عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات و استفاده از آن امروزه به صورت گسترده ای توسط سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. بنظر می رسد با توجه به رشد استفاده این سیستم ها در سازمان ها تا کنون تحقیقات جامعی در بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت صورت نپذیرفته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت می باشد. به همین منظور از تعداد 89 نفر از کارشناسان این شرکت به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق در این تحقیق ابعاد فناوری ...

چکیده در پژوهش پیش رو با پیش کشیدن مهمترین آرا و اندیشه های فلسفی نوعملگرای رورتی درباره دموکراسی، انسان شناسی و تربیت و نیز گردآوردن مجموعه بحث هایی درباره تربیت دموکراتیک، به بررسی مولفه های تربیت دموکراتیک از منظر نوعملگرایی رورتی ونقش فناوری اطلاعات در گسترش آن پرداخته شد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی و روش استنتاج نظری(قیاس نظری) بهره برده شده است. تحلیل محتوای کیفی، روشی برای جستجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و شبکه های مفهومی است. قیاس نظری نی ...

هدف از این پژوهش تحلیل اثر فناوری اطلاعات بر کارایی صنعت بانکداری کشور، به تفکیک بانک‌های خصوصی و دولتی می‌باشد که به دلیل محدودیت داده‌های موردنیاز از بین بانک‌های خصوصی 10 بانک منتخب ) اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، صادرات، سرمایه، سینا، تجارت، کارآفرین و ملت(و 6 بانک دولتی) پست‌بانک، صنعت و معدن، سپه، مسکن، کشاورزی و ملی(انتخاب شدند؛ و موردسنجش قرار گرفتند. کارایی بانک‌های موردبررسی با رویکرد تولیدی و از روش مرز تصادفی موردبررسی قرار گرفت. متغیر‌های پژوهش عبارتند ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و رضایت مشتریان دفتررسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ( زمینه یابی) بود. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مرد و زن مراجعه کننده به دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی شهر کرج درسال92-93 بودند.روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت مشتریان و پرسشنامه ...

هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فناوری اطلاعات در فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‏های پیشنهادی جهت بهبود و توسعه فناوری اطلاعات و افزایش کارایی است. این پژوهش توصیفی بوده و در آن، داده‏ها به روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه که در بین جامعه آماری، بر اساس روش نمونه‏گیری کل شمار برابر با 65 نفر بین همه کارکنان توزیع شد. پرسشنامه مورد استفاده، از نوع محقق ساخته شامل 53 گویه بود که روایی و پایایی آن، توسط اساتید صاحب نظر و کارش ...

اینکه بطورکلی پایه و اساس تحولات تعلیم و تربیت درجهان ، از علم و فناوری نشأت می گیرد، ولی درعمل ثابت شده است که اغلب تحولات بزرگ در آموزش و پرورشریشه درتجربیات و تلاش علمی و عملی معلمان هوشمند و آینده نگرداشته اند . مسلماً درگوشه و کنار کشورما ، معلمان توانمند و خلهاقی هستند که با ابتکار و نوآوری،فناوریرا با آموزش تلفیق می کنند و به شیوه های متفاوت ،هر چند با امکانات اندک ، رایانه را به کلاس درس می برند.از آنجا که آموزش بیش از هر موضوعی متأثر از تحولاتفناوری است ،آموزش و پرور ...

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهان، اهمیت بکارگیری این فناوری را در فرایندهای کسب و کار سازمان بیش از پیش نمایان می کند. به دلیل اهمیت روزافزون نقش منابع انسانی بعنوان یک عامل کلیدی موفقیت در سازمانها بخصوص در عصر اطلاعات و اقتصاد دانایی محور، سرمایه انسانی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در حوزه داراییهای نامشهود پیدا کرده اند.هدف کلی در این پژوهش شناسایی میزان بهره وری شغلی و توسعه منابع انسانی کارکنان اداره دا ...
نمایه ها:

فناوری اطلاعات که جزئی جدایی ناپذیر و پایه اساسی در شکل دادن به رقابت های امروزی در عرصه کار و زندگی شده است با تاثیر شگرف خود بر عرصه یادگیری و آموزش، به خصوص یادگیری کارکنان سازمان ها، سبب شیوه آموختن انجام کارها و دست یابی به اهداف بدون تکرار اشتباهات گذشته با کیفیت بیشتر شده است و به تبع آن بهره وری منابع انسانی در یاری رساندن به سازمان را افزایش داده است. هدف تحقیق حاضر نشان دادن تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری و بهره وری نیروی کار جامعه آماری تحقیق می باشد که با روش تو ...

فناوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمان ها بود، امروزه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر مطرح می باشد. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به صورت موجی فراگیر تغییراتی را در کلیه جوانب زندگی بشر از جمله در عرصه سازمان و مدیریت به وجود آورده اند و وسایل ارتباط جمعی، ارتباط از راه دور، سیستم های اطلاعاتی و غیره، روش انجام کارها را دگرگون ساخته اند (رجب هرسینی، 1385). با توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات و کاربردهای وسیع آن، بسیار ...
نمایه ها: