عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این کار پژوهشی ، پریمیفوس متیل نشاندار شده با کربن- 14، که اکتیویته ویژه آن ‏‎qci/mg‎‏ 53/39 بود ، با پریمیفوس متیل خالص به نسبت ‏‎mg/kg‎‏ 8/88 مخلوط و به عنوان سم حشره کش بر روی گندم انباری بکار برده شد . بذرها پس از تیمار ، در شرایط آب و هوایی کرج در گستره دمایی 5 تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 380 روز درون ظرفهای شیشه ای در بسته نگهداری شدند . باقیمانده های سطحی و نفوذ یافته قابل استخراج این حشره کش ، در بازه های زمانی معین اندازه گیری شد (3) . باقیمانده پریمیفوس متیل نشان ...

در این تحقیق اثرات جانبی 7 حشره‌کش که در حال حاضر روی آفت پسیل پسته مصرف میشوند و یا برای استفاده علیه این آفت پیشنهاد شده‌اند روی زنبور پارازیتوئید Psyllaphagus pistaciae F. آزمایش و بررسی شدند. بررسیهای این تحقیق در شرایط باغ و آزمایشگاه با استفاده از روشهای استاندارد و شناخته شده انجام گرفته است . بر اساس نتایج بدست آمده سموم کنسالت و کاسکید در شرایط باغ و آزمایشگاه کمترین تلفات و سم مارشال بیشترین تلفات (رتبه 4 خطرناک ) روی زنبور ذکر شده داشته است . بهمین ترتیب اثر سموم د ...

از آنجائیکه فنیتروتیون یکی از حشره‌کشهایی است که برای مبارزه با ملخ در مزارع و مراتع توصیه شده و به دو روش اگزوست و مه‌پاشی بکار برده میشود و طبق اظهارات بعمل آمده "سم درحین سمپاشی به غلیان می‌افتد" و با توجه به اینکه سم در دمای 130-140 درجه سانتیگراد تجزیه میگردد ...

به منظور بررسی امکان اختلاط محلولپاشی کودهای ریز منفذی با سموم آفت‌کش علف‌کش و تعیین اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستی توام کودهای ریز منفذی و سموم بر روی عملکرد، جمعیت سن گندم، علف‌های هرز پهن‌برگ و علف‌های نازک برگ ، فنی‌سازی دانه گندم و در نهایت ارتقا سلامتی جامعه آزمایش در 2 فاز -1 محلولپاشی عناصر ریزمنفذی و علف‌کش (10 تیمار) -2 محلولپاشی عناصر ریز منفذی و آفت‌کش (9 تیمار) هر کدام با 3 تکرار بصورت بلوکهای کامل تصادفی بر روی گندم دیم رقم سوداری از سال 1379 در ایستگاه تحقیقاتی ...

این طرح با دو روش تحقیق الف ) اجرای طرح با استفاده از قفسهای توری در شرایط مزرعه و ب ) اجرای آزمایش بدون استفاده از قفس ، از سال 1379 در ایستگاه هاشم آباد شروع و به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت . در روش الف )، تاخیر در آماده‌سازی قفسها از طرف پیمانکار، باعث از دست رفتن دو تیمار زمانهای 80 و 100 روز پس از کشات ، از سه تمیار (زمان سوم 120 روز پس از کاشت ) مورد نظر جهت آلوده‌سازی مصنوعی داخل قفسها و نیز آلودگی شدید بوته‌ها به این آفت گردید. در این شرایط با اجرای طرح در تیمار سوم، ...

سوسری آلمانی Blattella germanica از مهمترین آفات گانگی بوده که در انتقال عوامل بیماریزای مختلف از قبیل باکتریها، تک یاخته ها و نماندها نقش عمده ای بعهده دارد. روشهای کنترل این آفت اغلب شامل بکارگیری حشره کشهای ایقایی می باشد. متاسفانه مصرف گسترده حشره کش ها باعث گردی که مقاومت سوسریها نسبت به حشره کشها مختلف متعلق به چهار گروه اصلی آفت کشها ( فسفره، کلره، کاربامات و پیروئیدها) گسترش یافته و یا در حال گسترش باشد. به منظور تعیین سطح حساسیت سوسری آلمانی جمع آوری شده از اماکن مخت ...
نمایه ها:
حشرات | 

از گونه‌های آنوفیلی در نقاط مختلف استان فقط آنوفل سوپرپیکتوس گونه غالب مالاریا انتشار دارد. زیستگاههای این گونه در شالیزارها، سوراخ درختان، اماکن داخلی و خارجی می‌باشد. در این بررسی گونه مذکور بعنوان ناقل برون‌زی و درون‌زی شناخته شد. بمنظور ارزشیابی سطح حساسیت به حشره‌کش‌های د.د.ت 6 درصد، مالایتون 5 درصد و لمبداسی هالوترین تست حساسیت با بالغ آنوفل سوپرپیکتوس در سطح استان با کاربرد دوز تشخیصی در بهار و تابستان 1378 انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که گونه مذکور نسبت به این حشره‌ ...

انتخاب بهترین حشره‌کش از نظر تاثیر و دوام سم طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و 6 تیمار بشرح زیر انجام شد پریمیکارپ دی جی ز دلتامترین + هیپتونوفوس پی‌متروزین ، ایمیداکلرپرید ز پریمکارپ پودر و قابل و شاهد بدون سمپاشی آماربرداری‌ها بفاصله 1 - 3 - 7 - 14 روز بعد از سمپاشی با استفاده از فرمول هندرسون و تیلتون درصد تاثیر سموم نسبت به شاهد مشخص شد نتیجه دو ساله نشان می‌دهد که با اطمینان 95 درصد بی‌متروزین و ایمیداکلوپرید در گروه اول و پریمیکارپ گرانول و پریمکارب و تابل در ...

جهت مقایسه اثر 4 حشره‌کش فنیتروتیون،(پریموفوس متیل امولسیون 50 درصد) اکتلیک به میزان دو لیتر در هکتار،(دکامترین‌امولسیون 3/5 درصد) دسیس به میزان 3 درصد لیتر در هکتار و(اتوفن پروکس امولسیون 20 درصد)، تریون به میزان 5 درصد لیتر در هکتار با شاهد بدون سمپاشی در دو مرحله آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی و در دو مزرعه علیه سن مادر و پوره سن به تفکیک در سال 1374 سمپاشی صورت گرفت و در هر مزرعه پس از سه بار آماربرداری از سن‌های موجود در هر کرت ، تجزیه و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن ...
نمایه ها:
گندم | 
مزرعه | 
دیم |