...