عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 616

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در استان آذربایجان شرقی در مناطق باقی مانده استان اقدام به شناسایی و اتیکت زنی 17 ژنوتیپ بادام و 2 ژنوتیپ زردآلو گردیده است. ضمنا جهت تهیه پایه پیوندی و انتقال پیوند از منطقه به ایستگاه اقدام به آماده نمودن پایه ها و احداث خزانه جدید از بذور هلو، زردآلو، بادام شده است. در استان کردستان اعمال نگهداری از نهالستان ژنوتیپهای بومی و وحشی درختان جمع آوری شده در خزانه و انجام مراقبت هایی از قبیل وجین، هرس و آبیاری ... انجام شد. در استان همدان با مراجعه به نقاط عمده گسترش درختان هسته ...

با توجه به اهمیت خسارت کنه دو نقطه ای در سطح منطقه و ملی، تحقیق حاضر در جهت شناسائی منابع جدید مقاومت به آفت مذکور اجرا گردید. 300 ژنوتیپ لوبیا چیتی در شرایط مزرعه استرین شدند. بذور هر ژنوتیپ در دو خط 2 متری و در دو مکان جدا از هم کاشته شدند. بعد از هر 5 خط یک خط شاهد حساس (محلی خمین) کاشته شد. در این مرحله کلیه ژنوتیپهای حساس و نیمه حساس حذف شدند. از بین 300 ژنوتیپ لوبیا 14 ژنوتیپ که هیچگونه آلودگی به آفت کنه دو نقطه ای نشان نداده بودند جهت ارزیابی های دقیق تر سال آتی انتخاب ...

در این بررسی تعداد 957 لاین گندم مربوط به آزمایشات PRWYT، ARWYT، ERWYT چهار اقلیم و هشتمین خزانه بین المللی دریافتی از سیمیت جهت ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری فوزاریومی سنبله گندم در ایستگاه عراقی محله گرگان و قرافیل ساری کشت شدند. از مجموع 632 لاین و رقم آزمایشات PRWYT تعداد 45 لاین و رقم متحمل در گرگان و 120 لاینو رقم متحمل در ساری، از مجموع 200 لاین و رقم آزمایشات ARWYT تعداد 25 لاین و رقم در گرگان و 43 لاین و رقم در ساری متحمل بودند. در ارتباط با ژنوتیپ های خزانه بین المل ...

این تحقیق به منظور مطالعه مراحل رشد رویشی پنج ژنوتیپ بذری انبه در شرایط باهوکلات (چابهار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار شامل پنج ژنوتیپ بذری (دانهال انبه) در 4 تکرار اجرا شد. این نهال ها در مهر ماه سال 1385 در ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری باهوکلات کشت گردید و به طور منظم صفات رویشی آنهاشامل ارتفاع، قطر کانوپی (سایه انداز گیاه) و قطر ساقه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری طرح نشان داد که ژنوتیپ اول با ارتفاع 285/5 سانتیمتر بیشترین ارتفاع را در بین ژن ...
نمایه ها:
انبه | 

کاشت ارقامی که کاهش عملکرد کمتری در شرایط کمبود آب داشته باشند یکی از اهداف بهنژادی چغندر قند است . به منظور بررسی ژنوتیپ‌هایی که در شرایط تنش رطوبتی کم و محدود خاک نسبت به ژنوتیپ‌هائی که در شرایط مناسب رطوبت خاک قار گرفته‌اند حداکثر استفاده از رطوبت موجود رابعمل آورده و از عملکرد مناسب بر خوردار باشند، تعداد 145 ژنوتیپ چغندرقند از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در طی دو سال و پنج آزمایش مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی موسسه فوق واقع در کمال آباد ک ...

چهار ژنوتیپ دروزوفیلا ملانوگاستر شامل ابونی، سپیا، وایلد وبراون جهت اندازه گیری پارامترهای رقابتی با استفاده از روش آنالیز دایالل در مقابل دو ژنوتیپ یلو و وایت در ارتباط با دو عامل تعداد و وزن مورد آزمایش قرار گرفتند. مقایسه چهر ژنوتیپ در ارتباط با دو پارامتر رقابتی فشار و عکس العمل، تفاوت معنی داری را نشان داد. به این ترتیب که ژنوتیپهای براون و وایلد بیشترین مقدار فشار را در مورد هر دو عامل تعداد و وزن دارا بود، در حالی که بیشترین مقدار عکس‌العمل در ارتباط با تعداد مربوط به ...

برای ارزیابی واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم در مقابل ویروس موزائیک رگه‌ای گندم تعداد 90 ژنوتیپ مورد آزمایش قرار گرفتند. بذور مورد بررسی در شرایط گلخانه در 5 تکرار با حداقل 20 بوته در هر تکرار در گلدان‌های 15 سانتیمتری کشت شدند. گیاهان حاصله پس از هفت یا هشت روز با عصاره برگ گندم آلوده به Wsmv بطور مکانیکی مایه‌زنی شدند. بیست و یک روز پس از مایه‌زنی درصد و درجه آلودگی بوته‌ها تعیین شد. درجه‌بندی آلودگی در مرحله چهاربرگی بر اساس شدت علائم روی برگ سوم از صفر (بدون علائم) تا 7 ( ...

به منظور مطالعه شاخص های رشد، عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) و برخی صفات زراعی مهم ژنوتیپ های برنج تحت تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه، یک آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح اسپلیت پلات با طرح پای بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار در سال زراعی 79-1378 انجام گرفت. پلات های اصلی شامل سطوح کود نیتروژنه‏‎=NO)‎‏ صفر، ‏‎=N1‎‏ 79 و ‏‎=N2‎‏140 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و پلات های فرعی شامل ژنوتیپ های برنج (414، 506 و 507) بود. نتایج بدست آمده نیز به شرح زیر ا ...

بمنظور انتخاب بهترین ژنوتیپ ازتوده گردوهای جمع‌آوری شده ایران درچهار نقطه گردو خیز فوق‌الذکر ازطریق مطالعه روی این مجموعه که قبلا کشت گردیده میزان سازگاری و مقایسه هرمنطقه فراهم میگردد.جمع‌آوری این توده ژنتیکی درسالهای قبل بااستفاده از بذور تکدرخت ان انتخابی مناطق گردوخیزایران وکشت نهال درچهار ایستگاه محل اجرای طرح انجام گردیده است طرح کاشت بصورت Augmented Design بااستفاده از4 شاهد و9 بلوک انجام شده درهرمنطقه از13 توده بذری استفاده شده که ازهرتوده 3 درخت وجود دارد ومجموعا 329 ...