عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی قدرت پیش بینی سبک زندگی و عمل به باورهای دینی با رضایت زناشویی در دبیران زن متاهل جوان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دبیران زن متاهل جوان مشغول در مدارس شهر قم بوده که تعداد 204 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های سبک زندگی بیسیس- ای، عمل به باورهای دینی معبد و رضایت زناشویی انریچ بود. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و هم چنین ض ...

پژوهش حاضر به بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در جمعیت 65-18 ساله شهر تهران می‌پردازد. سوال اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سبک زندگی شهروندان تهرانی است.برای یافتن پاسخ سوال ،با توجه به ماهیت موضوع با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به مطالعه بر روی 606 نمونه انتخاب شده پرداختیم . متغیر اصلی تحقیق سبک زندگی است که در قالب 7 بعد: اولویت های هزینه‏ای ، ترجیحات در مصرف ، سبک غذایی ، سبک درمانی ، تقسیم جنسی وظایف خانگی ، پای بندی دینی و سبک فراغتی اندازه‌گیری شد.در بخش یافته‌ها ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط و تأثیر آموزه های شیعه بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه قم بود. نمونه ای متشکل از 366 نفر از دانشجویان دانشگاه قم به طور تصادفی انتخاب و به پرسش نامه های سبک زندگی چن و همکاران و پرسش نامه محقق ساخته آموزه های شیعه پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد که سبک‌های زندگی سلامت محور دانشجویان قم از 6 عامل یا سبک که باهم ارتباط درونی دارند تشکیل شده است. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که آموزه های شیعه بر 5 سبک زندگی تأثیر و یا رابطه معنی داری دارد. بیشت ...

چکیده: توجه به سبک زندگی انتخابی افراد می تواند در تصمیم سازی های کلان و استراتژی ها و برنامه های کشور بسیار حائز اهمیت باشد چرا که با درک میزان اهمیت موضوع گسترش آموزش سواد رسانه ای و تلاش برای ارتقا سطح سواد رسانه ای مردم کشور می توانیم در انتخاب سبک زندگی مناسب و مطابق با الگوی اسلامی _ ایرانی گام موثری در جهت داشتن ایرانی آباد و آزاد داشته برداریم. این موضوع محقق را برآن داشت تا به این سوال پاسخ دهد که میزان سواد رسانه ای چقدر باعث می شود سبک زندگی که فرد انتخاب می کند ...

چکیده مقدمه و هدف: امروزه استفاده از رسانه یک امر طبیعی است، چرا که رسانه ها بخش مهمی از زمان و مکان را در زندگی روزمره ما اشغال کرده اند. تاثیر رسانه ها را می توان در نقش فرآیند هویت سازی، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره دید. رسانه ها از جمله تلویزیون می توانند برداشت ها و تصاویری از زندگی و سبک خاصی از آن را ترسیم و ترویج کنند و هم چنین می توانند بر ارزش و نگرش هایی که منجر به شکل گیری یک نوع رفتار و سبک زندگی مصرف می شود، تاثیر بگذارند. هدف از این پژوهش، مقایسه سبک ز ...

این تحقیق برآنست با رویکرد مطالعات فرهنگی، روند «بازنماییِ» مفهوم «سبک زندگی» در سریال های خانوادگی-اجتماعی پربیننده ی سیمای ج.ا.ا در دهه های پس از انقلاب، را مطالعه کند. به این منظور با نمونه گیری هدفمند برای هر دهه یک سریال انتخاب شد: «پاییز صحرا»، «پدرسالار»، «خط قرمز» و «مرگ تدریجی یک رویا». در بخش ادبیات نظری؛ مدرنیته و مدرنیته ی ایرانی، روند گفتمان های سیاسی-اجتماعی دولت های بعد از انقلاب و نظریه های سبک زندگی بررسی شده است و نظریه ی بازنمایی برساختگرا به عنوان چهارچوب ...

چکیده سبک زندگی در دنیای مدرن و متکثر فعلی نقش مهمی ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی پویایی و چگونگی سبک زندگی دانشجویان، که در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطالعات فرهنگی جامعه در آمده، صورت پذیرفته است. از این رو این تحقیق، با استفاده از روش نظریه مبنایی، به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی پرداخته و در پی ارائه توصیفی همه‌جانبه از آن بوده است. در این پژوهش کوشیده‌ایم با استفاده از تکنیک مصاحبه و مشاهده به صورت انجام م ...

تفکر کلید انسانی شدن و انسانی زیستن و بهتر زیستن است. پرورش تفکر نقشی اساسی در رشد همه جانب? انسان دارد. این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی نقش و جایگاه آموزش تفکر در سبک زندگی اسلامی، با روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی انجام شد. بررسی منابع اسلامی مانند قرآن و روایات معصومان (ع) نشان می‌دهد که اسلام در اغلب امور دعوت به تعقل و تفکر می‌کند و در سبک زندگی اسلامی عقل بر هم? جنبه های مادی، معنوی، دنیوی و اخروی زندگی آدمی حاکمیت دارد. سبک زندگی اسلامی با مفهوم حیات طیبه و حیات معقول مشابه ...

مقدمه: نوجوانی دوره ای است که در آن بسیاری از عادت های سالم و یا ناسالم شکل می گیرد و به دوره های بعدی زندگی نیز تسری می یابد. شناخت و تبیین آنچه که نوجوانان بعنوان سبک زندگی می شناسند و کشف ذهنیت هایی که در شکل گیری رفتارهای بهداشتی و غیر بهداشتی دخیل است، می تواند به کارکنان بهداشتی در تدوین رهیافت های نوین پیشگیری و اصلاح سبک زندگی غیر بهداشتی کمک نماید. استفاده از ابزارهای مناسبی که بنحو شایسته ای سبک زندگی را اندازه بگیرد، بسیار ضروری است. چنین ابزاری که فرایند اعتبارسنج ...