عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش به بررسی تطبیقی اصطلاحات حوزه زبان‌شناسی انگلیسی- فارسی از دیدگاه معیارسازی پرداخته شده‌است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی است. اصطلاحات و داده‌های مربوطه به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و بعد از مطالعه و بررسی از طریق فیش-برداری جمع‌آوری و مقایسه می‌شوند. نتایج برگرفته از این پژوهش نشان می‌دهد که فرضیه‌های این تحقیق تأیید شده و بدین شرح می‌باشد. الف). کاستی‌هایی در فرهنگهای زبانشناسی تخصصی وجود دارد.ب). نابسامانی و تکثر اصطلاحات و همچنین معادلهای ضد و نق ...

رساله‌ی حاضر به بررسی چند معنایی در افعال سبک زبان فارسی براساس طرحواره‌ی نیرو – محرکه با رویکرد معنایی شناختی پرداخته است. یکی از حوزههای جدید زبانشناسی، زبانشناسی شناختی میباشد. زبانشناسی شناختی، خود به دو بخش معناشناسی شناختی و دستور شناختی تقسیم میشود. در حوزهی معناشناسی شناختی به مطالبی از جمله طرحوارههای تصویری، استعاره، مجاز، معنای دایرهالمعارفی، مقولهبندی، مقولات شعاعی و دیگر مفاهیم پرداخته میشود. یکی از مباحث مطرح در معناشناسی شناختی همان چند معنایی است. لوبنر (2002) ...

این تحقیق بعضی از ادعاها و فرض‌هایی را که در نظریه ایکس‌بار(X) قواعد سازه‌ای، جهانی در نظر گرفته شده‌اند با مثالهای فارسی به دقت محک می‌زند و زیر سئوال می‌برد. در فصل اول در کنار روشن ساختن موضوع مورد مطالعه، نوع زبان مورد تحقیق، چهارچوب نظری مورد استفاده و انگیزه برای این تحقیق، جهانی بودن نظریه ایکس بار را بر اساس این حقیقت زیر سئوال بردیم که اکثر اصول این نظریه مشتق شده از دیگر اصول و مفاهیم زیربنایی‌تری در زبان می‌باشند، که می‌توان از نظریه تتا(theta theory) و حالت بخشی ( ...

شناخت و آگاهی بشر نسبت به وجود گویش‌های گوناگون در یک زبان واحد موضوع جدیدی نیست . بررسی کوتاهی از تاریخ زبانشناسی این حقیقت را به ما ثابت می‌کند که بشر از دیرباز، از اوان پیدایش نخستین تمدن‌های بشری نسبت به امکان اشتقاق یک زبان به گویش‌های گوناگون آگاهی و اشراف داشته است . در پاسخ به این احساس و آگاهی درونی، مطالعات و بررسی‌هایی از گویش‌های گوناگون زبانهای دنیا در طول تاریخ انجام گرفته است . با این همه، شروع جدی و همه جانبه این گونه مطالعات را باید در قرن نوزدهم جستجو کرد. ت ...

بررسی صوت شناختی آواهای زبان از موضوعات مورد توجه شاخه زبانشناسی آکوستیک یا زبانشناسی آزمایشگاهی است که می‌تواند به متخصصین صوت شناسی و گفتار درمانی به منظور بررسی آسیب شناختی صوت بیماران کمک کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صوت بیماران متاثر از دیزآرتری و مقایسه ی آنها با یکدیگر و با افراد سالم، سعی بر نشان دادن اختلافات و تشابهات صوت سازی این بیماران بر روی طیف نگاشت‌های صوتی داشت. به منظور بررسی آسیب شناختی این افراد از لحاظ ویژگی‌های زنجیری و زبر زنجیری صوت، 3 بیمار مبتلا ب ...

در زبان‌شناسی شناختی که خود بخشی از علوم شناختی محسوب می‌شود، کاربرد زبان می‌تواند اطلاعات بدیعی در مورد چگونکی کارکرد ذهن به دست دهد. مفهوم محوری علوم شناختی مقوله‌بندی است. مقوله‌بندی تنها زمانی ممکن است که مقولات به نوعی در نظام شناختی حضور داشته باشند. در این پژوهش تلاش می‌شود حدود کفایت خوانش شیء/مکان‌بنیان از مقوله زمان سنجیده شود. همچنین به دلیل آنکه از منظر علوم شناختی مطالعه درزمانی مسأله نیز ضروری‌ست، نتایج حاصل از مطالعه همزمانی به محک مطالعه درزمانی نیز زده خواهند ...

الف) موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): رساله حاضر به بررسی مقابله ای ساخت مجهول در زبان فارسی و فرانسه می پردازد و ویژگی های نحوی،معنایی و کاربرد شناختی این ساخت را در دو زبان مورد بررسی قرار می دهد . چنین می نماید که تاکنون مطالعه و مقایسه منسجمی از ساخت مجهول و کاربرد آن در دو زبان فارسی و فرانسه معیاراز منظر زبانشناسی مقابله ای صورت نپذیرفته است. با توجه به مطالعه انجام شده، می توان گفت که هر دو زبان فارسی و فرانسه تعریف مشابهی از جهت مجهول ارائه می دهند بدین ترتی ...

رساله حاضر کوششی است جهت بررسی رابطه نحوی ضمایر و مرجعدارها با مرجع آن ها در زبان فارسی بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. رابطه نحوی ضمایر و مرجعدارها با مرجع آن ها به گونه ای است که تعابیر متفاوتی از جملات در زبان فارسی به دست می دهد. نظریه حاکمیت و مرجع گزینی به درک بیشتر این رابطه نحوی کمک می کند و به دستوری یا نادستوری بودن جملات می پردازد. هدف از نگارش رساله حاضردست یابی به تعبیری مناسب و مشترک از جملات فارسی در سایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی چامسکی می باشد. در چارچوب ...

ترجمه یکی از شاخه های مهم علم زبانشناسی می باشد، در روند جریان ترجمه مترجم به مواردی بر می خورد که ممکن است او را دچار مشکلاتی نماید و ترجمه ی بدست آمده رنگ و بوی زبان مبدأ را بخود بگیرد، یکی از این موارد ترجمه ی نقش نماهای گفتمانی می باشد.در این پژوهش سعی برآن شد تا تصویری روشن از این عبارات در زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد و کاربردهای آنان نیز به تصویر کشیده شود.این بررسی و تحقیق بر اساس آراء صاحب نظرانی چون شفرین (1987)، بلیک مور (1989)، و همچنین تقسیم بندی هلیدی و حسن ...