عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19034

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های نخود زراعی تحت شرایط عدم تنش وتنش رطوبتی در سنندج، 20 ژنوتیپ نخود (تیپ‌های دسی و کابلی) جهت شناسایی مطلوب‌ترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد و سایر صفات زراعی، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1392-1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر بیشتر صفات در هر دو شرایط رطوبتی تفاوت معنی‌داری دارند. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در شرایط تنش رطوبتی ژنوتیپ‌های ...

گیاه گل راعی مهم‌ترین گونه جنس Hypericum می‌باشد و به دلیل تاثیر مثبت و شناخته شده‌ای که در درمان افسردگی دارد، یکی از مهمترین گیاهان دارویی در سطح جهان به شمار می‌رود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد جداگانه و تلفیقی کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمی و کیفی گل راعی (Hypericum perforatum)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرده شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. فاکتور اصلی سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل سه سطح ش ...

این آزمایش در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی S1 = بدون قطع آبیاری S2 = قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (ساقه دهی) و S3 = قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (خوشه دهی) و فاکتور فرعی نیز شامل محلول پاشی درچهار سطح: F1 = بدون محلول پاشی، F2 = محلول پاشی با سولفات منگنز، F3 = محلول پاشی با سولفات روی و F4 = محلول پاشی با سولفات منگنز ...

در شکل دهی گرم در طول فرایند و پس از اتمام آن ریزساختار قطعه بشدت تغییر میکند و این تغییرات روی خواص مکانیکی قطعه کار تاثیر میگذارد بهمین جهت برای طراحی بهینه ماشین و ابزار تولید در نظر گرفتن تغییرات ریزساختار اهمیت بسیاری دارد هدف از این مقاله ارایه یک فرمولبندی نموی برای مدلسازی تغییرات ریزساختار در طول فرایند شکل دهی و پیش بینی تنش سیلان در طول فرایند می باشد دراین مقاله تغییرات چگالی نابجایی در اثر بازیابی دینامیکی تبلور مجدد دینامیکی و کارسختی در هر مرحله محاسبه شده و با ...

خشکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزنده می‌باشد که روی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان اثر می‌گذارد. هر سال، آن به تولیدات کشاورزی آسیب می‌رساند. بتا- آمینوبوتیریک اسید به تازگی برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی، تنش شوری و تنش گرمایی به کار برده شده است. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی اثر بتا- آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی (طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک تنه، قطر تنه و وزن خشک کل)، محتو ...

چکیده شوری خاک و آب زراعی عواملی هستند که مانع جوانه‌زنی مناسب و حصول عملکرد‌ کافی در گیاهان زراعی می?شوند. بر اساس گزارش FAO، در مناطق شور، کاهش عملکرد محصولات زراعی به مقدار 10 تا 60 درصد مشاهده می?شود. ازسویی، بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و افزایش ‌مقاومت بذور نسبت به تنش‌های محیطی نظیر شوری، می‌تواند تأثیر زیادی بر مقدار عملکرد و کیفیت تولید داشته باشد. پرایمینگ، یکی از روش?های فیزیولوژیک مورد استفاده به منظور بهبود شاخص‌های جوانه?زنی و افزایش مقاومت گیاهچه به تنش‌های زنده و ...
نمایه ها:

بویلرها یکی از بخش‌های مهم نیروگا‌ه‌ها به‌شمار می‌آیند که وظیفه تبدیل مایع (آب) زیر اشباع به بخار فوق اشباع را دارند. یکی از بخش‌های مهم بویلر محفظه احتراق آن است که شامل دیواره‌های حاوی لوله‌های آب و مشعل‌ها می‌باشد. در این رساله به بررسی عددی محفظه احتراق بویلر نیروگاه‌ شهید منتظری اصفهان پرداخته شده و با بدست آوردن پروفیل شار حرارتی رسیده به دیواره‌ها،‌‌‌ تنش حرارتی ناشی از این شار و تأثیر پارامتر افزایش ضخامت لوله‌ها در مقدار این تنش محاسبه شده است. برای این هدف و رسیدن ب ...

به منظور بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی و کاربرد اسید سالسیلیک بر خصوصیات مرفوفیزیولوژی، بیوشیمیایی و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) ، آزمایشی طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 در شرایط کنترل شده و مزرعه اجرا شد. آزمایش در شرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و در سال اول اثر سرما (عدم تنشC1=، تنش سرماC2=) بر هیبریدهای ذرت (سینگل کراس 704 (Sc704)، سینگل کراس 400 (Sc400) و سینگل کراس 260 (Sc260)) و در سال دوم اثر سرما (مشابه تیما ...
نمایه ها:
ذرت | 
تنش | 

چکیده به منظور بررسی اثرات کاربرد سوپرجاذب و کود دامی بر شاخص های رشد و کارآیی مصرف آب در گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط تنش خشکی، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار بصورت گلدانی اجرا گردید. عامل تنش خشکی در سه سطح ۹۵ درصد ظرفیت زراعی (شاهد) ((W۱، ۶۵ درصد ظرفیت زراعی (تنش ملایم) (W۲) و ۴۵ درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید) (W۳) به عنوان فاکتور اصلی و عامل کود دامی در دو سطح عدم مصرف (F۱) و مصرف کود دامی (F۲) و عامل سوپرجاذب در سه سطح عدم ...
نمایه ها: