عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات بین المللی سه دهه اخیر در مدیریت منابع انسانی نشان‌دهنده رشد چشم گیر در جلب ‌توجه و نگرانی هایی از جانب دست‌اندرکاران سازمانی و دانشوران کاربردگرا مدیریت منابع انسانی مبنی بر ادراک وجود و توسعه شکاف میان موضوعات و نظریات موردعلاقه و ترویج دانشوران (در آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی) با مسائل، نیازها و اقدامات دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع انسانی بوده است. در این راستا با توجه به خلأ مطالعات دانشگاهی داخلی در مدیریت منابع انسانی درباره شناسایی، تبیین و مدیریت این شکاف ...

بیان مساله ( شرح موضوع پژوهش ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش ) در ?? سال اخیر، بیشتر شرکتها و سازمانهای دولتی به مباحثی همچون تحول سازمانی، بهبود عملکرد، توسعه کارکنان، طرح جانشینی و غیره، با اجرای برنامه های الگوسازی شایستگی توجه کرده اند تا عملکرد کارکنان را با نیازمندیهای شغلی تطبیق دهند. پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و به کارگیری آن در برنامه های توسعه کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که دراین رویکرد نهفته است. واقعیت این است که اگر در سازمانها از ...

در حالی که محیط سازمانها به طور فزاینده ای پیچیده و پویا می شود، اهمیت خلق و پایداری مزیت رقابتی برای سازمانها بیش از پیش میگردد. از اساسی ترین ساز و کارهای خلق مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، استفاده از نوآوری در کسب و کارها، محصولات و ارائه خدمات یا به تعبیری کارآفرینی سازمانی می باشد. امروزه تغییر و تحولات گسترده و پویایی رقابت باعث شده است تا سازمانها به ویژه سازمانهای دانش بنیان به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را جذب، مدیریت، به کارگ ...

توسعه و مدیریت سرمایه ‌انسانی از لحاظ تاثیر بر عملکرد سازمانی بسیار قابل اهمیت است، و جهت بهبود مستمر آن در سازمان لازم است ابتدا، عملکرد آن ارزیابی شود و فرآیندهای قابل بهبود، بدلیل کمبود منابع از حیث نیروی ‌انسانی، زمانی، و تجهیزاتی اولویت‌بندی شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد فرآیندهای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی طبق شاخصهای کلیدی عملکرد چارچوب طبقه‌بندی فرآیندهای APQC (PCF) و سپس اولویت‌بندی فرآیندهای مذکور با تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد است. بدینمنظور شرکت پالایش نفت ا ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران تشکیل داده اند که از بین آن ها 120 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی برای پاسخ گویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است، که بخش اول مربوط به مؤلفه های کارکردهای مدیریت منابع انسانی و بخش دوم مربوط به مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی می باشد. پرسشنامه مذکور از روایی محتوا ب ...

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر نظام های مدیریت منابع انسانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان اجرا شده است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و کاردانان سازمان مورد مطالعه بود که در سطح استان 120 نفر بودند، با توجه به حجم کم جامعه آماری جهت جمع آوری داده‌ها از روش سرشماری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ آن 0/92 بد ...

محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر این باورند که کارکنان مهمترین منبع مزیت رقابتی می‌باشند. آنها معتقدند که سرمایه انسانی شرکت همه نیازمندیهای استراتژیک را برآورده می‌کند. در نتیجه این اعتقاد، بخشهای منابع انسانی از ایفای نقش‌های کاملاً اداری به سمت قبول مسئولیت مشارکت در دستیابی به استراتژی های کسب و کار تکامل یافتند. در نتیجه این تکامل، لازم است تا بخش‌های منابع انسانی شیوه ارزیابی سنتی کارکنان خود را تغییر دهند. در دایره عملکرد و وظایف مدیریت، ارزیابی به عنوان یکی از وظ ...

هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان کاربست مولفه های الگوی معماری منابع انسانی در دانشگاه اصفهان بود. که در قالب 5 سوال با در نظر گرفتن مولفه های الگوی معماری منابع انسانی(شایستگی های منابع انسانی، فعالیت های مدیریت منابع انسانی، سیستم منابع انسانی، دستاورد های منابع انسانی) انجام گردید. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده وجامعه ی آماری آن کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان به تعداد561نفر در سال تحصیلی1391-1390 بود که تعداد231 نفرعضو هیأت علمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...

ارزيابي بر اساس مدل بلوغ قابلیت افراد ابزار تشخیصی‌ای است که سازمان را در بهبود قابلیت‌اش در جذب، توسعه، انگیزش، سازماندهی و حفظ استعدادهای مورد نیاز برای توسعه یکنواخت قابلیت ها، حمایت و تشویق می کند. این روش به سازمان کمک می کند که از طریق مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت فعالیت های کنونی مرتبط با نیروی انسانی، به قابلیت کارکنانش بصیرت یابد. این روش بر تعیین مفیدترین اقدامات بهبود در راستای اهداف کسب و کار و سطح بلوغ کنونی اش تمرکز دارد. در اين تحقيــق با عنوان «ارزیابی نظام مدیری ...