عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش ((بررسی نگرش و باورهای زنان شهرستان کردکوی در خصوص مشارکت اجتماعی)) در خرداد ماه سال 1379 به پایان رسید. جامعه آماری این مطالعه شامل زنان شهرستان در گروه سنی 15- ساله را در بر می‌گیرد. جهت سنجش میزان نگرش نمونه‌ای به حجم 356 نفر به تفکیک شهر کردکوی و مناطق روستایی آن انتخاب گردیدند. با روش پیمایشی حضوری داده‌ها جمع‌آوری شدند. یافته‌ها نشان داده‌اند، زنان مورد مطالعه نگرش مثبت به مشارکت اجتماعی دارند و در این رابطه سواد بیشترین تاثیر را بر میزان نگرش دارا می‌باشد و سپس ش ...
نمایه ها:
نگرش | 
زن | 

هدف از این طرح بررسی گرایش ها و تمایلات جوانان به امر ازدواج و تشکیل خانواده و مقایسه نتایج حاصله با نتایج بدست آمده از تحقیق مشابهی است که قبلاً در این زمینه بعمل آمده است (هوشنگ مهریار و عباس تشکری، 1354). در این بررسی نگرش آزمودنیها پیرامون موارد مختلفی از جنبه های تشکیل خانواده از جمله سن مناسب برای ازدواج، نحوه انتخاب همسر، تعداد مطلوب فرزندان، هدف ازدواج مسئله چند همسری و غیره مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تغییر و تحولات بوجود آمده در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار م ...

هدف مشخص این طرح تحقق سنجش میزان نگرش زنان در خصوص مشارکت اجتماعی است . در این تحقیق نمونه ای به حجم 356 نفر از زنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی انتخاب شدند . با استفاده از روش پیمایشی ‏‎(Survey)‎‏ و شیوه پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهند زنان مورد مطالعه نگرش مثبت به مشارکت اجتماعی دارند . اکثر آنان مشارکت اجتماعی را صرفا مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و به طور مشخص استقلال مالی تلقی می کنند . سواد بیشترین تاثیر را بر میزان این نگرش د ...

به منظور تبیین سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد، نگرش آنها نسبت به غرب، بیان نحوه ارتباط سلسله مراتب ارزش های دانشجویان این دانشگاه با نگرش نسبت به غرب و تبیین تاثیر ویژگی های فردی و اموزشی دانشجویان بر سلسله مراتب ارزش ها و نگرش آنها نسبت به غرب ، این تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 686 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد انجام شد و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بررسی ارزش ها ( آلپورت و همکاران)، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به غرب ( انتظاری )و پرسشنامه اطلا ...
نمایه ها:
ارزش | 
نگرش | 

زیتون به عنوان یکی از محصولات باغی، به لحاظ نقشی که در راستای تولید روغن خوراکی دارد، از جایگاه ویژه‌‌ای در جهان برخوردار است. تولید زیتون به دلیل تاثیرپذیری از عوامل جوی و محیطی در کنار مشکل آفات و بیماری‌های گیاهی، در امر تولید با خطر مواجه می‌باشد. آفت مگس زیتون (Bacterocera oleae) یکی از آفات مهم زیتون‌کاری‌های کشور بوده که با توجه به جدید بودن آفت مگس زیتون در ایران، و از طرفی بالا بودن میزان خسارت آن خصوصاً در استانهای گیلان، قزوین و زنجان، این آفت یکی از محدودکننده‌تر ...

از آنجا که نگرش افراد به ویژه جوانان نسبت به ازدواج، تشکیل خانواده و مشکلات و موانع آن نقش به سزایی در گرایش آنها نسبت به ازدواج دارد، بررسی نگرش جوانان به ویژه قشر دانشجو نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده دارای اهمیت تلقی می‌شود. در پژوهش حاضر نگرش 521 تن از دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در مورد ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج پژوهش اصلی نشان داد که نگرش دانشجویان در مجموعه مثبت و در متغیرهای سن، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، محل ...
نمایه ها:
نگرش | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشگاه علوم پزشکی گرگان است. در این پژوهش 238 آزمودنی (122 مرد و 16 زن) دانشجو که به روش نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع آسان وارد بررسی شده بودند، با آزمون افسردگی بک، جهت گیری مذهبی آلپورت، مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 32 مورد (15 مرد و 17 زن)، به دلیل نقص داده ها از بررسی خارج گردید. بطور کلی میانگین افسردگی دانشجویان زن کمتر از مرد بوده است (2/10 در برابر 9 ...

ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی خود به نوعی سرآغاز رویاروئی با مجموعه ای مجهولات، تحولات و تغییرات می باشد که بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، نا امنی به آینده، اختلالات انطباقی، رفتاری و اخلاقی در پی خواهد داشت. از آنجا که نماز، دعا، نیایش و مناجات در فرهنگ غنی اسلام ذکر محسوب می شوند و برابر آیات و روایات اذکار به عنوان یک سپر حمایتی انسان را در برابر مسائل و بلایا حفظ می نماید. لذا نگرش دانشجویان نسبت به اثر بخشی نماز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش ح ...

ارزشیابی آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای روانی و میزان عملکرد آنان در ارائه خدمات بهداشت روان به عنوان بخشی از ارزشیابی سراسری برنامه ده ساله ادغام بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه، هدف اصلی این پژوهش است. در این بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد 266 نفر از 4254 نفر بهورز تحت پوشش طرح بهداشت روانی مشغول به کار در خانه های بهداشت، نسبت به بیماریهای روانی، صرع و عقب ماندگی ذهنی، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمودنیها به کمک روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی برگزیده شده و ب ...