عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تأکید دارد. از طرف دیگر سلامت بعنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تأثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385-1363 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی بعنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری تحقق اهداف شغلی فردی در رابطه بین عدالت توزیعی و اشتیاق شغلی بود. این پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران بیمارستان الزهرای اصفهان در سال 1391 بود که از میان آنها 208 نفر به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس عدالت توزیعی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت (2002) و پرسشنامه محقق ساخته‌ی تحقق هدف‌های شغلی فردی بود. برای تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگی ...

عدالت یکی از نیازهای فطری و اساسی انسان می باشد و هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهر قزوین می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهر قزوین تاثیر دارد. در این تحقیق تاثیر سه بعد از عدالت سازمانی مشتمل بر عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی بر سه بعد تعهد سازمانی مشتمل بر تعهد عاطفی ، هنجاری و ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه‌شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه‌ی آن‌ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست ...

هدف این تحقیق بررسی سطوح تحول اخلاقی با رویکردهای عدالت توزیعی در میان کشتی گیران استان گلستان است. به این منظور از تعداد 341 نفر به صورت خوشه ای برای پاسخ گویی به پرسشنامه های استاندارد آزمون تبیین مسایل (Dit2) و مقیاس عدالت توزیعی راسینسکی انتخاب شدند. دادها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی ازآن بود که بین سطوح تحول اخلاقی و رویکردها به عدالت توزیعی رابطه معنادار وجود دارد وجز در مورد رویکرد انصاف، بین سه طرحوا ...

از آنجایی که ورزش دانشگاهی نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی دانشجویان و دانشگاهیان دارد از این رو وجود عدالت سازمانی به دلیل داشتن پیامد هایی از قبیل ، اعتماد ، رضایت ، تعهد ، عملکرد و غیره در این محیط حساس ، لازم و ضروری می باشد . این مطالعه ، عدالت سازمانی و رویکرد های آن را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه ای ، مورد بررسی قرار داده است . ورزش دانشگاهی کشور در سه سطح ، رؤسای انجمنها ، مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان ورزشی زیر مجموعۀ مدیران ادارات طبقه بندی گردی ...

امروزه سازمان ها به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند.بطور کلی کارایی و اثربخشی سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آنها بستگی دارد. از اینرو حرکت بسمت افزایش عدالت ، تعهد و رضایت در بین نیروی انسانی از وظایف اصلی سازمان ها می باشد. این پژوهش به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد سه گانه آن (توزیعی، رویه ای ، مراوده ای) با تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن (عاطفی، مستمر ،هنجاری) می پردازد. برای سنجش عد ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساده و چندگانه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارکنان شرکت گاز اهواز بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز اهواز بود. برای انجام این پژوهش تعداد 260 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل خرده مقیاس روان رنجور خویی از پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO)، پرسشنامه ...

امروزه منابع انسانی مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها به شمار می‌آیند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی به شمار می‌رود. هدف از نگارش پژوهش حاضر، سنجش رابطه میان عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان شعب بانک مسکن شهر تهران می‌باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود، برای گردآوری داده‌های مورد نظر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. همچنین روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای ...