عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادو مقایسه آن از ابعاد و شاخص های مختلف از دید کارکنان و اعضای هیأت علمی مورد مطالعه قرار گرفته است . مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل دنیسون است. دانیل دنیسون در سال2000 به ارائه این مدل پرداخته است. وی که به همراه همکاران خود، تحقیقات وسیعی در مورد فرهنگ و تغییر در سازمان انجام داد، چهار محور اصلی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت) را به عنوان ویژگی های فرهنگ ...

امرزوه سازمان های دولتی با استفاه از دستورالعمل های قدم به قدم و ابزارهای تحلیلی می توانند برای فهم بهتر شرایط محیطی، درک نقاط قوت و ضعف سازمان، تهیه استراتژی، برنامه های استراتژیک و اجرای آن اقدام نمایند و با اشاعه فرهنگ استراتژیک، درجه هوشیاری، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق سازمان را در قبال تغییرات محیطی افزایش دهند. در هنگام ایجاد استراتژی های سازمان برای بهبود کیفیت خدمات توجه به فرهنگ استراتژیک بسیار ضروری است. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین فرهنگ استراتژیک و کیفیت خد ...

امروزه سازمان های دولتی با استفاده از دستورالعمل های قدم به قدم و ابزارهای تحلیلی می توانند برای فهم بهتر شرایط محیطی، درک نقاط قوت و ضعف سازمان، تهیه استراتژی، برنامه های استراتژیک و اجرای آن اقدام نمایند و با اشاعه فرهنگ استراتژیک درجه هوشیاری، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق سازمان را در قبال تغییرات محیطی افزایش دهند در هنگام ایجاد استراتژی های سازمان برایب هبود کیفیت خدمات توجه به فرهنگ استراتژیک بسیار ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ استراتژیک و کیفیت خدما ...

کارآفرینی به عنوان موتورمحرکه اقتصادی جوامع برای ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار متاثر ازارزشها هنجارها باورها و نگرشهای جامعه یا به بیان دیگر فرهنگ جامعه است کارآفرینان دارای خرده فرهنیگ به نام فرهنگ کارافرینی هستند که متاثرازفرهنگ جامعه است شناسایی ابعاد فرهنگ کارافرینی یک جامعه و توجه به تفاوتهای فرهنگی برای رشد و توسعه فرهنگ کارافرینی پایدار لازم است دراین مقاله که مروری برپژوهشهای مفهومی و تجربی درزمینه فرهنگ کارافرینی و مولفه های مرتبط با آن درایران و دیگر کشورهاست س ...

آشنایی با مسائل و مشکلات کشورهای توسعه نیافته، در آستانه قرن 21، از یک سو به درک فرهنگی این کشورها و از سوی دیگر به آگاهی از فرایند تغییرات فرهنگی نیاز دارد. همین طور بررسی مسئله تهاجم فرهنگی که بحث آن مدتهاست در ایران مطرح شده است، و بررسی آثار ورود فناوریهای جدید بر تغییر روشها و بینشها، سطح تولید و درآمد، و به طور کل توسعه اقتصادی کشور، همه به درک بهتر فرهنگ و فرایند تغییرات فرهنگی نیاز دارند و تحقق این امر نیز منوط به درک منطق و طبیعت این نیروها و اصول مربوط به این تغییرا ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.