عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهندسی ارزش به تعبیری همان محاسبه ارزش است و روشی سیستماتیک با تکنیک های مشخص است که کارکرد محصول با خدمات را شناسایی می کند. ه دف مهندسی ارزش ایجاد کنترل برای مجموع هزینه ها در زمینه محصول و خدمات در طول عمر محصول است بدون آنکه کیفیت فدا شود. محدوده کار مهندسی ارزش به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد. ایران به دلیل فقدان نظام ارزیابی و بهره برداری مناسب سالانه متحمل زیانی معادل 1650 میلیارد ریال می شود. مهندسی ارزش یک روش بسیار مهم برای مصرف بهینه بودجه تخصیص داده شده به پر ...

مدیریت ریسک پروژه در دو دهه گذشته به طور کلاسیک دردنیا مطرح شده که در راستای توسعه دانش مدیریت پروژه در حال پیشرفت بوده و نگرشهای جدیدی برای ان مطرح شده است فرایند مدیریت ریسک که توسط استانداردها و متخصصین مختلف ارائه گردیده تفاوت اساسی با هم نداشته و حداقل شامل سه جزء شناسایی ریسک ، انالیز ریسک و پاسخ به ریسک می باشند موضوع بسیار مهمی که دراین بین مطرح می گردد چگونگی کاربرد مدیریت ریسک در پروژه ها می باشد نگرش کاربردی به مدیریت ریسک نشان میدهد که نمی توان برای کلیه سازمان ها ...
   
سازمانها، همانند موجودات زنده، دارای منحنی دوره عمر هستند. وظیفه رهبری، اداره سازمان است؛ به نحوی که به دوره ای مطلوب تر از چرخه عمر خود حرکت نماید. به این منظور باید از موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمران آگاه بود زمانی که موقعیت یک سازمان نسبت به دوره تکامل، بر روی منحنی دوره عمر آن مشخص شد،‌می توان در مورد چگونگی رساندن سامزان به دوره تکامل، یا بازگرداندن آن به این دوره، راه حل مناسب را ارائه کرد از یک سوء دقت کافی در شناسایی دوره عمر سازمان، می تواند اعتبار و قابلیت اجر ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه روانشناختی و ملالت کاری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان های عمومی شهرستان لرستان می – باشند که تعداد 420 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته و فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سرمایه روانشناختی و نیز هر کدام از مولفههای سرمای ...

هدف کلی این تحقیق مطالعه عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر ذهنیت سقف شیشه ای زنان شاغل شهرداری و ادارات وابسته به آن در شهر تهران سال 1394 بوده است. در این تحقیق از نظریات مختلف جامعه شناسی سازمان ها نظیر: برابری جنسیتی، فقرزدایی، توانمندسازی و مانند آن استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق زنان شاغل در شهرداری تهران و ادارات وابسته به آن در 4 بلوک شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران که با حجم نمونه حدود 400 نفر که با فرمول کوکران محاسبه شده و از هر بلوک 100 نفر کارمند زن ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با کارآفرینی سازمانی در مجتمع مس سرچشمه است، بدین منظور 365 نفر از کارکنان و مدیران مجتمع مس سرچشمه کرمان در سال 1392 به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه مربوط به کارآفرینی سازمانی و پرسشنامه توانمند سازی کارکنان به جمع آوری اطلاعات مربوط به کارکنان شرکت مس پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است، برای سنجش ارتباط بین توانمند سازی کارکنان و کارآفرینی سازمانی از آزمون آمار ...