عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 181

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دیابت | 
هزینه | 

چکیده ندارد.

این تحقیق در نظر دارد ارتباط بین رهبری انتقالی، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارمندان را در 69 سازمان ‏‎YMCA‎‏کانادا بررسی کند. رهبری به وسیله پرسشنامه رفتار رهبری (ساشکین) ، فرهنگ سازمانی توسط پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (ساشکین) و رضایت شغلی از طریق شاخصهای عمومی مربوط به شغل مورد سنجش قرار گرفت. (بالزر و اسمیت) نتایج به دست آمده از ‏‎MANOVA‎‏ و متعاقب آن سنجش آماری ‏‎ANOVA‎‏ به محققان اجازه می دهد که نتیجه بگیرند: اختلاف معنی داری به لحاظ فرهنگ سازمانی بین آن دسته از سازم ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کتاب | 
نشر | 
مولف | 

این تحقیق با هدف شناسایی رویکردها، عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 20 وب سایت کتابخانه دانشگاههای برتر 4 کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، و 5 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهی ایران است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته ای شامل 27 ویژگی است. یافته ها به 5 سوال تحقیق پاسخ دهد. در نهایت ضمن ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتها، مشخص شد که میزان همخوانی وب سایتهای خارجی نمونه تحقیق با سیاهه ا ...