عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روانی با کیفیت زندگی معلمان دانش آموز کم توان هوشی و عادی بوده است. بدین منظور بر اساس یک طرح همبستگی، نمونه ای مشتمل بر ٨۰ نفر از معلمان مدارس (عادی و کم توان هوشی) دوره ابتدایی شهر تهران انتخاب و براساس پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث ( بری فیلد و روث، ١۹۵١) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ؛ گلدبرگ، ١۹۷۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF؛ ۱٩٩٨) ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که معلمان دانش آموزان كم توان هوشي نسبت به معلمان ...

هدف از این مطالعه، انجام سنجش کمی روابط میان انگیزش شغلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی در کارمندان بانک است و به منظور تعیین این است که تا چه حد، متغیرهای انگیزش شغلی و رضایت شغلی در کارمندان بانک، عملکرد شغلی آنان را پیشبینی می کنند. روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان بانک های شهر نهاوند می باشد که تعداد آنها 228 نفر n=228 و در 26 شعبه بانک در شهر نهاوند مشغول به کار هستند. ابزار گردآوری داده ها شامل پ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی آموزگاران صورت گرفته است.روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه آموزگاران93 می باشد. به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه گیری - مقطع ابتدایی شهر بروجرد در سال تحصیلی 92تصادفی-خوشه ای و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها( شامل پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل ( 2008 ) و پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث ( 1951با کاربرد آزمون های توصیفی و اس ...

این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و اثرخودکارآمدی دربین کارکنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری ، کلیه کارکنان خط تولید فرش غرب بوده که تعداد 55 نفراز آنها بهروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر و رضایت شغلی مینه سوتا و مقیاس خودکارآمدی عمومی استفاده شد . جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و تحلیل ر ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی دبیران راهنمایی دخترانه منطقه 13 تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران راهنمایی دخترانه منطقه 13 تهران به تعداد 400 نفر که در سال 1391- 1392 مشغول به کار بوده اند تشکیل می دهد. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری به صورت خوشهای-تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی مهناز نعمتی (1384) وپرسشنامه رضایت شغلی JDI (1999) که پا ...

امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان نگریسته می شود و مدیران بخوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشد. مهمترین عواملی که نقش بسزایی در منابع انسانی سازمان دارد رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است . لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی : اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه است . بنابر این روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان اداره مذکور را شامل ...

این تحقیق به منظور "بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان وزارت آموزش و پرورش" انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به روش مقطعی می باشد. به همین منظور کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند. نمونه مورد نیاز از طریق مراجعه به جدول نمونه مورگان، 317 نفر برآورد شد و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای منظم، جامعه آماری در سطوح پست های سازمانی انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسش نامه و نمره گذاری آن ها، ابتدا داده های نمون ...

در این پژوهش رابطه ی احساس تنهایی با احساس به زیستی کارکنان سازمان بهزیستی استان سمنان مورد بررسی و دو گروه مددکار و غیرمددکار از لحاظ احساس تنهایی( محرومیت عاطفی در محیط کار، حمایت اجتماعی از همکاران، پیوندجویی با همکاران و اعتماد به همکاران) و احساس به زیستی ( استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی ) مقایسه شدند. 67 مددکار و 67 غیرمدکار بر اساس ویژگی های دموگرافیک( سن ، جنس، تحصیلات و سابقه کاری) همتاسازی گردیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ی احساس تنهایی د ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران است و به دنبال پاسخ به سئوالات زیر است: - رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران به چه میزان است؟ - عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان این مرکز کدامند؟ ابزار سنجش اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و روش مورد استفاده پیمایشی می باشد که دارای رویکرد توصیفی و نگرش سنجی است. پرسشنامه در بین 226 نفر از کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران اجرا شده است. نتایج مطالعه نشان داد میزان رضایت شغلی کارکنان صدا و ...