عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1213

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط عمودی بین محتوای کتاب های درسی ریاضی پایه های سوم با چهارم وپایه های پنجم با چهارم دوره ابتدایی است. موارد مورد نظر در تحقیق ،موضوعات اصلی می باشد که در کتاب های ریاضیات ابتدایی ارائه شده است. این تحقیق با روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجام گردیده است که جهت بررسی و مقایسه مفاهیم از جدول هدف – محتوا استفاده شده است، جامعه این تحقیق مجموعه کتاب های درسی ریاضی پایه های سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی بود که وزارت آموزش و پرورش در سال 1387 چاپ کرد ...

شبکه های استانی در سالهای گذشته برای تقویت وحدت، اطلاع رسانی و تعامل بیشتر مردم و مسئولان با حفظ ویژگیهای بومی هر منطقه راه اندازی شدند. اما مسئله مهم، توجه به توسعه همزمان کمی و کیفی این شبکه هاست. با توجه به اینکه اطلاع رسانی از کارکردهای اساسی وسایل ارتباط جمعی است و با عنایت به اهمیت استان اصفهان در کشور، این پژوهش به آسیب شناسی خبر سیمای اصفهان از نظر ساختار و محتوا پرداخته است تا با شناخت نقاط ضعف و کاستیهای صدا و سیمای مرکز اصفهان در عرصه اطلاع رسانی، هم مدیران را برای ...

پژوهش حاضر به منظور تحلیل محتوای داستان های گروه سنی الف از نظر میزان توجه به مفاهیم اخلاقی، ناشران برگزیده از سال 1388-1378 انجام شده است . جامعه آماری کلیه کتاب های داستان گروه سنی الف، ناشران برگزیده از سال 1388-1378 در نظر گرفته شده است که برابر با 300 عنوان کتاب می باشد که از این تعداد 169 کتاب داستان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی از نوع تحلیل محتوا ، کتاب های داستان گروه ...

این پژوهش که با عنوان « بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سال سوم ابتدایی بر اساس اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه صاحب نظران و دبیران شهر ارومیه در سال تحصیلی 89-88 »انجام گرفته است، هدف زیر را مورد نظر داشته است : «بررسی و شناخت میزان به کار گیری اصول انتخاب و سازماندهی محتوا در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سال سوم ابتدایی».روش این تحقیق ،زمینه یابی است ،جامعه آماری آن کلیه دبیران درس مربوطه در همان پایه سوم ابتدایی در شهر ارومیه و صاحب نظران در شهر ا ...

هدف از این پژوهش بررسی محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی با توجه به فرایند تفکر اکتشافی برونر است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل‌ محتوا استفاده گردید. جامعه‌ی آماری‌ کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی (اول، دوم و سوم) سال تحصیلی 89-1388 بود که محتوای آن در قالب 305 مفهوم با توجه به 18 مولفه‌ی استخراج شده از نظریات برونر، مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌‌ها «فهرست وارسی تحلیل محتوا» (برگرفته از 18 مولفه برونر) بود، که ...

رویکرد پژوهش محور در این پژوهش به معنی تقویت روحیه ی کنجکاوی،پرسشگری ،حل مسئله ،تفکر خلاق وتفکر انتقادی می باشد که دانش آموز را درحل مسئله واکتشاف یاری می دهد. در این پژوهش مولفه های رویکرد پژوهش محور عبارتند ازحل مسئله ،تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،کنجکاوی ،یادگیری مشارکتی ،تحمل شکست و پذیرش ابهامات ،ارتباط دانش آموز با محتوا ،ارتباط عمودی و افقی محتوا (تلفیق).با توجه به اهمیت کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ایران ،به تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ی راهنمایی براساس مولفه ه ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای چند رسانه های آموزشی بر اساس اهداف آموزشی و اصول انتخاب و سازماندهی محتوا طرح ریزی شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه چند رسانه های آموزشی درس علوم پایه سوم راهنمایی در سال 90 -91 است و نمونه آماری به دلیل محدود و اندک بودن چند رسانه ای ها کلیه جامعه آماری می باشد که شامل نرم افزارهای تولید شده توسط شرکت های لوح ودانش ، فراست ، البرز و لوح وقلم می باشد. ابزار اندازه گیری پ ...

ساختار این پژوهش که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی پذیرفته شده است به یکی از اعضای خانواده «ارتباطات جمعی» یعنی «رمان» تعلق دارد. موضوع این پژوهش«تحلیل محتوای ارتباطات غیرکلامی شخصیت های برگزیده رمان های سیمین دانشور ( سووشون – جزیره سرگردانی – ساربان سرگردان) از قبل تا بعد از انقلاب اسلامی» مي باشد؛ که با تکیه بر روش تحلیل محتوا و کاربرد آن در رمان با هدف اصلی کشف مقوله های ارتباطات غیرکلامی ( حرکات بدنی ، رفتارها و ...) شخصیت های داستاني در ر ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزشی خلاقیت پلسک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 3 جلد کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389 می‌باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. در این تحقیق به منظور اعتبار یابی و روایی صوری از دیدگاه های صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شده است و جهت پایایی با توجه به پایایی هولستی ، ضریب توافق بین کد گذار ...