عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ یکی از بسترهای اصلی دانش آفرینی است. فرهنگ دانشگاهی به عنوان یکی از خرده فرهنگ های مهم جامعه تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه دانش آفرینی در جوامع دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی « نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی» انجام شد. که برای دست یابی به هدف فوق سوالات زیر طراحی گردید: 1- مولفه های فرهنگ دانشگاهی ایران کدامند و وضعیت موجود آنها از دیدگاه صاحبنظران چگونه است؟ 2- مولفه های فرهنگی دانش آفرینی در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران ...

سرمایه انسانی نقش مهمی در شکوفایی افراد، بهبود سطح زندگی و درآمد، افزایش دانش و مهارت، ظرفیتهای تولید، رشد اقتصادی وکاهش فقر دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه نقش و تاثیر آموزش عالی (سرمایه انسانی) در درآمد افراد است. در حقیقت میزان تحصیلات (متوسط سالهای تحصیل)، می تواند معیار و شاخصی برای محاسبه سرمایه انسانی هر فرد باشد. ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر (تحصیلات عالی) به معنای سرمایه گذاری در آموزش می باشد. لذا بر اساس منطق اقتصادی باید منافع و هزینه های آن برای سرمایه گذار مشخص ...

تحقق اهداف والای آموزش عالی در جوامع مختلف نیازمند رعایت اصول و معیارهای اخلاقی در آموزش، توسط کارکنان جامعه آموزشی در هر کشور است. از این رو، رعایت اصول اخلاقی در حوزه آموزش عالی کشور توسط کارکنان آموزش در سطوح و بخش‌های مختلف، جای بسی تعمق دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، به بررسی عوامل موثر بر اخلاق حرفه‌ای کارکنان دانشگاه‌های شهر تهران از دیدگاه آنان می‌باشد. هفت سوال در این پژوهش مطرح شده است و جامعه آماری کلیه کارکنان آموزشی دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشد و روش نمونه‌گیری ...

با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان کرمان را بررسی نماید. در این پژوهش سبک های مدیریت کلاس در قالب سه سبک مداخله گرا، تعامل گرا و غیرمداخله گرا و یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به صورت کلی در نظر گرفته شده است. ...

فرایند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. با افزایش نیاز جامعه به افراد تحصیل کرده، شیوه‌های سنتی آموزش در بسیاری از جوامع، پاسخگو نیستند. یکی از شیوه‌های جدیدی که امروزه برای آموزش، مورد استفاده قرار می‌گیرد یادگیری الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی در واقع زیر مجموعه‌ای از آموزش از راه دور است که در آن برای انتقال محتوای دروس و ارتباط میان استاد و دانشجو، از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. با وجود سرمایه‌گذاری‌های وسیعی که در توسعه سیستم‌های ...

آموزش یک فعالیت حرفه‌ای است که مستلزم برخورداری از تخصص است و می بایست ریشه در مبانی نظری داشته و مبتنی بر الگوهای علمی شکل گیرد. آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان مسلط دنیا، بویژه در محافل دانشگاهی از اهمیت بسیاری برخوردار است. علاوه بر این نظریه‌های جدید در حوزه‌ی آموزش زبان انگلیسی، سخن از ضرورت طراحی الگوهای آموزشی به گونه‌ای می‌کنند که به «یادگیری خودراهبر» و «مادام‌العمر» فراگیران بینجامد. تحقیقات پیشین حاکی از وجود و بکارگیری الگوی آموزش زبان در درس زبان انگلیسی عمومی د ...

آموزش مبتنی بر وب که یکی از اشکال آموزش الکترونیکی است در آموزش عالی رویکردی جدید است ونزدیک 3 میلیون یادگیرنده در حال حاضر این دوره ها را می گذرانند. اما در مورد اینکه در طراحی آموزشهای مبتنی بروب از چه نظریه ها والگوهایی باید استفاده کرد تحقیق جامعی به عمل نیامده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی برشبکه بر یادگیری، یادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (توز ...

مسیله وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ اثر گذاری آن در بخش آموزشی و امور اجتماعی به موضوع حقوقی مهمی تبدیل شده است.پژوهش حاضر در پی بررسی ابعاد حقوقی وقف عام اموال و دارایی های شخص حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از طرف ارکان اداره کننده آن می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده به شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد و با مطالعه کتاب های حقوقی و فقهی در زمینه وقف به صورت کلی و مقاله های موجود در نشریات تخصصی حقوقی و فقهی به صورت خاص و سپس فیش برداری از مطالب موجود به تجزیه و تحلیل ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر علاقه دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان بانه برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه (720نفر =N) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان که در سال تحصیلی‌91-90 در سه رشته تجربی، ریاضی، علوم انسانی در دبیرستانهای دولتی شهرستان بانه مشغول به تحصیل بودند. از این میان 340نفر شامل 162دختر و 178 پسر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ه ...