عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ي میزان توجه به مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت در آثار داستانی کودک نوجوان نویسندگان معاصر ایران می‌باشد و برای انجام آن از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل آثار کلیه نویسندگان شاخص ادبیات کودک و نوجوان معاصر ایران می‌باشد که آثارشان در فاصله سال‌های بین (1385 ـ 1360) به چاپ رسیده است. از میان جامعه‌ی مورد نظر تعداد پنج کتاب از چهار داستان نویس به روش تصادفی ساده انتخاب گردید و به روش باردن مورد تحلیل محتوا و بررس ...

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق، يادگيري مهارت‌هاي رمزگذاري، رمزخواني، گوش دادن، تعقل، ابراز وجود، فرازبان و زبان احساسات به عنوان مهارت‌هاي ارتباطي با استفاده از ميزان و نوع استفاده از اينترنت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان كارشناس دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. نمونه مور ...

اين پژوهش با هدف تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعي دوره راهنمایی كشور ايران انجام شده است. در اين پژوهش از روش توصيفي جهت مشخص نمودن آموزه‌های اخلاقی و از روش تحليل محتوا به منظور بررسي و تحليل برنامه‌ي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه‌ي آماري پژوهش در بخش تحليل محتوا، برنامه درسي علوم اجتماعي كشور بوده كه از اين جامعه‌، برنامه درسي تعلیمات سال اول، دوم و سوم براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، سياهه‌هاي تحليل اهداف، تحليل محتواي كتب درسي، ت ...

دانشگاه‌ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي‌باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي‌باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده‌هاي علوم ...

هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي بر بارشناختي، يادگيري و يادداري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي مي‌باشد. ضرورت انطباق آموزش با محدوديتهاي سيستم شناختي يادگيرندگان دغدغه اصلي نظريه بارشناختي بوده است، با توجه به محدوديت ظرفيت شناختي انسان، طراحي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي بر اساس نظريه بارشناختي از اهميت بسزايي برخوردار است. پژوهش حاضر از نوع طرح هاي تحقيق آزمايشي مداخله‌اي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل(گروه آزمايش بر مبناي سي ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.