عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تعیین بیماریزائی دوسوش ریوزکتونیا و بررسی علائم این بیماری درروی اندامهای سیب زمینی درمراحل مختلف رشد گیاه ،خاک استریل رابا گندم قارچ‌زده (آلوده و تلقیح شده با ریزوکتونیا)مخلوط کرده و سپس غدد بدست آمده از رویش قلمه ای را دراین خاک کاشت ودرمراحل مختلف رشد آمارگیری میشود.همچنین بیماری خشکیدگی بوته و نقطه سیاه و پوسیدگی های انباری غده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . ...

علفهای هرز مزارع چغندرقند آذربایجان غربی جمع‌آوری و شناسائی ،سطح انتشارو میزان اهمیت آنها تعیین میگردد.درقسمت آزمایش مبارزه شیمیائی علفکشهای نابو،فوزیلید، بتانال،آام ،بتانال و پیرامین از لحاظ مبارزه با علفهای هرز و سازگاری با گیاه و سازگاری با گیاه زراعی آزمایش و بررسی خواهند شد. ...

درسال 61 اقدامات و بررسی های زیردر زمینه طرح انجام خواهدیافت . بازدید مزارع ذرت در مناطق مورد بررسی جمع‌آوری نمونه های آلوده و بیمار، کشت نمونه ها و جداکردن قارچهای موردنظر روی محیط های مصنوعی ، تعیین پراکندگی ،شدت ومیزان خسارت وارده ، تعقیب سیربیماری باتوجه به دوره رشد گیاه ، انجام مطالعات آزمایشگاهی درمورد قارچ‌های جداشد (مشخصات قارچها ، تعیین گونه )مطالعه تاثیر شرایط جوی در شدت بیماری ، بررسیهای گلخانه ای درمورد تعیین نقش بیماریزائی قارچ‌های جداشده - مطالعه و بررسی روش‌هائ ...

دراین تحقیق عکس‌العمل تعداد 125 رقم از گندم های آزمایشات B-test A-Test نسبت به زنگها درمرحله گیاه کامل در مزرعه مورد بررسی قرار می گیرد،کلیه مواد درمرحله ساقه رفتن با اسپرهای زنگ زرد وسیاه ، قهوه ای تلقیح و یادداشت برداری می گردد. و ارقام مقاوم انتخاب و درسال بعد مجددا در آزمایش تائید مقاومت شرکت داده خواهد شد،بعدا" معرفی خواهند شد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
گندم | 

دراین تحقیق عکس‌العمل 133 رقم از کرتهای آزمایشات A و B و یکنواخت منطقه ای نسبت به زنگ در دو مرحله گیاهچه از گلخانه و گیاه کامل در مزرعه موردبررسی قرارمی گیرد و مقاوم ترین آنها براساس این مطالعات سلکسیون می گردند. ...

بمنظور صرفه جویی در هزینه تولید توتون و کنترل علفهای هرز این گیاه در مزرعه این طرح آزمایشی با 12 تیمار در 4 تکرار بصورت بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. نتیجه بدست آمده نشان داد که سموم علفکش بکار رفته تاثیر معنی داری در کنترل علفهای هرز توتون نداشته و با شاهد بدون وجین دریک سطح قرار دارند و تیمار شاهد وجین با دست ازنظر کمیت و کیفیت بر سایر تیمارها جهان دارد. ...

برای تعیین بیماریزائی در سوش‌ریزوکنونیا و بررسی علائم این بیماری در روی اندامهای سیب زمینی در مراحل مختلف رشد گیاه و خاک استریل را با گندم قارچ‌زده (آلوده و تلقیح شده با ریزوکتونیا)مخلوط کرده سپس غدد بدست آمده از روش قلمه ای را در این خاک کاشت و در داخل مختلفرشد آمارگیری میشود همچنین بیماری خشکیدگی بوته و نقطه سیاه و پوسیدگی های انباری غده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . ...

زنجره ها دراغلب نقاط ایران پراکنده هستند(فرح‌بخش - خیری - بهداد) این حشرات نه فقط از شیره گیاه تغذیه میکند و سبب ضعف و عقب ماندگی رشد آنها میگردند، بلکه بعضی ازآنها ناقل بیماری ویروسی بوده و بدون تردید عامل مذکور دراین طرح جمع آوری وشناسائی نمونه های آفت و همچنین پرورش آنها درشرایط طبیعی و آزمایشگاهی بمنظور تعیین مدت نشو و نمای هر نسل و تعداد نسل سالانه گونه غالب درمزارع کنجد میباشد. ...
نمایه ها:

دربین علفکش‌هائی که طی سالهای گذشته جهت مبارزه بااین علف هرز وافزایش محصول گندم موردآزمایش قرارگرفته دیکلوفپ متیل و ترالکوکسیدیم ازنتایج بهتری برخوردار بوده اند. نظرباینکه طولانی بودن دوره مصرف علفکش‌های Emergence post درزراعت گندم بخصوص درمنطقه شمال کشور ازاهمیت زیادی برخورداراست ، لذا طرح حاضر بمنظور بررسی علفکش‌های مزبور ازاین نقطه نظرتهیه وتدوین گردید. دراین بررسی هریک ازعلفکشهای یادشده درهریک از 4 زمان مختلف که برحسب رشد علف هرز و گیاه زراعی تعیین میگردد بکاربرده میشود. ...
نمایه ها: