عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده این تحقیق عملکرد زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار بر اساس شرکت آنها در بحث های کلاسی و همچنین صحت لغوی و دستوری آن ها در مکالمات را مورد بررسی قرار می دهد. مضافا در این تحقیق مدت زمان صحبت استاد و زبان آموزان و همچنین مدت زمان صحبت زبان آموزان در قالب های مختلف (انفرادی/ دونفره / گروهی) در دو گروه زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار مقایسه می شود. بیست انگلیسی آموز زن ایرانی در سنین هجده الی سی از موسسه زبان انگلیسی سفیر گرگان انتخاب شدند. همه ی شرکت کنندگان فا ...

چکیده هدف این مطالعه بررسی نقش دیده شدن در تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس و میزان یادگیری ان ها می باشد. بدین منظور، روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. ابتدا برای ارزیابی نگرش زبان اموزان نسبت به کلاسی که در ان شرکت می کنند مصاحبه ای برگزار شد. بر اساس نتایج حاصل از این مصاحبه، پرسشنامه ای طراحی شد که از طریق مدل معادلات ساختاری ((SEM برای ارزیابی میزان تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس WTAC)) اعتبارسنجی شد. مجموع ۲۶۰ زبان اموز به این پرسشنامه همراه با پرسشنامه ی دیده ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ارائه های کنفرانس تد بر روی تسلط کلام آکادمیک با توجه به درستی و روانی کلام زبان آموزان ایرانی زبانهای خارجه سطح متوسطه بود. بدین منظور، 34 دانشجو دختر سال اول رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان، ایران در سال 2015 با متوسط سن 18 تا 27 سال انتخاب شدند و به 2 گروه آزمایش و کنترل، به ترتیب 19 و 15 نفر تقسیم شدند. دیدن ارائه های کنفرانس تد برای گروه آزمایش اعمال شد و روش مکالمه ای گفت و شنود برای گروه کنترل در نظر گرفته شد که پس از گوش دادن به ...

مطالعه حاضر تلاش برای بررسی نقش دیده شدن زبان آموز، تمایل به برقراری ارتباط (WTC)، و انگیزش در موفقیت زبان انگلیسی بود. برای این منظور، 425 زبا ن موز متوسط زبان انگلیسی انتخاب شدند. پرسشنامه دیده شدن دانش‌آموز (SSS)، پرسشنامه میل به گفتگو، و پرسشنامه انگیزش در میان شرکت کنندگان توزیع شد. چندین روش‌های آماری انجام شد. اول، همبستگی بین متغیرهای مختلف از مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از آن، آزمون t-test و رگراسیون انجام شد. در نهایت، مدل معادلات ساختاری (SEM) برای پیدا کردن ...

مطالعه پیش رو سعی دارد تاثیرداستان دیجیتالی را برروی مهارت نوشتاروانگیزش زبان آموزان بررسی کند. برای دست یابی به این هدف 60 زبان آموز در یکی از آموزشگاه های زبان در اصفهان انتخاب شدند. ابتدا آزمون تعیین سطح برای اطمینان از یکسان بودن سطح زبان آموزان گرفنه شد. سپس منتخبین به دوگروه تقسیم شدند، گروه آزمایش و گروه کنترل که هرگروه از 30 زبان آموز تشکیل می شد. قبل از شروع مطالعه ، یک آزمون تشخیص مهارت نوشتار و یک پرسش نامه انگیزش توسط زبان آموزان تکمیل شد. گروه آزمایش در طی این ت ...

در سال های اخیر، آموزش زبان دوم به طور چشم گیری متوجه رویکرد ارتباط-محور شده است. "عدم تمایل به برقراری ارتباط" بعنوان یک مانع جدی بر سر این راه، مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. تحقیقات قبلی در این زمینه عمدتا بر روی یافتن رابطه مابین این مفهوم و برخی متغیرها (تفاوت های فردی) تمرکز نموده است. مطالعات اندکی به بررسی دیدگاه مدرسین یا زبان آموزان نسبت به علل این عدم تمایل در زبان آموزان پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه مدرسین زبان و زبان آموزان درباره علل " ...

محققین بسیاری تا بحال مقوله "تلفظ" در زبان انگلیسی را در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد بررسی قرار داده اند. از بین ایشان میتوان به کامکین (2010) اشاره کرد که "تلفظ" را بخشی جدانشدنی از مهارت مکالمه میداند و گیلکجانی (2012) که معتقد است زبان آموزانی که از تلفظ خوبی بهره نمی برند بطور کلی کمتر صحبت می کنند ، ممکن است دچار انزوا شده و در موقعیت های شغلی و تحصیلی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شوند. در تحقیق حاضر نگرش تعدادی مدرس و زبان آموز انگلیسی در مورد آموزش ضمنی و مست ...
نمایه ها:
تلفظ | 
نگرش | 

ارزیابی یادگیری گرا در برگیرنده نوآوری های بنیادی می باشد و همچنین به اصلاحات موضوعات سنتی در ارتباط با ارزیابی و یادگیری می پردازد. الگوی نامبرده آغاز کننده یک تعامل مکمل بین محققان، معلمان، و زبان آموزان می باشد. لذا آشنایی معلمان و زبان آموزان با الگوی ارزیابی یادگیری گرا منجر به ایجاد ارتباط بسیار نزدیکی بین آنها برای طراحی مواد ارزیابی و همچنین کاربرد آن به منظور ارتقا روند یادگیری و عملکرد موفق تر زبان آموزان می گردد. در این تحقیق هدف به کاربردن الگوی ارزیابی یادگیری گ ...

-1 تاثیر حدیث در علوم اسلامی و اهمیت آن : در صدر اسلام دانش دینی منحصر به متن قرآن و سخنان رسول اکرم بوده، و بعدا که علوم زبان و ادب و لغت و سیره و تاریخ و تفسیر و قرائت و فقه و اصول پدپد آمد، همه و همه با حدیث توام بوده است ، زیرا قرائت به سلسله سند به پیامبر (ص) می‌پیوست و تفسیر نیز بیشتر منقولات روایی بود. در علوم ادب هم اسلوب قرآن سخنان پیامبر (ص) و علی (ع) که سرآمد فصحای عرب به شمار می‌رفت ، مورد استشهاد دانشمندان زبان و علوم فصاحت و بلاغت بود و از این ره ...