عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
در این پژوهش، تأثیر عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی کارشناسان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین دیدگاه مدیران و کارشناسان راجع ‌به این تأثیر مقایسه شده است. نمونه مورد پژوهش، شامل 202 نفر از کارشناسان آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و معاونین آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و روسای بخش دانشکده‌‌های دانشگاه شیراز (122 نفر مرد، 80 نفر زن) بود. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پرسشنامه عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی بود. نتایج ...

با توجه به اهمیت انگیزش در بهره‌وری و پیشبرد برنامه‌های منابع انسانی و ایجاد رضایت شغلی در کارکنان در این پژوهش به بررسی ساختار انگیزش پژوهشگاه صنعت نفت تهران پرداخته‌ایم. با بررسی روندها و شرایط موجود در پژوهشگاه، سه عامل مهارت، پاداش و تبعیض به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انگیزش، انتخاب شدند. با استفاده از سه عامل ذکر شده، مدلی برای بررسی پیشنهاد گردید. سپس با بومی‌سازی پرسشنامه-های استاندارد انگیزش و با بهره‌گیری از نظرات اساتید، پرسشنامه‌ای برای این پژوهش با کمترین ...
نمایه ها:
پاداش | 
تبعیض | 

در پژوهش حاضر که هدف آن تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت شغلی کارکنان است، نتایج زیر به دست آمد : 1- بازاریابی درونی بر رضایت شغلی، تاثیر دارد. 1-1- چشم انداز سازمان بر رضایت شغلی، تاثیر دارد. 1-2- توسعه منابع انسانی بر رضایت شغلی، تاثیر دارد. 1-3- پاداش بر رضایت شغلی، تاثیر دارد. ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه چهار بعد از فرهنگ سازمانی (پاداش، کارگروهی، آموزش و توسعه ارتباطات سازمانی) با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه علم و صنعت بوده که روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و نحوه گرد آوری اطلاعات کمی و از نوع پیمایشی خواهد بود که از طریق پرسشنامه انجام خواهد گرفت. با توجه به بررسی متغیرهای موضوع پژوهش از روش همبستگی استفاده خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق از دانشگاه علم و صنعت واحد تهران در سال 1394 و بر طبق آمار حوزه معاونت اداری و پشتیبانی دانشگاه مذکور ...

نتایج این پژوهش در مجموع نشان‌دهنده تاثیر مثبت اجرای طرح تشویقی در افزایش میزان تولید سرانه بود، ضمن آنکه بر جز تاثیر مثبت اجرای طرح تشویقی در بهره‌وری از ماده اولیه ذغال سنگ و همچنین تاثیر مثبت بر بهره‌وری از منبع انرژی مصرفی آب ، در سایر موارد این سیستم بر بهره‌وری از سایر مواد اولیه و منابع انرژی مصرفی و نیز کاهش ضایعات تاثیری دربرنداشته است . ...