عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ابران به واسطه نبود سیستم مالیات گیری کارا، تامین مالی دولت از طریق مالیات گیری غالبا با مشکل مواجه بوده است از این رو دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می نموده است. سیاست استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت باعث می شود تا حجم پول و نقدینگی افزایش یابد و این امر تورم و کاهش ارزش پول را بدنبال داشته است از جمله آثار اقتصادی اجرای این سیاست مالیات تورمی می باشد. مالیات تورمی به مانند مالیات قدرت خرید مصرف کنند گان را کاهش می دهدو از این جهت می تواند بر س ...

از آنجا که مشروعیت دولت مبتنی بر شهروندان است بنابراین پاسخگویی عمومی هدف اصلی و نهایی دولت ها می باشد. هدف از این پژوهش، مقایسه پاسخگویی عمومی بانک های دولتی و بانک های خصوصی از منظر مشتریان آنهاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه ی موضوع پژوهش، انواع و مولفه های مرتبط با پاسخگویی عمومی شناسایی شد و بر مبنای این مولفه ها، پرسشنامه ای مشتمل بر 37 مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده ...

در طی چند دهه گذشته کیفیت خدمات توجه اصلی صنعت در جهان به ویژه صنعت خدمات را به خود جلب کرده است. تامین کیفیت بالا برای خدمات ، اعتقاد به تاثیر ارزش و رضایتمندی مشتری در نهایت منتج به وفاداری مشتری خواهد شد. کیفیت خدمات در دو بخش دولتی و خصوصی به علت تفاوت های متعدد می تواند بسیار متمایز باشد و مهم ترین عامل در رضایت مشتریان است.با توجه به گسترش روز افزون اهمیت خدمات و سرعت افزایش بانک های خصوصی در کشور و عدم وجود شاخص های عینی تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از خدمات بانکی، در ...

تولیدات یک کشور حاصل تلاش و عملکرد بنگاه‌هایی است که مشغول به فعالیت هستند، همین‌طور بخش صنعت به عنوان زیر مجموعه‌ای از اقتصاد، می‌تواند ابعاد مختلف توسعه در کشور را در پی داشته باشد. حال بنگاه‌هایی که در بخش صنعت وجود دارند می‌توانند با به کارگیری سرمایه و نیروی کار در جامعه باعث ایجاد اشتغال و تولید در جامعه شوند، ولی باید توجه داشت که این هدف تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که این بنگاه‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به خاطر وجود بعضی مشکلات مجبور به ترک صنعت نشوند. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد انجام شد. روش انجام این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و صاحبان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد بودند که تعداد آنها در زمان انجام پژوهش برابر با 91 نفر بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که بین افراد نمونه توزیع و در نهایت تعداد 80 پرسشنامه سالم تحویل محقق شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، مشکلات و موانع این باشگاه‌ها در 4 ...

سالیانه پروژه‌های فراوانی در کلان شهرهای کشور به اجرا در می‌آیند که حجم بالایی از اعتبارات بودجه‌ای کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ با این حال هرساله شاهد پروژه‌هایی هستیم که علیرغم نیاز شدید جامعه شهری سهم کافی از بودجه شهری به آنها تخصیص نمی‌یابد، یا آنکه زمان بهره‌برداری از آنها با تاخیر فراوان مواجه می‌شود. تعداد زیاد پروژه‌های نیمه تمام و تاخیری در سطح کلان شهرها، باعث ایجاد رکود و افزایش تورم در اقتصاد ملی می‌گردد. علاوه بر کمبود بودجه، دومین مساله عمده که پروژه‌های شهری ...

هدف از این مطالعه بررسی نقش واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی بر توسعه ورزش استان تهران در راستای تحقق ماده 88 می باشد . در این پژوهش پرسش نامه ها به دو صورت باز و بسته و به صورت محقق ساخته تهیه گردید و از بین 135 نفر جامعه آماری ( n= 135) همگی به پرسش نامه بسته پاسخ داده و همچنین 10 سوال باز بین اعضای کمیسیون استانی ماده 88 توزیع گردید که همگی به آن پاسخ دادند . پرسش نامه بسته شامل 55 سوال مبتنی بر عوامل پنچ گانه( توسعه ورزش قهرمانی – توسعه ورزش همگانی – کاهش تصدی گری ...

هدف از این تحقیق، مقایسه کیفیت خدمات ادراک شده، رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان در مجموعه‌های ورزشی دولتی و خصوصی بود. به این منظور پژوهشگر به جمع‌آوری ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های اطلاع‌رسانی و تدوین ادبیات موضوعی پژوهش پرداخت. در این پژوهش از پرسش‌نامه‌هایی که کو (2004)، تو (2004)، آلن و مایر (1990) به ترتیب برای ارزیابی کیفیت خدمات، رضایت کلی و وفاداری مشتریان در صنعت ورزش طراحی کرده بودند و روایی آن‌ها تایید شده بود، استفاده شد و پایایی آنها نیز د ...

هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر با سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران و سرمایه گذاران اماکن ورزشی بود. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه مدیران و کارشناسان مربوط در ادارات ورزش وجوانان و مالکان اماکن ورزشی خصوصی استان کرمان بودند. از جامعه مدیران 45 نفر و از جامعه مالکان 34 نفر با روش تمام شماری نمونه تحقیق را تشکیل می دادند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیران و پرسشنامه کاشف(1386) برای مالکان اماکن ...