عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت تعیین اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن چهار رقم آفتابگردان رکورد، گلشید، آذرگل و آرماویرسکی تحقیقی با استفاده از آزمایش اسپیلت پلات Spilt-plot در چهار تکرار اجرا گردید. در این بررسی سه تاریخ کاشت 25-30 فروردین 10-15 اردیبهشت و 25-30 اردیبهشت در کرتهای اصلی و چهار رقم در کرتهای فرعی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج عملکرد دانه و روغن اولین سال اجرای آمایش براساس موازین طرح آماری مربوطه تجزیه شده و پس از مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن بدست آمد: اختلاف میانگین عملکرد ارقام ...

در مراغه و ایلام نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزانهای بذر تفاوت معنی‌داری ندارند. میزان بذر 350 بذر در مترمربع در مراغه و 300 بذر در مترمربع در ایلام با میانگین تولید 1381 و 834 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند در ارومیه میزانهای بذر در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنی‌داری داشته و میزان بذر 300 و 400 بذر در مترمربع به ترتیب دارای 708 و 707 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد داشتند. ارقام در مراغه و ایلام در سطح احتمال 1 درصد و در ارومیه در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی‌دا ...

در هر کشت پیاز رقم آذر شهر فقط دارای ریشه سبزینه‌ای بوده و به هیچوجه طبقه‌بندی صورت نگرفت و تنها به صورت پیازچه قابل استفاده بود. تنها موردی که علاوه بر عدم سازگاری این رقم در منطق بتوان بر روی آن کامل نمود دیر شدن تاریخ کاشت به علت دیر رسیدن بذر بوده است . ...
نمایه ها:
پیاز | 
رقم | 
گیاه | 
بذر | 

آلودگی میوه به قارچ آسپرژیلوس و آفلاتوکسین از جمله مسائلی است که مشکلات زیادی را در امر صادرات پسته باعث شده است با توجه به اهمیت موضوع، زمان، درصد تشکیل پسته های زودخندان (با استفاده از از نوارهای رنگی) در سه رقم تجاری پسته ایران (اوحدی، کله قوچی و احمدآقایی) با انتخاب 5 درخت ار هر رقم از زمان رسیدن به رشد نهایی به طور هفتگی بررسی گردید و خصوصیات ویژه ظاهری پسته های آلوده به گونه های آسپرژیلوس و آفلاتوکسین بررسی گردید. همچنین غلظت آفلاتوکسین و آلودگی قارچی در قسمتهای مختلف م ...

نتایج نشان داد که رقم پیکاسو نسبت به شاهد در هر دو منطقه اجرا، برتری عملکرد دارد. با توجه به بازارپسندی و کیفیت و قابلیت نگهداری و پتانسیل تولدی رقم پیکاسو پیشنهاد می شود این رقم جایگزین ارقام دیامانت، دراگاو انولا شود. ...

این طرح به منظور مقایسه تراکم بذر 3 رقم جو در سه روستای شهرستان مراغه و هشترود در زمین زارعین و با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی به زاعرین به مدت یکسال به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که در سطح احتمال 5 درصد بین ارقام اختلاف معنی داری وجود داشته و رقم جو سهند با 1100 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم محلی قره آربا با 691 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشت. ضمنا میزان بذر 150 کیلوگرم در هکتار بیشترین و میزان بذر 75 کیلوگرم کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد. ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
رقم | 
بذر | 

نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی به استثناء تعداد کل برگ در سطح 1% تفاوت معنی داری نداشتند وزن تر چین دوم نیز باعث تفاوت معنی داری در تیمارهای اثر متقابل گردید و در سایر سطوح اثر متقابل از نظر میانگین عملکرد صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بر اساس مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن بیشترین عملکرد تر و خشک کل به رقم اسپیدفید با 71 و 83/9 تن در هکتار اختصاص یافت و در سطوح اثر متقابل ارقام و تراکم بیشترین وزن کل تر علوفه ...

عملکرد در مزارع طرح ، رقم هاگ 600 کیلوگرم، رقم بلاک هاگ 650 کیلوگرم ، رقم چیپوا 200 کیلوگرم ...

این آزمایش بمنظور دستیابی به رقم و تاریخ کاشت مناسب لوبیا سبز در منطقه در قالب طرح کرتهای یکبار خرد شده در 4 تکرار در کشت پائیزه بمدت 2 سال انجام گرفت عوامل مورد بررسی عبارت بودند از فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت که در اواسط شهریور ماه آغاز و بفاصله هر 15 روز یکبار صورت گرفت فاکتورفرعی شامل دو رقم لوبیا سبز کانتاندر و سانری بودند . نتایج بدست آماده نشان داد که رقم سانری در تاریخ کاشت 15 شهریور بیشترین عملکرد را داشته است . ...