عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله‏ای که کشور ما را مورد تهدید قرار می‏دهد مهاجرت نخبگان به عنوان سرمایه‏های انسانی است. نخبگان به عنوان رکن اساسی توسعه هر کشوری می‏باشند که بدون آنها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد.عوامل متعددی بر مهاجرت و گرایش آنها تاثیرگذار است، که در تحقیقات بسیاری بدان اشاره شده است. سرمایه اجتماعی ازجمله عواملی است که می‏تواند در قالب عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت نخبگان بگنجد. از این رو شناخت رابطه سرمایه اجتماعی می‏تواند زمینه را برای حفظ نیروی انسانی کارآمد، در کشور فراهم سازد، ...

در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین "سرمایه اجتماعی" و "تسهیم دانش"، با در نظر گرفتن متغیرهای "نگرش" و "هنجارهای ذهنی"، در سازمان توسعه برق ایران پرداخته شده است. در آستانه هزاره سوم، دوران بکارگیری شیوه های سنتی مدیریت پایان می پذیرد و افقهای جدیدی در قالب سازمانهای دانش آفرین و مدیریت دانش پا به عرصه سازمان و مدیریت می گذارند؛ تسهیم دانش بعنوان یکی از اساسی ترین مولفه های مدیریت دانش نقشی کلیدی در ایجاد اینگونه سازمانها ایفا می کند. از طرفی بنظر می رسد سرمایه اجتماعی با افزای ...

این مطالعه با هدف بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان انجام شده‌است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است و درنمونه مورد مطالعه 600 نفر از زنان 20 تا 65سال شهر شیراز مورد سنجش قرار گرفتند. مبانی نظری پژوهش نیز نظریات روانشناختی، نظریات فمینیستی، نظریات جامعه شناسی بودند که در نهایت نظریه سرمایه‌های پیر بوردیو از نظریات جامعه شناسی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردید و درتحلیل داده‌ها از آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون و. ...

زنان نیمی از جمعیت فعال هر کشور را تشکیل می دهند. این نیمه جمعیتی نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای ‏هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی می باشند لذا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در تعاونی های تولیدی استان مازندران در سال 1390 می باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی و چارچوب نظری این پژوهش نظریه کنش اجتماعی پارسونز می باشد. جامعه آماری تحقیق را 1472 نفر از زنان عضو تعاونی های تولیدی تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران 305 نفر ...

سلامت روان افراد، در رشد و شکوفایی فردی و نیز توسعه و پیشرفت جامعه اهمیت غیرقابل انکاری دارد. همچنین سلامت روان با بروز آسیب‌های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتياد، خشونت و رفتارهاي بزهكارانه نیز ارتباط نزدیکی دارد، به همین دلیل بررسی وضعیت موجود و عوامل تاثیرگذار بر آن واجد اهمیت است. از طرفی اگرچه تحقیقات پیشین نشان داده که بیماری‌های جسمی و روانی و مرگ و میر توسط موقعیت طبقاتی و استانداردهای زندگی مادی، عوامل ژنتیکی و عفونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، امروزه توجهات به سمت تأثیر زمینه ...

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر وارد حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی و به‌ویژه جرم‌شناسی شده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جرم از طریق شناخت میزان قدرت پیش‌بینی متغیر سرمایه اجتماعی در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می‌باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 460 نفر (230 نفر مجرم و 230 نفر غیر مجرم) شهروندان یاسوج انجام گرفته است که واحد تحلیل در این قسمت فرد بوده است با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، همچنین روش تحقیق در این مطال ...

پیشبرد برنامه های توسعه ای در هر کشوری به داشتن پشتوانه های اجتماعی برنامه ها بستگی دارد، یعنی موفقیت همه برنامه های توسعه متاثر از ساخت فرهنگی، اجتماعی و نظام ارزشی هر نظام است. این پژوهش با هدف بررسی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در روند توسعه شهری در شهر اهر صورت گرفته است. در پژوهش حاضر ترکیبی از روش های اسنادی – تحلیلی و پیمایشی( پرسشنامه) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش براساس آمار سال 1390 و طبق فرمول کوکران350 نفر بوده است و نحوه انتخاب نمونه ها با استفاده از رو ...

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی های اجتماعی درشهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل موثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرهاضرورت یافته است .«سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از «پیش شرطهای لازم برای امنیت شهری»، دارای عناصری چون مشارکت اجتماعی ,اعتماد اجتماعی وتعامل اجتماعی، است که میزان هر یک از این مولفه ها در نواحی مختلف شهر ها متفاوت است.تحقیق حاضر به بررسی افتراق مکانی - فضایی تاثیرات سرمایه اجتماعی براحساس امنیت شهروندان درنواحی شهر بابلسر پرداخته است. جامعه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تحصیلات زنان و سرمایه اجتماعی خانواده صورت گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان زنان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد ، که آمار آنها در مرکز آموزش دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی1391-1392 ثبت شده است و برابر با 1462 نفر بوده است . نمونه گیری دراین پژوهش به روش تصادفی سیستماتیک بوده و روش تعیین حجم نمونه کوکران با حجم نمونه 425 پرسشنامه بین زنا ...