عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 924

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم از بیماری‌های مهم گندم در اکثر نقاط جهان از جمله ایران است. به منظور شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی در سالهای زراعی 85 - 1386و86- 1387 از مزارع گندم مناطق مختلف استان نمونه برداری بعمل آمد. از کشت قطعات حد فاصل نسج‌های آلوده و سالم طوقه و ریشه روی محیط کشت PDA قارچ های Phoma sp, Periconia circinata , F.solani , Fusarium oxysporum, Trichoderma viride, Gliocladoum viride , Coniothyrium cerealis, Bipolaris sorkini ...

جوانه زنی بذر، ظهور گیاهچه و استقرار گیاه جنبه های مهمی از تولید محصولات زراعی هستند. نوزده نمونه توده بذر کلزا (Brassica spp.) که در سال زراعی 86-1385 تولید شده بودند، از کشاورزان مختلف استانهای خراسان رضوی و شمالی برای ارزیابی کیفیت بذر، بنیه و سبز شدن در مزرعه تهیه شدند. آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون فرسودگی کنترل شده (CD test) و سبز شدن در مزرعه برای تمام توده های بذر برای تشخیص بنیه و قابلیت جوانه زنی آنها انجام گرفت. سپس 6 مزرعه از خراسان شمالی به منظور ارزیابی عملکر ...

ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus)، یکی از اعضاء جنس پوتی ویروس بوده و باعث کاهش قابل توجهی در کدوئیان در مناطق مختلف جهان می شود. ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) باعث ایجاد موزائیک رگبرگ روشنی در خربزه می شود و عضو جنس کوموویروس است. به منظور تعیین شناسایی ویروس موزائیک زرد کدو و ویروس موزائیک کدو در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در تابستان و پائیز 1388 و 1389، نمونه های مشکوک به آلودگی از مزارع مختلف استان جمع آوری و به آزمایشگاه منتق ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 106 نفراز مدیران عامل، مدیران بازاریاب، مدیران مالی و یا مسئولین بخش‌های ورزشی 54 شرکت بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی (خصوصی و دولتی) استان خراسان شمالی که توانایی حمایت ورزشی را داشتند بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود که در مجموع پرسشنامه 84 آزمودنی (79 درصد جامعه) درتحقیق مورد استفاده قرار گرفت. ابزار ج ...

به منظور تحلیل واحدهای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آن با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و شرایط فیزیوگرافی، مساحت تقریبی220 هکتار از جنگل‌های حفاظت شده جوزک-درکش در استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. شمار 55 قطعه نمونه با روش نمونه‌برداری تصادفی - سیستماتیک و با سطح نمونه 400 مترمربع (20*20 متر) برای برآورد درصد پوشش درختی و درختچه‌ای و 9 میکروپلات 2*2 متری برای ثبت پوشش علفی و زادآوری بکار گرفته شد. در هر قطعه نمونه، درصد تاج پوشش گونه‌ها به همراه خصوصیات توپوگرافی (جهت، ش ...

ویروس موزاییک هندوانه (WMV) متعلق به جنس Potyvirusاز خانواده Potyviridaeو ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) متعلق به جنس Tobamovirus از خانواده Virgaviridae است. به منظور شناسایی WMV و CGMMV طی سالهای 1388-1389، از نمونه‌های برگی مشکوک به آلودگی این ویروسها در مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه‌های خیار استان‌های خراسان رضوی و شمالی نمونه‌برداری صورت گرفت. عصاره برخی از نمونههایی که در آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA مثبت ارزیابی شده بودند بر روی گیاهان محک مربوط به هر ویروس مایه‌زنی ...

تجدید حیات در جنگل ها از مهمترین اولویت های مدیریت جنگل به شمار می رود. بررسی تجدید حیات درختان بلوط می تواند به مدیریت بهتر این توده های جنگلی منتهی شود به دلیل وجود جنگل های طبیعی و انبوه بلند مازو در خراسان شمالی، تعیین بهترین سطح حفره برای تجدید حیات این گونه اهمیت خاصی دارد. به منظور پیدا کردن رابطه ای بین تجدید حیات بلند مازو با اندازه و شکل حفرات مستقر شده در این جنگل ها تعداد 60 حفره (30 حفره در منطقه ی متراکم و 30 حفره در منطقه نیمه متراکم) در منطقه جنگلی درکش خراسا ...

صنعت تولید مبلمان چوبی درجهان به سرعت درحال رشد است و جزء جدایی‌ناپذیر طراحی داخلی به‌شمار می‌رود. با توجه به مزیت‌های بالای اقتصادی در تولید ارزش‌افزوده و اشتغالزایی به‌عنوان صنعتی پُرتوان و پویا مطرح است. در این راستا، صنعت مبلمان از دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از مصادیق صنایع زودبازده از سوی نهادهای اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد به کشورها پیشنهاد شده است. انجام مطالعات مکان‌یابیِ صحیح و مناسب، علاوه بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محیط‌زیستی ...

سیر جرایم در جامعه روند پر شتابی به خود گرفته و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه ضروری است. از جمله این جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده، شرارت می باشد. در برخورد با شرارت اولین اقدام متوجه پلیس می شود. در این تحقیق بررسی شده است که آیا پلیس خراسان شمالی از طریق برخورد با شرارت در سال های 1385 تا 1389 توانسته است از بسیاری نابهنجاری های دیگر که در آینده بروز خواهند کرد، پیشگیری نموده و امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد. هدف از بررسی موضوع ...