عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشونت علیه زنان باردار موضوع مورد توجه جهانی از دو دیدگاه سلامتی و حقوق بشر می باشد. این مطالعه به منظور تبیین شیوع و برخی عوامل مرتبط با خشونت بر علیه زنان باردار در خانمهای مراجعه کننده به سه بیمارستان شهر کرمان انجام پذیرفت. در مجموع 382 خانم تازه زا در سه بیمارستان شهید باهنر، آیت الله کاشانی و راضیه فیروز مورد بررسی قرار گرفتند با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه رو در رو اطلاعات جمع آوری شدند. میانگین و انحراف معیار سن آنان 7/6-+7/27 بوده 3/53 درصد از آنان اول زا بو ...

این تحقیق به منظور تعیین عوامل موثر بر تولد نوزادان کم وزن رسیده و نارس در زایشگاههای دو بیمارستان شهید باهنر و آیت ا... کاشانی شهرستان کرمان به مدت 6 ماه (از اول اردیبهشت تا پایان مهر 1373) به صورت مورد-شاهدی گذشته نگر به مرحله اجرا درآمد. در پایان اجرای این تحقیق به ترتیب 124 و 125 پرسشنامه از گروه نوزادان کم وزن و گروه شاهد جمع آوری شد و به صورت مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرا رگرفتند و از میان عوامل بررسی شده فاکتورهای زیر با وزن پایین تولد ارتباط داشتند: 1-فشار خو ...

در یک مطالعه مقطعی شیوع بیماری مولوسکوم کنتاجیوزوم در دختران و پسران در مقطع تحصیلی دبستان بررسی شد. در این مطالعه به طور تصادفی 16 مدرسه ابتدایی در شهرستان کرمان انتخاب شدند و 2621 دانش آموز در این مدارس مورد معاینه و بررسی قرار گرفت. ضایعات مولوسکوم کنتاجیوزوم در پوست 75 دانش آموز مشاهده شد که شیوع آن 62/28 در هزار می باشد. شیوع این بیماری به تفکیک جنسیت در جنس مونث 45/2% و در جنس مذکر 19/3% بود بنابراین شیوع بیماری در جنس مذکر 74/0% بیشتر از جنس مونث بود. ولی رابطه معنی دا ...

موضوع: بررسی رابطه بین سکته قلبی و نوع اثر انگشت در 100بیمارمبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به ‏‎ccu‎‏ بیمارستانهای شهرستان کرمان از 1/9/75 تا 31/1/76 به منظوربررسی تفاوت های احتمالی خصوصیات مختلف خطوط پوستی انگشتان مبتلایان به سکته قلبی با سایر افراد جامعه افراد مبتلا غیر مبتلا مقایسه گردیدند. روش کار: در این مطالعه که از نوع مورد شاهدی بود، از یکصد بیمار مبتلا به سکته قلبی بستری در ‏‎ccu‎‏ چهار بیمارستان شهرستان کرمان و دویست نفر بدون هیچ سابقه ای از سکته قلبی در خود بیمارا ...

این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شبانه روزی در مقایسه با دانش آموزان روزانه دبیرستانهای نمونه دولتی شهر کرمان در سال تحصیلی 76-75 انجام گرفت. 374 دانش آموز این مدارس (تعداد حذف از مزالعه 16 نفر بودند که در هنگام مصاحبه غیبت داشتند) بصورت نمونه گیری سرشماری پرسشنامه فرم ایرانی استاندارد شده ‏‎SCL-90-R‎‏ را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که 28 درصد از افراد مورد بررسی دچار انواع اختلالات روانی بودند که در کل 8/24 درصد نوع خفیف و 7/3 درصد نوع متوسط اختلالات ...

برای بازسازی دندانهای آسیب دیده شناخت کامل از مرفولوژی و آناتومی دندانها و همینطور آگاهی از رابطه دندانها نسبت به دندان مجاور و مقابل ضرورت دارد. این مطالعه از نوع کاربردی بوده و طی انجام آن از فک بالای 120 نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر کرمان قالبگیری بعمل آمد و رابطه دندانهای قدامی بالا نسبت به منحنی خط افق و تماسهای پروگزیمالی در دندانهای قدامی بالا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد: 1-دندانهای سانترال در 100% موارد با منحنی خط افق تماس داشت. 2-دندانهای لتر ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر کرمان در سال 1373 انجام شده است . در این بررسی 100 نفر سالمند عضو کانون بازنشستگان شهر کرمان شرکت داشته و جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته شامل سه بخش تنظیم گردید. بخش اول شامل سوالات دموگرافیک 10 سوال، بخش دوم سوالات مربوط به احساس سلامت 4 سوال و بخش سوم عبارت مربوط به احساس تنهایی می‌باشد 20 سوال. یافته‌های این پژوهش در 26 جدول تنظیم و جهت بررسی و تجزیه ...

باکتری ‏‎Dye‎‏ ‏‎(Jones)‎‏ ‏‎Erwinia Carotovora subsp.Carotovora‎‏ ، عامل پوسیدگی نرم باکتریایی و ‏‎Yabunchi‎‏‏‎(E.F.Smith)‎‏ ‏‎Ralstonia solanacearum race3 biovar2‎‏ عامل پوسیدگی قهوه ای از باکتریهای مهم و مخرب بیماریزای گیاهی هستند و دارای پراکنش وسیع جهانی می باشند. این باکتریها، در شمار عوامل بیماریزای گیاهی خاکزاد محسوب می شوند که برای آنها، مواد شیمیایی اهمیت و جذابیت خویش را به علت اثرات نامطلوب زیست محیطی، آلودگی خاک و ایجاد سویه های مقاوم از دست داده اند. از این رو ک ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان اضطراب و افسردگی بیماران بستری در بخشهای مراقبت‌های ویژه قلبی، بیمارستانهای شماره 1و 2 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شده است . واحدهای مورد مطالعه این پژوهش 100 نفر از بیماران بستری شده در یکی از بیمارستانهای شماره 1 و2 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش ، پرسش‌نامه استاندارد شده 90R - SCL است که قبلا توسط دراگوتیس ، لمیس و کودی (1973) معرفی شد و اولین بار توسط ...