عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری کلب (همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق دهنده) و سبکهای شناختی ویتکین (وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) و نقش آن در انتخاب رشته های تحصیلی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 80-79 بوده است. برای جمع آوری داده های مربوط به سبکهای یادگیری از پرسشنامه سبک یادگیری کلب ‏‎LIS‎‏ و برای داده های مربوط به سبکهای شناختی از آزمون شکلهای گروهی نه ...

یکی از مهمترین، موثرترین و گسترده ترین سازمانهای مختلف اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو جامعه به عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور است. این سازمان دستگاهی است که الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است و از دیرباز نقش سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است. آموزش و پرورش از بنیادی ترین سازمانها جهت ارتقا سطح کمی و کیفی رشد و توسعه جوامع میباشد. میتوان گفت نقش و رسالت سازمانهای آموزش و پرورش در دنیای امروز تا آن اندا ...

ازمایش برش مستقیم علیرغم بعضی کاستیها هنوز رایج ترین آزمایش جهت تعیین پارامترهای برشی خاک در آزمایشگاههای مکانیک خاک است. از آنجا که در اکثر آزمایشگاههای کشور دستگاه برش مستقیم موجود نیست ،آزمایش با دستگاههای برش کوچک انجام می شود.در این حالت بعلت تغییر دانه بندی خاک و بویژه افزایش درصد ریز دانه در اثر اصلاح دانه بندی ، پارامترهای مقاومت برشی حاصل از آزمایش اختلاف قابل ملاحظه ای با مقادیر واقعی پیدا می کنند و این خطا تابعی از عوامل مختلف از جمله تراکم نسبی و سرعت آزمایش می با ...

کتابخانه های مورد پژوهش در مجموع از 9 نوع منبع پزشکی الکترونیکی برخوردارند که بیشترین درصد برخورداری از منابع مذکور مربوط به پایگاههای اطلاعاتی دیسک نوری با 5/96 درصد و کمترین درصد برخورداری مربوط به چند رسانه ایها با 4/41 درصد می باشد.الویت استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی با توجه به میانگین امتیازات به دست آمده به ترتیب عبارت است از اینترنت ، پایگاههای اطلاعاتی دیسک نوری ، شبکه های اطلاع رسانی داخلی ، مجلات الکترونیکی ، پایگاههای اطلاعاتی پیوسته ، دیسکهای آموزشی و دیسکهای ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در رواج فعالیت های آموزشی نسبت به فعالتی های پژوهشی در دانشگاهها، از نظر اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی تهران صورت گرفته است. اهداف عمده این تحقیق عبارتند از:1- شناسائی عوامل موثر در رواج فعالیت های آموزشی نسبت به فعالیت های پژوهشی در دانشگاهها.2- ارائه پیشنهادهائی به مسئولین و تصمیم گیرندگان مسائل آموزش عالی جهت بهبود وضعیت پژوهش در دانشگاهها.به منظور دستیابی به اهداف کلی بالا، سوالهای ویژه ای طراحی و بیان شده ان ...
نمایه ها:
آموزش | 
تحقیق | 
تهران | 

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که با هدف تعیین برخی عوامل مرتبط با نحوه رعایت رژیم دارویی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب انجام گردید. بدین منظور 150 بمیار مبتلا به بیماری کرونری قلب از طریق نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان یکی از درمانگاههای قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه برای کسب اطلاعات دموگرافیک، عوارض جانبی دارو، وضعیت جسمانی، شناخت و خودگزارشی بیمار از رعایت رژیم دارویی؛ پ ...

رساله حاضر با طرح سوالاتی درخصوص اینکه هویت چیست و در ربط با محیط های انسان ساخت چه مفهوم و تعبیری دارد؟ هویت به کدام نیاز از نیازهای انسان پاسخ می دهد؟ کدام عوامل در ایجاد هویت محیط های شهری دخالت داشته و فرآیندها و سازوکارهای ایجاد آن چگونه است؟ و بالاخره چه ملاک ها و معیارهایی برای ارزیابی هویت محیط های شهری وجوددارد؟ آغاز گردید. در همین راستا مهمترین اهداف این تحقیق دستیابی به تعریف مشخصی از مفهوم هویت در زمینه فرهنگ خودی، تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی و همچنین شناسایی ...
نمایه ها:
تهران | 
هویت | 

هدف این مطالعه دستیابی به سبکهای شناختی دانش آموزان، اضطراب ریاضی و شناخت رابطه آنها با عملکرد ریاضی بوده است. سیصد و چهل و یک نفر از دانش آموزان پسر اول دبیرستان در منطقه هفت تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ...

در این تحقیق هدف بررسی و مقایسه عملکرد حافظه بینایی-کلامی و ظرفیت حافظه فعال دانش آموزان استعداد درخشان و دانش آموزان عادی سال اول دبیرستان شهر تهران بود که به این منظور 120 دانش آموزان دختر و پسر کلاسهای اول دبیرستانهای استعداد درخشان و عادی انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از جنسیت ، در حافظه بینایی عملکرد دانش آموزان پسر در حافظه کلامی دانش آًموزان دختر و در حافظه فعال عملکرد دانش آموزان پسر استعداد درخشان و دانش آموزان دختر مدارس عادی در حد مطلوب بوده است. در ک ...