عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق، يادگيري مهارت‌هاي رمزگذاري، رمزخواني، گوش دادن، تعقل، ابراز وجود، فرازبان و زبان احساسات به عنوان مهارت‌هاي ارتباطي با استفاده از ميزان و نوع استفاده از اينترنت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان كارشناس دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. نمونه مور ...

اين پژوهش با هدف تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعي دوره راهنمایی كشور ايران انجام شده است. در اين پژوهش از روش توصيفي جهت مشخص نمودن آموزه‌های اخلاقی و از روش تحليل محتوا به منظور بررسي و تحليل برنامه‌ي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه‌ي آماري پژوهش در بخش تحليل محتوا، برنامه درسي علوم اجتماعي كشور بوده كه از اين جامعه‌، برنامه درسي تعلیمات سال اول، دوم و سوم براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، سياهه‌هاي تحليل اهداف، تحليل محتواي كتب درسي، ت ...

دانشگاه‌ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي‌باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي‌باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده‌هاي علوم ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسۀ کارکرد سبک‏های تفکر و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشکدۀ فنی ‏ـ مهندسی و روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. نمونۀ مورد مطالعه 288 دانشجو (146 نفر فنی ‏ـ مهندسی و 142 نفر روان‌شناسی و علوم تربیتی) بود که دانشجویان رشتۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس و دانشجویان رشتۀ فنی ـ مهندسی از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‏ها از طریق پرسشنامۀ سبک‏های تفکر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامۀ خود ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اهداف و روشهای تربیتی از دیدگاه دکتر علی شریعتی انجام گرفته است .روش این پژوهش توصیفی است . سوال اصلی این است که: اهداف و روشهای تربیتی از دیدگاه دکترشریعتی کدامند؟ سوالات ویژه نیز در این تحقیق عبارتند از: 1-دیدگاه انسان شناسی دکتر شریعتی چیست؟ 2- اهداف تربیتی در خصوص ارتباط انسان با خدا از دیدگاه دکتر شریعتی چیست؟ 3- اهداف تربیتی در خصوص ارتباط انسان با خود از دیدگاه دکتر شریعتی چیست؟ 4- اهداف تربیتی در خصوص ارتباط انسان با مردم از دیدگاه دکتر شری ...