عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: مطالعات متعددی نشان داده است که وقوع مکرر واحد های چند کلمه ای یا تکه های لغوی از مهم ترین جنبه های زبان مادری می باشند. هدف پژوهش حاضر2 جنبه داشت: نخست آنکه مشخص گرداند آیا آموزش مبتنی بر واژگان (در مقایسه با شیوه ی مرسوم آموزش مبتنی بر دستور زبان در ایران)، هیچگونه تأثیر معنی داری بر عملکرد گفتاری فراگیران ایرانی زبان خارجی دارد. دوم آنکه این پژوهش در پی تشخیص اینکه کدام یک از سه شیوه ی آموزش مبتنی بر لغات (نظیر ورودی مبتنی بر واژگان نوشتاری، ورودی مبتنی بر واژگان ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین اضطراب یادگیری زبان و تجربیات تقلب دانش آموزان ایرانی در کلاس زبان می باشد. به این منظور 684 دانش آموز دبیرستانی از 14 مدرسه شهرستان ورامین توسط نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. مقیاس اضطراب یادگیری زبان به منظور اندازه گیری میزان اضطراب یادگیری زبان استفاده شد و جهت اندازه گیری رفتار وتجربه ی تقلب شرکت کنندگان پرسشنامه تجربیات تقلب دانش آموزان به کار گرفته شد. نتایج همبستگی نشان دهنده ی رابطه ای مثبت و معنا دار بین اضطراب یادگیری زبان و ...
نمایه ها:
تقلب | 
تجربه | 

در این پژوهش، نقش پیش‌بینی کننده استقلال، انگیزه، اضطراب کلاس درس ، و نگرش به زبان خارجی بر میزان موفقیت‌های زبانی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برهمین اساس پاسخهای 95 دانشجوی سال سوم و چهارم رشته زبان انگلیسی به سوالات پرسشنامه های استقلال (زنگ و لی، 2004)، میزان انگیزه (رستگار، 2003 )، اضطراب کلاس درس (هورویتز و همکاران، 1986) ، و نگرش به زبان خارجی (رستگار، 2003 ) به ترتیب بررسی شد. معیارسنجش میزان موفقیت ...

هدف از انجام این تخقیق بررسی رابطه احتمالی بین سطح مهارت زبان خارجی (Foreign Language Proficiency) و ساختار مهارت زبان خارجی بود. تعداد 314 زبان‌آموز مونث و مذکر که عمدتا دانشجویان رشته‌های زبان انگلیسی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند در این تحقیق شرکت کردند. از لحاظ سطح مهارت زبان خارجی شرکت‌کنندگان بسیار با هم متفاوت بودند، (75 نفر سطح پیشرفته، 113 نفر سطح متوسط، 126 سطح مقدماتی). کلا 36 عدد تست مناسب و روا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . در هر سطح یک مجموعه 12 ...

در آزمون زبان دوم ، برای مراحل نخستین اکتساب زبان دوم دو فرضیه مطرح شده است . فرضیه اول، فرضیه کمینه ای درختی و فرضیه دوم ، فرضیه انتقال کامل/دسترسی کامل نام دارند.این تحقیق بر آن است تا مراحل اولیه اکتساب مقوله های فرافکن صرفی زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان به عنوان زبان خارجی را بررسی کند.بدین منظور این مطالعه بررسی می کند کدامیک از فرضیه های مطرح شده برای زبان دوم ، به زبان خارجی قابل تعمیم است. نتایج بررسی نشان می دهد که فرضیه کمینه ای درختی جوابگوی اکتساب مراحل اولیه مقو ...

چکیده: اکثر مطالعات اخیر در یادگیری زبان خارجی، بر روی فاکتورهای مختلفی مانند نگرش ، انگیزه، اضطراب و حالات هیجانی صورت پذیرفته است. اگر چه مطالعات زیادی بر روی متغیرهای انگیزشی به عنوان پیش بینی کننده مهارت در یادگیری زبان دوم انجام شده است ، ولی کمبود تحقیقات درارتباط بین این متغیرها به عنوان دلایل استفاده از زبان دوم در میان دانشجویان دانشگاه های ایران احساس می گردد . در این تحقیق، تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم در رابطه با تعدادی از عوامل انگیزشی همانند خودآرمانی در ...

متون خواندنی شامل کلمات جدید زیادی هستند. جستجوی هر کلمه در فرهنگ لغت و پیدا کردن معنای دقیق آن کار دشواری برای زبان آموزان است و ممکن است مانع فرآیند خواندن شود. فراهم کردن حاشیه میتواند به زبان آموزان کمک کند تا این مسئله را حل کنند. هدف پژوهش حاضر، تحقیق درباره تاثیر حاشیه نویسی بر یادگیری ضمنی لغت می باشد. برای این منظور، ۴۵ زبان آموز ایرانی زبان های خارجی از بین ۷۰ زبان آموز بر اساس عملکردشان در آزمون KET انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به سه گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. 10 م ...

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم سازی اصالت در آموزش در رابطه با مدرسان و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و ارتباط آن به زندگی شخصی آنها از طریق پراکسیس عاطفی انتقادی پرداخته است. روش مطالعه، تلفیقی از نظریه ی داده بنیاد و پدیدارشناسی هرمنوتیک بود. مرحله اول مطالعه که شامل نظریه داده بنیاد بود، بررسی مفهوم سازی اصالت در آموزش را در رابطه با مدرسان و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی مد نظر قرار داد. جامعه آماری مرحله اول از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند که شامل ۲۵ نفر مدرس زبان انگلیسی ...

تاثیرات یادگیری گروهی بر عملکرد افراد در محیط های آموزشی از حدود سی سال پیش بطور گسترده ای از سوی متخصصان آموزش و روانشناسان مورد مطالعه قرارگرفته است. این متد یادگیری شامل روش های اجرای متعددی می باشد که در رشته ها و شرایط آموزشی مختلفی قابل استفاده می باشد. همچنین در زمینه آموزش زبان یا بطور دقیق تر آموزش زبان آلمانی حتی در محیط آموزش عالی دانشگاهی نیز از این روش بهره برده می شود. در تحقیق حاضر،بر اساس ادبیات پژوهش موجود و نیز طبق تئوری های موجود در زمینه یادگیری جمعی تلاش ...