عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1752

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه های آلترناریا بخش مهمی از فلور قارچی موجود در محیط هستند که در همه جا بویژه در هوا، خاک، آب و ترکیبات آلی در حال فساد یافت می شوند. این قارچ ها به عنوان یکی از شایع ترین عوامل ایجاد کننده آلرژی در انسان مطرح بوده و ارتباط نزدیکی با ایجاد آسم و انواع دیگر ازدیاد حساسیت در انسان دارند. از مهمترین آلرژن های آلترناریا پروتئینی به نام Alt a1 است که عمدتا توسط آلترناریا آلترناتا تولید میشود. در تحقیق حاضر، توالی ژن Alt a1 با هدف بررسی میزان همولوژی ژن مذکور و ارتباط اجدادی 48 ...
نمایه ها:
ژن | 
- | 
هوا | 

این پ‍ژوهش، با تکیه بر نقش اینترنت، در حوزه تبلیغات گردشگری شهر تهران به بررسی وضعیت جذب گردشگر و اثربخشی تبلیغات گردشگری از دیدگاه کارشناسان تبلیغات گردشگری شهر تهران پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی، استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، شامل 400 نفر از کارشناسان تبلیغات گردشگری شهر تهران می باشد، که در واحدها و بخش های تبلیغات گردشگری شهر تهران مشغول بکار می باشند و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. مهمترین نتایج پژوهش حاضر عبار ...

عدم توجه به فرسودگی شهری منجر به گسترش بی رویه شهر به بیرون و تهی شدن آن از درون می گردد. شهر از درون تهی،محل اسکان مهاجرین تازه وارد،فقر،محرومیت و آسیب های اجتماعی می شود.توسعه نااندیشیده شهر تهران منجربه بی توجهی به بافت های مرکزی شهر گشته است . جریان مهاجرت های روستایی و حاشیه شهری با قدرت خرید پایین به سوی محلات مرکزی بر بسط و گسترش فرسودگی افزوده است . در این راستا پژوهش حاضر سعی درشناسایی عواملی چون، توسعه فضایی(کالبدی،اجتماعی- فرهنگی) در سطح کلان شهر تهران و تاثیرجریان ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان سرانه موجود فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. این پژوهش از نوع توصيفي و به شكل ميداني به اجرا در آمده است و در دسته‌بندي تحقيقات بر حسب هدف، در دسته تحقيقات كاربردي جاي مي‌گيرد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را تمامی فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران (مناطق نوزده‌گانه) تشکیل می‌دهد. ابزار اندازه‌گیری، شامل جداول و چک لیست‌هایی است که محقق برای استخراج و ثبت داده‌ها از منابع موجود در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ا ...

با توجه به اینکه پدیده فشار عصبی به عنوان یک واقعیت قرن حاضر بر سلامت جسمی و روانی فرد و همچنین نحوه عملکرد او در زندگی و محل اشتغال و نیز بر رشد، بقاء و بهبود سازمان اثرات مثبت و منفی کوتاه مدت بسیاری را دارد، از این رو شناخت دقیق و به موقع عوامل استرسزا و آمادگی در پیشگیری و مقابله با آن از جمله وظایف اساسی افراد و سازمانهای پویا میباشد؛ زیرا کوتاهی در رسیدگی به عوامل استرسزا میتواند به توان نیروی انسانی در سازمان لطمه فراوانی وارد نماید و پیامدهای زیادی به همراه آورد، لذا ...

تحقیق حاضر با هدف مقایسه شاخص های آمادگی جسمانی آتش نشان های شهر تهران با آتش نشان های جهان انجام شد. بدین منظور از بین 3000 نفر نیروهای امداد (آتش نشان) شهر تهران تعداد50 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابتدا آزمون هوازی و سپس فاکتورهای مهارتی عملیاتی به ترتیب، آزمون کشیدن دسته لوله های آتش نشانی با وزن 56 کیلوگرم، آزمون صعود از نردبان، آزمون حمل مصدوم، آزمون ورود اضطراری با استفاده از پتک، آزمون پیشروی با لوله آب آتش نشانی انجام شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استن ...

تهران در بستر جغرافیایی خود با مشکلات بسیاری در زمینه تمرکز گرایی روبرو می باشد، بر اساس شاخص های تمرکز ، 21/16 درصد جمیعت ، 2/52 سپرده های بانکی ، 34 درصد محصول ناخالص داخلی، 75/26 درصد بخش صنعت، 15 درصد صنایع و معادن، 4/33 درصد خدمات عمومی و 67/11 درصد مراکز آموزش عالی کشور را در خود متمرکز کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، تمرکز زدایی آموزش عالی از شهر تهران، تا حدی می تواند بر ساماندهی فضاهای شهری تاثیر مثبت داشته باشد. جمیعت دانشجویی شهر تهران در سال 91، 509999 ن ...

برنامه‌ریزی به منظور توزیع و ساماندهی مطلوب جمعیت و فعالیت در سطح کشور امری ضروری می باشد. در این پژوهش با مطالعه تجارب خارجی و داخلی پیرامون آمایش سرزمین سعی شده است. سیاست‌های اتخاذ شده در جهت رسیدن به مطلوب‌ترین توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین ارائه گردد. بررسی تجربیات فوق بیانگر این است که توسعه شهرهای کوچک و میانی، کنترل مهاجرت‌ها، تمرکززدایی صنعتی و نیز احداث شهرهای جدید از جمله سیاست‌هایی آمایشی بوده‌اند. احداث شهرهای جدید در پیرامون مجموعه‌های شهری بزرگ در اقصی نق ...

شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون بیشترین ناهنجاری‌های رفتاری هستند؛ لذا دست‌یابی به یک راهبرد کارآمد مدیریت رفتار، از جمله مهم‌ترین وظایف مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است. رابطه میان فضا و رفتار یا محیط و اجتماع، هم در علوم اجتماعی (زیبا‌یی شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مدیریت) و هم در علوم محیطی (معماری، جغرافیا و شهرسازی) به پیدایش الگوهای نظری منجر شده که در مجموع راهنمای مناسبی برای تدوین یک مدل فضا محور در مدیریت رفتار شهری است؛ درون مایه نظریه‌های فوق این است که فضا باز ...